Ikmēneša valsts sociālie pabalsti un atlīdzības (EUR)

Pakalpojuma veids/rādītāji

Apmērs, 2019.gads

Apmērs, 2020.gads

Apmērs, 2021.gads

Ģimenes valsts pabalsts

11,38 (par 1.bērnu)

22,76 (par 2.bērnu)

34,14 (par 3.bērnu)

50,07 (par 4.bērnu)

11,38 (par 1.bērnu)

22,76 (par 2.bērnu)

34,14 (par 3.bērnu)

50,07 (par 4.bērnu)

11,38 (par 1.bērnu)

22,76 (par 2.bērnu)

34,14 (par 3.bērnu)

50,07 (par 4.bērnu)

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta

10,00 (par 2 bērniem)

66,00 (par 3 bērniem)

Par katru nākamo bērnu +50,00

116,00 (par4 bērniem)

166,00 (par 5 bērniem)

216,00 (par 6 bērniem) utt.

10,00 (par 2 bērniem)

66,00 (par 3 bērniem)

Par katru nākamo bērnu +50,00

116,00 (par 4 bērniem)

166,00 (par 5 bērniem)

216,00 (par 6 bērniem) utt.

10,00 (par 2 bērniem)

66,00 (par 3 bērniem)

Par katru nākamo bērnu +50,00

116,00 (par 4 bērniem)

166,00 (par 5 bērniem)

216,00 (par 6 bērniem) utt.

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti

106,72

106,72

106,72

Bērna kopšanas pabalsts līdz 1,5 gadu vecumam

171,00

171,00

171,00

Bērna kopšanas pabalsts no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem

42,69

42,69

42,69

Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra līdz 1,5 gadu vecumam

171,00

 

171,00

 

171,00

Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem

42,69

 

42,69

 

42,69

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 107,50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129,00
 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 107,50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129,00

No 01.07.2021.

 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 215,00
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 258,00

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

54,07

54,07

54,07

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

171,00 (par 1 bērnu)

222,30 (par 2 bērniem)

273,60 (par 3  un vairāk bērniem)

171,00 (par 1 bērnu)

222,30 (par 2 bērniem)

273,60 (par 3  un vairāk bērniem)

171,00 (par 1 bērnu)

222,30 (par 2 bērniem)

273,60 (par 3  un vairāk bērniem)

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

171,00

171,00

171,00

Bērna adopcijas pabalsts1

 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 107,50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129,00
 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 107,50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129,00
 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 107,50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129,00

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts

313,431

313,43

313,43

Bērna piedzimšanas pabalsts

421,17

421,17

421,17

Atlīdzība par bērna adopciju

1 422,87

1 422,87

1 422,87

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts pensionēšanās vecumu sasniegušajiem

64,03

64,03

109,00

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā:

Personām ar I invaliditātes grupu

83,24

104,00

152,60

kopā ar 30% piemaksu, ja nestrādā – 198,38

Personām ar II invaliditātes grupu

76,84

 

96,00

130,80

kopā ar 20% piemaksu, ja nestrādā – 156,96

Personām ar III invaliditātes grupu

64,03

80,00

109,00

Personām ar I invaliditātes grupu kopš bērnības

138,74

159,50

190,40

kopā ar 30% piemaksu, ja nestrādā – 247,52

Personām ar II invaliditātes grupu kopš bērnības

128,06

147,23

163,20

kopā ar 20% piemaksu, ja nestrādā – 195,84

Personām ar III invaliditātes grupu kopš bērnības

106,72

122,69

136,00

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā

 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 92,50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111,00
 • bērnam līdz 6 gadu vecumam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72
 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 92,50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111,00
 • bērnam līdz 6 gadu vecumam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72
 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 136,00
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 163,00
 • bērnam līdz 6 gadu vecumam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 136,00

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās

79,68

79,68

79,68

Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana

213,432

ja invaliditāte ir kopš bērnības – 313,43

213,43 

ja invaliditāte ir kopš bērnības – 313,43

213,43 

ja invaliditāte ir kopš bērnības – 313,43

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

106,72

106,72

106,72

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm

100,00

 

