Ikmēneša valsts sociālie pabalsti un atlīdzības (EUR)

Pakalpojuma veids/rādītāji

Apmērs

Ģimenes valsts pabalsts

 • 25,00 (par vienu bērnu)
 • 100,00 (par diviem bērniem) (50,00 par katru bērnu)
 • 225,00 (par trīs bērniem) (75,00 par katru bērnu)
 • 100,00 katram (par četriem un vairāk )

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti

106,72

Bērna kopšanas pabalsts līdz 1,5 gadu vecumam

171,00

Bērna kopšanas pabalsts no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem

42,69

Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra līdz 1,5 gadu vecumam

 

171,00

Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem

 

42,69

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

 

 • Par bērnu līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 215,00
 • Par bērnu pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 258,00

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

54,07

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

 • 171,00 (par 1 bērnu)
 • 222,30 (par 2 bērniem)
 • 273,60 (par 3  un vairāk bērniem)

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

171,00

Bērna adopcijas pabalsts

 • Par bērnu līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 107,50
 • Par bērnu pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129,00

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts

313,43

Bērna piedzimšanas pabalsts

421,17

Atlīdzība par bērna adopciju

1 422,87

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts pensionēšanās vecumu sasniegušajiem

125,00

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā:

Personām ar I invaliditātes grupu

 

175,00

Personām ar II invaliditātes grupu

 

150,00

Personām ar III invaliditātes grupu

125,00

Personām ar I invaliditātes grupu kopš bērnības

 

219,80

Personām ar II invaliditātes grupu kopš bērnības

 

188,40

Personām ar III invaliditātes grupu kopš bērnības

157,00

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā

 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 157,00
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 188,00
 • bērnam līdz 6 gadu vecumam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 157,00

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās

105,00

Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana

213,43

313,43 (ja invaliditāte no bērnības)

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

106,72

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm

 

 

109,00

Izmaksājamās atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēra ierobežojums (apdrošināšanas atlīdzībām - mēnesī, papildu izdevumiem - vienam apdrošināšanas gadījumam)

 

2 725,00

Apbedīšanas pabalsti:

Bezdarbnieka nāves gadījumā

327,00

Sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā

327,00

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā

218,00

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

Atvieglojums par apgādībā esošas personas uzturēšanu

250,00

Neapliekamais minimums personai, kurai piešķirta pensija

6 000,00 gadā (500,00 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa

1 848 gadā

(154,00 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa

1 440 gadā

(120,00 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikts politiski represētās personas statuss, un personai, kurai noteikts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss

1 848 gadā

(154,00 mēnesī)

Minimālā darba alga

620,00