Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros no 2024. gada 1. janvāra ir 700 eiro.

Normāla darba laika ietvaros minimālo stundas tarifa likmi aprēķina pēc formulas: 

TLmin= MDA / h, kur

TLmin– minimālā stundas tarifa likme euro;

MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;

h – normālā darba laika stundu skaits mēnesī (5 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā vai 5 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā, vai 6 darba dienu nedēļa un 40 stundas nedēļā, vai 6 darba dienu nedēļa un 35 stundas nedēļā), tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

Minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanas formula attiecas uz visiem normālā darba laika uzskaites veidiem saskaņā ar Darba likuma 131. pantu „Normālais darba laiks” un 133. pantu „Darba nedēļas ilgums”. Bez tam minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanas formulā ir iekļauts arī svētku dienu stundu skaits, kad darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā saskaņā ar Darba likuma 74.panta pirmās daļas 8. punktu un pirms svētku dienu stundu skaits saskaņā ar Darba likuma 135. pantu „Darba dienas ilgums pirms svētku dienām”.

Jaunajā sistēmā, lai būtu precīzāks ik mēneša darba algas aprēķins, minimālās stundas tarifa likmes apmērs tiek noteikts ar četrām zīmēm aiz komata, esošo trīs zīmju vietā.

Darbiniekiem, kuriem noteikta summētā darba laika uzskaites sistēma un kuri nostrādājuši pārskata periodā vairāk nekā normālā darba laika ietvaros noteikto darba laiku (stundas), pārskata perioda beigās aprēķinot virsstundu piemaksu izmanto pārskata perioda vidējo minimālo stundas tarifa likmi, kuru aprēķina pēc formulas: 

TLminv= MDA * n / hp, kur  

TLminv– pārskata perioda vidējā minimālā stundas tarifa likme virsstundu piemaksas aprēķināšanai euro;

MDA – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;

n – kalendāra mēnešu skaits pārskata periodā;

hp – normālā darba laika stundu skaits pārskata periodā, tai skaitā svētku dienu stundu skaits, ja darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.

Darba samaksas un minimālās darba algas tiesiskais regulējums Latvijā ir noteikts vairākos normatīvajos aktos. Saskaņā ar Darba likuma 61. pantu minimālo mēneša darba algu nosaka Ministru kabinets. Minimālā darba alga ir pati zemākā mēneša darba alga, kas visiem darba devējiem obligāti jānodrošina saviem darbiniekiem par darbu normāla darba laika ietvaros.

Atšķirīga minimālā darba alga ir noteikta notiesātajiem un saskaņā ar Latvijas sodu izpildes kodeksa 56.pantu minimālā stundas tarifa likme un minimālā mēneša darba samaksa notiesātajam atbilstoši viņa veiktajam darbam un resocializācijas mērķim ir:

  • 50 % no valstī normālajam darba laikam noteiktās minimālās stundas tarifa likmes un minimālās mēneša darba samaksas - notiesātajam, kas sodu izcieš slēgtajā vai daļēji slēgtajā cietumā;
  • ekvivalenta valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei - notiesātajam, kas sodu izcieš atklātajā cietumā;
  • 50 % no valstī pusaudzim noteiktās minimālās stundas tarifa likmes - nepilngadīgam notiesātajam. 

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri noteikts administratīvais sods par minimālās darba algas nenodrošināšanu un saskaņā ar Darba likuma 159. pantu:

159. pants. Valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas nenodrošināšana

Par valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas nenodrošināšanu, ja persona nodarbināta normālo darba laiku, vai minimālās stundas tarifa likmes nenodrošināšanu piemēro naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai - no astoņdesmit sešām līdz simt četrpadsmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

Valsts darba inspekcija izskata administratīvā pārkāpuma lietu, sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu un uzliek administratīvo sodu.