Ikmēneša valsts sociālie pabalsti un atlīdzības (EUR)
Pakalpojuma veids/rādītāji Apmērs
Ģimenes valsts pabalsts 25,00 (par vienu bērnu)
100,00 (par diviem bērniem) (50,00 par katru bērnu)
225,00 (par trīs bērniem) (75,00 par katru bērnu)
100,00 katram (par četriem un vairāk )
Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti 160,00
Bērna kopšanas pabalsts līdz 1,5 gadu vecumam 171,00
Bērna kopšanas pabalsts no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem 42,69
Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra līdz 1,5 gadu vecumam 171,00
Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem 42,69
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu 215,00 – par bērnu līdz 6 gadiem (ieskaitot)
258,00 – par bērnu pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas
Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu 54,07
Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 171,00 (par 1 bērnu)
222,30 (par 2 bērniem)
273,60 (par 3 un vairāk bērniem)
Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi 171,00 vai
70% apmērā no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas:
852,28 – ja atlīdzība piešķirta 2024.gadā
747,26 – ja atlīdzība piešķirta 2023.gadā
Bērna adopcijas pabalsts 107,50 – par bērnu līdz 6 gadiem (ieskaitot) 
129,00 – par bērnu pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas
Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts 313,43
Bērna piedzimšanas pabalsts 421,17
Atlīdzība par bērna adopciju 1 422,87
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts pensionēšanās vecumu sasniegušajiem 137,00
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā:
Personām ar I invaliditātes grupu 191,80
249,34 (ja nestrādā)
Personām ar II invaliditātes grupu 164,40
197,28 (ja nestrādā)
Personām ar III invaliditātes grupu 137,00
Personām ar I invaliditātes grupu kopš bērnības 239,40
311,22 (ja nestrādā)
Personām ar II invaliditātes grupu kopš bērnības 205,20
246,24 (ja nestrādā)
Personām ar III invaliditātes grupu kopš bērnības 171,00
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā 171,00 – bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot), t.sk. bērnam ar invaliditāti
206,00 – pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās 105,00
Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana 213,43
413,43 (ja invaliditāte no bērnības)
Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem 160,00
Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm 137,00
Izmaksājamās atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēra ierobežojums (apdrošināšanas atlīdzībām - mēnesī, papildu izdevumiem - vienam apdrošināšanas gadījumam) 3 425,00
Apbedīšanas pabalsti:
Bezdarbnieka nāves gadījumā 411,00
Sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā 411,00
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā 274,00
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:
Atvieglojums par apgādībā esošas personas uzturēšanu 250,00
Neapliekamais minimums personai, kurai piešķirta pensija 6 000,00 gadā (500,00 mēnesī)
Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa 1 848 gadā (154,00 mēnesī)
Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa 1 440 gadā (120,00 mēnesī)
Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikts politiski represētās personas statuss, un personai, kurai noteikts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss 1 848 gadā (154,00 mēnesī)
Minimālā darba alga 700,00