Tiesības uz vecāku pabalstu ir sociāli apdrošinātajai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus (vienam no bērna vecākiem, vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina).

Personai par vienu un to pašu bērnu ir tiesības izvēlēties vienu no pabalsta saņemšanas periodiem, ko pēc lēmuma izdarīšanas nav iespējams mainīt:

  • 13 mēnešus, pabalsta apmēru nosakot 60% apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas vai
  • 19 mēnešus, pabalsta apmēru nosakot 43,75% apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Vecāku pabalstu pabalsta saņēmējam, kurš ir nodarbināts bērna kopšanas laikā, bet neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, vecāku pabalstu izmaksā 30 % apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

Vecāku pabalstu piešķir un izmaksā vienlaikus ar bērna kopšanas pabalstu vienai no iepriekš minētajām personām par vienu un to pašu bērnu un par vienu un to pašu laikposmu.

No 2020. gada 1. janvāra tiesības uz vecāku pabalstu ir arī sievietēm, kuras nav nodarbinātas pabalsta piešķiršanas dienā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”), bet viņām ir bijis piešķirts maternitātes pabalsts sekojošā gadījumā: kā sievietei, kura zaudējusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu ne agrāk kā 60 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma datuma.

No 2020. gada 1. septembra tiesības uz vecāku pabalstu ir  personām, par kurām Latvijas Republikā ir veiktas vai  bija jāveic obligātās iemaksas vecāku apdrošināšanai:

  • ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (datums, no kura piešķir vecāku pabalstu) vai
  • ne mazāk kā 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā.

Detalizētāka informācija