Saskaņā ar 2014. gada 11. marta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām 13.pantu, no 2015. gada līdz 2023. gadam Labklājības ministrijai kā Fonda vadošajai iestādei katru gadu jāiesniedz Eiropas Komisijai gada īstenošanas ziņojumu par iepriekšējā finanšu gadā īstenoto darbības programmu.

Ziņojumā tiek iekļauta informācija par darbības programmas īstenošanas kopējiem rādītājiem, resursu rādītājiem, iznākuma un rezultātu rādītājiem, kas raksturo izdalīto pārtika atbalstu, iznākuma un rezultātu rādītājiem, kas raksturo izdalīto pamata materiālo palīdzību, kā arī informācija un novērtējums par darbībām attiecībā uz horizontālajiem principiem.

    Gada īstenošanas ziņojumu kopsavilkumi