Ikmēneša valsts sociālie pabalsti un atlīdzības (EUR)

Pakalpojuma veids/rādītāji

Apmērs, 2017. gads

Apmērs, 2018. gads

Apmērs, 2019. gads

Ģimenes valsts pabalsts

11,38 (par 1.bērnu)

22,76 (par 2.bērnu)

34,14 (par 3.bērnu)

50,07 (par 4.bērnu)

11,38 (par 1.bērnu)

22,76 (par 2.bērnu)

34,14 (par 3.bērnu)

50,07 (par 4.bērnu

11,38 (par 1.bērnu)

22,76 (par 2.bērnu)

34,14 (par 3.bērnu)

50,07 (par 4.bērnu

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta

______

10,00 (par 2 bērniem)

66,00 (par 3 bērniem)

Par katru nākamo bērnu +50,00

116,00 (par4 bērniem)

166 (par 5 bērniem)

216 (par 6 bērniem) utt.

10,00 (par 2 bērniem)

66,00 (par 3 bērniem)

Par katru nākamo bērnu +50,00

116,00 (par4 bērniem)

166 (par 5 bērniem)

216 (par 6 bērniem) utt.

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti

106,72

106,72

106,72

Bērna kopšanas pabalsts līdz 1,5 gadu vecumam

   171

    171

   171

Bērna kopšanas pabalsts no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem

42,69

42,69

42,69

Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra līdz 1,5 gadu vecumam

171

171

171

Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem

42,69

42.69

42.69

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) - 95
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas - 114
 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 107.50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129.00
 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 107.50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129.00

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

54,07

54.07

54.07

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

113,83

171,00 (par 1 bērnu)

222,30 (par 2 bērniem)

273,60 (par 3  un vairāk bērniem)

171,00 (par 1 bērnu)

222,30 (par 2 bērniem)

273,60 (par 3  un vairāk bērniem)

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

171

171

171

Bērna adopcijas pabalsts 1

______

______

 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 107.50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129.00

Bērna invalīda kopšanas pabalsts

213,43

213,43

313.43 2

Bērna piedzimšanas pabalsts

421,17

421,17

421,17

Atlīdzība par bērna adopciju

1 422,87

1 422,87

1 422,87

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts pensionēšanās vecumu sasniegušajiem

64,03

64,03

64,03

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invalīdiem kopš bērnības pensionēšanās vecumu sasniegušajiem

106,72

106,72

106,72

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā:

 

 

 

Personām ar I invaliditātes grupu

83,24

83,24

83,24

Personām ar II invaliditātes grupu

76,84

76,84

76,84

Personām ar III invaliditātes grupu

64,03

64,03

64,03

Invalīdiem kopš bērnības ar I invaliditātes grupu

138,74

138,74

138,74

Invalīdiem kopš bērnības ar II invaliditātes grupu

128,06

128,06

128,06

Invalīdiem kopš bērnības ar III invaliditātes grupu

106,72

106,72

106,72

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā

 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) - 92,50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111
 • līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot) bērnam ar invaliditāti kopš bērnības -106.72
 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) - 92,50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111
 • bērnam līdz 6 gadu vecumam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības -106.72
 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) - 92,50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111
 • bērnam līdz 6 gadu vecumam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības -106.72

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

79,68

79,68

79,68

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

213,43

213,43

313.43 2

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

106,72

106.72

106.72

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm

100,00

100,00

100,00

Izmaksājamās atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēra ierobežojums (apdrošināšanas atlīdzībām - mēnesī, papildu izdevumiem - vienam apdrošināšanas gadījumam)

1 600,75

1 600,75

1 600,75

Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī, kuru izmanto pakalpojuma aprēķināšanai*

664,63

 

(2015.gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī)

698,64

 

(2016.gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī)

764,42

 

(2017.gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī)

40% no vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī

265,85

279,46

305,77

70% no vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī

465,24

489,05

535,09

Apbedīšanas pabalsti:

Bezdarbnieka nāves gadījumā

192,09

192,09

192,09

Sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā

192,09

192,09

192,09

Sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā

128,06

128,06

128,06

213,44 (personām ar invaliditāti kopš bērnības)

213,44 (personām ar invaliditāti kopš bērnības)

213,44 (personām ar invaliditāti kopš bērnības)

Sociālās apdrošināšanas iemaksas:

Iemaksu objekta minimālais apmērs pašnodarbinātajiem un brīvprātīgajām iemaksām (izņemot MU)

4 560 eiro gadā

(380 mēnesī)

5 160 eiro gadā 3

(430 mēnesī)

5 160 eiro gadā

(430 mēnesī)

Iemaksu objekta maksimālais apmērs

52 400

55 000

62 800

Maksimālā iemaksu summa mēnesī, no kuras var veikt brīvprātīgās iemaksas MU darbinieks

720

860

860

MU maksimālais apgrozījums gadā, no kura veicams MU nodoklis

100 000

40 000

40 000

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

Atvieglojums par apgādībā esošas personas uzturēšanu

175

200

230

Neapliekamais minimums personai, kurai piešķirta pensija

2 820 gadā

(235 mēnesī)

3000 gadā

(250 mēnesī)

3 240 gadā

(270 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa

1 848 gadā

(154 mēnesī)

1 848 gadā

(154 mēnesī)

1 848 gadā

(154 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa

1 440 gadā

(120 mēnesī)

1 440 gadā

(120 mēnesī)

1 440 gadā

(120 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikts politiski represētās personas statuss, un personai, kurai noteikts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss

1 848 gadā

(154 mēnesī)

1 848 gadā

(154 mēnesī)

1 848 gadā

(154 mēnesī)

Minimālā darba alga

380

430

430

 

 

* - piemērojama tā kalendāra gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas noteikta par kalendāra gada 12 mēnešu periodu pirms gada, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (piemēram: ja apdrošināšanas gadījums iestājies 2019.gadā – piemēro 2017.gada valsts vidējo apdrošināšanas iemaksu algu).

 

- no 2019.gada 1.jūlija

no 2019.gada 1.jūlija tiek noteikts paaugstināts pabalsta apmērs tām personām, kurām invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības.

3no 2018.gada 1.janvāra pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru (430 eiro mēnesī), no šiem ienākumiem ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 5% apmērā pensiju apdrošināšanai. No pirmajiem 50 eiro gadā iemaksas nav jāveic. Pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI vispārējā apmērā.