Ikmēneša valsts sociālie pabalsti un atlīdzības (EUR)
Pakalpojuma veids/rādītāji Apmērs
Ģimenes valsts pabalsts 25,00 (par vienu bērnu)
100,00 (par diviem bērniem) (50,00 par katru bērnu)
225,00 (par trīs bērniem) (75,00 par katru bērnu)
100,00 katram (par četriem un vairāk )
Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti 160,00
Bērna kopšanas pabalsts līdz 1,5 gadu vecumam 171,00
Bērna kopšanas pabalsts no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem 42,69
Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra līdz 1,5 gadu vecumam 171,00
Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem 42,69
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu 215,00 – par bērnu līdz 6 gadiem (ieskaitot)
258,00 – par bērnu pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas
Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu 54,07
Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 171,00 (par 1 bērnu)
222,30 (par 2 bērniem)
273,60 (par 3 un vairāk bērniem)
Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi 171,00 vai
70% apmērā no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas:
852,28 – ja atlīdzība piešķirta 2024.gadā
747,26 – ja atlīdzība piešķirta 2023.gadā
Bērna adopcijas pabalsts 107,50 – par bērnu līdz 6 gadiem (ieskaitot) 
129,00 – par bērnu pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas
Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts 313,43
Bērna piedzimšanas pabalsts 421,17
Atlīdzība par bērna adopciju 1 422,87
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts pensionēšanās vecumu sasniegušajiem 137,00
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā:
Personām ar I invaliditātes grupu 191,80
249,34 (ja nestrādā)
Personām ar II invaliditātes grupu 164,40
197,28 (ja nestrādā)
Personām ar III invaliditātes grupu 137,00
Personām ar I invaliditātes grupu kopš bērnības 239,40
311,22 (ja nestrādā)
Personām ar II invaliditātes grupu kopš bērnības 205,20
246,24 (ja nestrādā)
Personām ar III invaliditātes grupu kopš bērnības 171,00
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā 171,00 – bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot), t.sk. bērnam ar invaliditāti
206,00 – pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās 105,00
Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana 213,43
413,43 (ja invaliditāte no bērnības)
Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem 160,00
Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm 137,00
Izmaksājamās atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēra ierobežojums (apdrošināšanas atlīdzībām - mēnesī, papildu izdevumiem - vienam apdrošināšanas gadījumam) 3 425,00
Apbedīšanas pabalsti:
Bezdarbnieka nāves gadījumā 411,00
Sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā 411,00
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā 274,00
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:
Atvieglojums par apgādībā esošas personas uzturēšanu 250,00
Neapliekamais minimums personai, kurai piešķirta pensija 6 000,00 gadā (500,00 mēnesī)
Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa 1 848 gadā (154,00 mēnesī)
Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa 1 440 gadā (120,00 mēnesī)
Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikts politiski represētās personas statuss, un personai, kurai noteikts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss 1 848 gadā (154,00 mēnesī)
Minimālā darba alga 700,00

Lai padarītu dzīvi ērtāku, ir radīta iespēja pieteikties uz valsts sociālajiem pabalstiem elektroniski.
Līdz ar to vairs nav nepieciešams uz iestādi doties klātienē, uzrādīt pabalsta pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus, piemēram, pieprasot pabalstu par bērnu, vairs nav jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība.
Vajadzīgs: dators, internets, drošs elektroniskais paraksts.

1.solis
Elektroniski pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) var iesniegt šādu valsts sociālo pabalstu piešķiršanai:

  • bērna piedzimšanas pabalsts - piešķir vienam no bērna vecākiem vai personai, kura ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz viena gada vecumam. Tiesības uz šo pabalstu rodas no bērna astotās dzīvības dienas;
  • bērna kopšanas pabalsts - piešķir personai, kura kopj bērnu līdz viena gada vecumam, ja šī persona nav bijusi nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā, kā arī personai, kura kopj bērnu no viena līdz divu gadu vecumam;
  • piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem - piešķir personai, kurai bērna kopšanas pabalsts vai vecāku pabalsts piešķirts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem;
  • ģimenes valsts pabalsts - piešķir personai, kura audzina bērnu vecumā no viena līdz 15 gadiem, kā arī vecāku par 15 gadiem, ja bērns turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, nesaņem stipendiju un nav stājies laulībā. Šādā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 19 gadu vecumu vai stājas laulībā;
  • bērna invalīda kopšanas pabalsts - piešķir personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
  • piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu - piešķir personai, kura audzina bērnu invalīdu vecumā līdz 18 gadiem. Tiesības uz šo piemaksu personai, kura audzina bērnu invalīdu, ir no bērna invalīda statusa noteikšanas dienas līdz dienai, kad bērns invalīds sasniedz 18 gadu vecumu, neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas;
  • pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana - piešķir personai, kura atzīta par invalīdu, pārsniegusi 18 gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana. Atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību izsniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija;
  • pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās - piešķir personai, kurai pašai vai kuras bērnam likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai;
  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts - piešķir personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, ja persona: nav nodarbināta, atzīta par invalīdu un pārsniegusi 18 gadu vecumu, nav sasniegusi pilngadību, ir zaudējusi vienu vai abus apgādniekus un nav stājusies laulībā;
  • apbedīšanas pabalsts - piešķir sociāli apdrošinātam cilvēkam tā apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā; sociāli apdrošināta cilvēka ģimenes loceklim vai cilvēkam, kurš faktiski uzņēmies apbedīšanu, ja miris sociāli apdrošinātais, bezdarbnieks, pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs; personai, kura uzņēmusies valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja apbedīšanu;

2.solis
Lai pieteiktos uz 1.solī minētajiem pabalstiem ir nepieciešams aizpildīt VSAA mājas lapā pieejamās veidlapas*, bet, ja persona vēlas, iesniegumus var rakstīt arī brīvā formā.
Pie veidlapas vairs nav nepieciešams pievienot dažādus dokumentus, kas pierāda, ka Jūs esat tiesīgs saņemt pabalstu. Jo ja informācija, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, ir citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, piemēram, personai vairs nav jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, jo minētās ziņas VSAA iegūs no Iedzīvotāju reģistra datiem.

3.solis
Aizpildītā veidlapa ir jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz elektronisko pasta adresi: pasts@vsaa.gov.lv


Piezīmes
3.punktā minēto MK noteikumu 17.punkts nosaka, ka iestādei vienas darbdienas laikā uz e-pasta adresi, no kuras e-dokuments nosūtīts, ir jānosūta paziņojums par elektroniskā dokumenta saņemšanu.