100,00

 

109,00

Izmaksājamās atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēra ierobežojums (apdrošināšanas atlīdzībām - mēnesī, papildu izdevumiem - vienam apdrošināšanas gadījumam)

1 600,75

 

1600,75

 

2 725,00

Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī, kuru izmanto pakalpojuma aprēķināšanai3

764,42

 (2017. gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī)

839,13

 (2018. gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī)

908,89

 (2019. gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī)

40% no vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī

305,77

335,65

363,56

70% no vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī

535,09

587,39

636,22

Apbedīšanas pabalsti:

Bezdarbnieka nāves gadījumā

192,09

192,09

327,00

Sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā

192,09

192,09

327,00

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā

128,06

128,06

218,00

 

 

 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas:

Iemaksu objekta minimālais apmērs pašnodarbinātajiem un brīvprātīgajām iemaksām (izņemot MU) 4

5 160 eiro gadā

(430,00 mēnesī)

5 160 eiro gadā

(430,00 mēnesī)

6 000 gadā

(500,00 mēnesī)

Iemaksu objekta maksimālais apmērs

62 800

62 800

62 800

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

Atvieglojums par apgādībā esošas personas uzturēšanu

230,00

250,00

250,00

Neapliekamais minimums personai, kurai piešķirta pensija

3 240 gadā

(270,00 mēnesī)

3 600 gadā

(300,00 mēnesī)

3 960 gadā

(330,00 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa

1 848 gadā

(154,00 mēnesī)

1 848 gadā

(154,00 mēnesī)

1 848 gadā

(154,00 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa

1 440 gadā

(120,00 mēnesī)

1 440 gadā

(120,00 mēnesī)

1 440 gadā

(120,00 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikts politiski represētās personas statuss, un personai, kurai noteikts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss

1 848 gadā

(154,00 mēnesī)

1 848 gadā

(154,00 mēnesī)

1 848 gadā

(154,00 mēnesī)

Minimālā darba alga

430,00

430,00

500,00

 

– no 2019. gada 1. jūlija

2 – no 2019. gada 1. jūlija tiek noteikts paaugstināts pabalsta apmērs tām personām, kurām invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības.

3 – piemērojama tā kalendāra gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas noteikta par kalendāra gada 12 mēnešu periodu pirms gada, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (piemēram: ja apdrošināšanas gadījums iestājies 2021. gadā – piemēro 2019. gada valsts vidējo apdrošināšanas iemaksu algu).

4 – no 2018. gada 1. janvāra pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru (430 eiro mēnesī), no šiem ienākumiem ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 5% apmērā pensiju apdrošināšanai. No pirmajiem 50 eiro gadā iemaksas nav jāveic. Pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI vispārējā apmērā un no starpības 5 % pensiju apdrošināšanai.

No 2021. gada 1. jūlija pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru (500 eiro mēnesī), no šiem ienākumiem ir jāveic VSAOI 10% apmērā pensiju apdrošināšanai. Pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI vispārējā apmērā un no starpības 10 % pensiju apdrošināšanai.

Lai padarītu dzīvi ērtāku, ir radīta iespēja pieteikties uz valsts sociālajiem pabalstiem elektroniski.
Līdz ar to vairs nav nepieciešams uz iestādi doties klātienē, uzrādīt pabalsta pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus, piemēram, pieprasot pabalstu par bērnu, vairs nav jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība.
Vajadzīgs: dators, internets, drošs elektroniskais paraksts.

