Politikas mērķi:

  • Palielināt sabiedrībā balstītu pakalpojumu (kā primāri sniedzamu) pieejamību iedzīvotājiem
  • Veicināt personu pāreju uz sabiedrībā balstītu vai ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu saņemšanu, vienlaikus uzlabojot ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās sniegto pakalpojumu kvalitāti atbilstoši personas individuālajām vajadzībām un pašaprūpes spējām

Politikas rezultāti:

  • Iedzīvotāju īpatsvars, kuru vajadzības pēc aprūpes mājās pakalpojumiem nav apmierinātas, samazinājies līdz 25%
  • Paaugstinās sabiedrības uzticēšanās pašvaldību sociālajiem dienestiem

Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji

Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam