Ikmēneša valsts sociālie pabalsti un atlīdzības (EUR)

Pakalpojuma veids/rādītāji

Apmērs

Ģimenes valsts pabalsts

25,00 (par vienu bērnu)

100,00 (par diviem bērniem) (50,00 par katru bērnu)

225,00 (par trīs bērniem) (75,00 par katru bērnu)

100,00 katram (par četriem un vairāk )

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti

106,72

Bērna kopšanas pabalsts līdz 1,5 gadu vecumam

171,00

Bērna kopšanas pabalsts no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem

42,69

Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra līdz 1,5 gadu vecumam

 

171,00

Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem

 

42,69

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

 

  • Par bērnu līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 215,00
  • Par bērnu pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 258,00

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

54,07

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

171,00 (par 1 bērnu)

222,30 (par 2 bērniem)

273,60 (par 3  un vairāk bērniem)

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

171,00

Bērna adopcijas pabalsts

Par bērnu līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 107,50

Par bērnu pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129,00

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts

313,43

Bērna piedzimšanas pabalsts

421,17

Atlīdzība par bērna adopciju

1 422,87

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts pensionēšanās vecumu sasniegušajiem

109,00

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā:

Personām ar I invaliditātes grupu

 

152,60

Personām ar II invaliditātes grupu

 

130,80

Personām ar III invaliditātes grupu

109,00

Personām ar I invaliditātes grupu kopš bērnības

 

190,40

Personām ar II invaliditātes grupu kopš bērnības

 

163,20

Personām ar III invaliditātes grupu kopš bērnības

136,00

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā

bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 136,00

pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 163,00

bērnam līdz 6 gadu vecumam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 136,00

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās

79,68

Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana

213,43

313,43 (ja invaliditāte no bērnības)

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

106,72

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm

 

 

109,00

Izmaksājamās atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēra ierobežojums (apdrošināšanas atlīdzībām - mēnesī, papildu izdevumiem - vienam apdrošināšanas gadījumam)

 

2 725,00

Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī, kuru izmanto pakalpojuma aprēķināšanai1

939,93

 (2020. gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga)

40% no vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī

469,97

70% no vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī

657,95

Apbedīšanas pabalsti:

Bezdarbnieka nāves gadījumā

327,00

Sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā

327,00

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā

218,00

Sociālās apdrošināšanas iemaksas:

Iemaksu objekta minimālais apmērs pašnodarbinātajiem un brīvprātīgajām iemaksām (izņemot MU)2

6 000 gadā

(500,00 mēnesī)

Iemaksu objekta maksimālais apmērs

78 100

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

Atvieglojums par apgādībā esošas personas uzturēšanu

250,00

Neapliekamais minimums personai, kurai piešķirta pensija

Līdz 30. jūnijam 2 100 pusgadā (350,00 mēnesī)

No 1. jūlija 3 000 pusgadā (500,00 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa

1 848 gadā

(154,00 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa

1 440 gadā

(120,00 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikts politiski represētās personas statuss, un personai, kurai noteikts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss

1 848 gadā

(154,00 mēnesī)

Minimālā darba alga

500,00

1 – piemērojama tā kalendāra gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas noteikta par kalendāra gada 12 mēnešu periodu pirms gada, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (piemēram: ja apdrošināšanas gadījums iestājies 2021. gadā – piemēro 2019. gada valsts vidējo apdrošināšanas iemaksu algu).

2 – no 2018. gada 1. janvāra pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru (430 eiro mēnesī), no šiem ienākumiem ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 5% apmērā pensiju apdrošināšanai. No pirmajiem 50 eiro gadā iemaksas nav jāveic. Pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI vispārējā apmērā un no starpības 5 % pensiju apdrošināšanai.

No 2021. gada 1. jūlija pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru (500 eiro mēnesī), no šiem ienākumiem ir jāveic VSAOI 10% apmērā pensiju apdrošināšanai. Pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI vispārējā apmērā un no starpības 10 % pensiju apdrošināšanai.