1.solis
Elektroniski pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) var iesniegt šādu valsts sociālo pabalstu piešķiršanai:

 • bērna piedzimšanas pabalsts - piešķir vienam no bērna vecākiem vai personai, kura ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz viena gada vecumam. Tiesības uz šo pabalstu rodas no bērna astotās dzīvības dienas;
 • bērna kopšanas pabalsts - piešķir personai, kura kopj bērnu līdz viena gada vecumam, ja šī persona nav bijusi nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā, kā arī personai, kura kopj bērnu no viena līdz divu gadu vecumam;
 • piemaksa pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem - piešķir personai, kurai bērna kopšanas pabalsts vai vecāku pabalsts piešķirts par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem;
 • ģimenes valsts pabalsts - piešķir personai, kura audzina bērnu vecumā no viena līdz 15 gadiem, kā arī vecāku par 15 gadiem, ja bērns turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, nesaņem stipendiju un nav stājies laulībā. Šādā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 19 gadu vecumu vai stājas laulībā;
 • bērna invalīda kopšanas pabalsts - piešķir personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
 • piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu - piešķir personai, kura audzina bērnu invalīdu vecumā līdz 18 gadiem. Tiesības uz šo piemaksu personai, kura audzina bērnu invalīdu, ir no bērna invalīda statusa noteikšanas dienas līdz dienai, kad bērns invalīds sasniedz 18 gadu vecumu, neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas;
 • pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana - piešķir personai, kura atzīta par invalīdu, pārsniegusi 18 gadu vecumu un kurai sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nepieciešama īpaša kopšana. Atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību izsniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija;
 • pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās - piešķir personai, kurai pašai vai kuras bērnam likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts - piešķir personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, ja persona: nav nodarbināta, atzīta par invalīdu un pārsniegusi 18 gadu vecumu, nav sasniegusi pilngadību, ir zaudējusi vienu vai abus apgādniekus un nav stājusies laulībā;
 • apbedīšanas pabalsts - piešķir sociāli apdrošinātam cilvēkam tā apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā; sociāli apdrošināta cilvēka ģimenes loceklim vai cilvēkam, kurš faktiski uzņēmies apbedīšanu, ja miris sociāli apdrošinātais, bezdarbnieks, pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs; personai, kura uzņēmusies valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja apbedīšanu;

2.solis
Lai pieteiktos uz 1.solī minētajiem pabalstiem ir nepieciešams aizpildīt VSAA mājas lapā pieejamās veidlapas*, bet, ja persona vēlas, iesniegumus var rakstīt arī brīvā formā.
Pie veidlapas vairs nav nepieciešams pievienot dažādus dokumentus, kas pierāda, ka Jūs esat tiesīgs saņemt pabalstu. Jo ja informācija, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, ir citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, piemēram, personai vairs nav jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, jo minētās ziņas VSAA iegūs no Iedzīvotāju reģistra datiem.

3.solis
Aizpildītā veidlapa ir jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz elektronisko pasta adresi: pasts@vsaa.gov.lv


Piezīmes
3.punktā minēto MK noteikumu 17.punkts nosaka, ka iestādei vienas darbdienas laikā uz e-pasta adresi, no kuras e-dokuments nosūtīts, ir jānosūta paziņojums par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

No 2021. gada 1. janvāra ir paaugstināti minimālo valsts pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēri. Maijā minimālo valsts pensiju (vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumā) un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji saņems pārrēķinu par laiku no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim atbilstoši jaunajiem minimālo ienākumu sliekšņiem.

Minimālās valsts pensijas vecuma invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumā, sākot ar 2021. gada maiju, tiks izmaksātas jaunajā minimālajā apmērā. Vienlaikus kopā ar maija pensiju iedzīvotāji saņems pensijas starpību par periodu no janvāra līdz aprīlim.

Tāpat pārrēķins tiks veikts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, un maijā tiks izmaksāta pabalsta starpība par gada pirmajiem mēnešiem. Svarīgi atzīmēt, ka vienlaikus ar pabalsta starpības izmaksu notiks pāreja uz nodrošinājuma pabalsta izmaksu par iepriekšējo mēnesi (šobrīd izmaksa ir par kārtējo mēnesi). Tiks nodrošināts, ka maijā cilvēkam izmaksātais valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta starpības apmērs nav mazāks par 2021. gada aprīlī piešķirtā pabalsta apmēru.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksa jaunajā apmērā

1. piemērs

2. piemērs

3. piemērs

4. piemērs

5. piemērs

6. piemērs