Mērķi:

 • nodrošināt indivīda vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu, lai maksimāli sekmētu viņa pašaprūpes iespējas un neatkarīgas dzīves iespējas;
 • nodrošināt indivīda, kuram ir ierobežotas pašaprūpes iespējas un/ vai nepieciešams neatliekams psihosociāls atbalsts krīzes situācijā, ģimenes locekļu iespēju integrēties darba tirgū, savienojot ģimenes un darba dzīvi;
 • nodrošināt cienīgus dzīves apstākļus un augstas kvalitātes pakalpojumus aprūpes institūcijās tām personām, kuras saņem pakalpojumus institūcijās.

Politikas rezultāts:

 • samazinājies ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits;
 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem nodrošināta aprūpe ģimeniskā vidē;
 • sociālās aprūpes institūcijās dzīvojošie jaunieši ir sagatavoti patstāvīgai dzīvei pēc pilngadības sasniegšanas;
 • samazinājies personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits aprūpes institūcijās;
 • pagarināti neatkarīgi nodzīvotie mūža gadi;
 • uzlabojusies pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā veciem ļaudīm un personām ar invaliditāti;
 • uzlabojusies pakalpojumu pieejamība personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • uzlabojusies personu ar smagiem funkciju traucējumiem un personu ar zemu izglītības līmeni profesionālā sagatavotība;
 • uzlabojusies pakalpojumu pieejamība personām ar funkcionālajiem traucējumiem;
 • uzlabojušās personu pašaprūpes, pārvietošanās un integrācijas spējas;
 • uzlabojusies sociālo pakalpojumu kvalitāte;
 • uzlabojusies sociālo pakalpojumu pārvaldība.