Ikmēneša valsts sociālie pabalsti un atlīdzības (EUR)

Pakalpojuma veids/rādītāji

Apmērs, 2019.gads

Apmērs, 2020.gads

Apmērs, 2021.gads

Ģimenes valsts pabalsts

11,38 (par 1.bērnu)

22,76 (par 2.bērnu)

34,14 (par 3.bērnu)

50,07 (par 4.bērnu)

11,38 (par 1.bērnu)

22,76 (par 2.bērnu)

34,14 (par 3.bērnu)

50,07 (par 4.bērnu)

11,38 (par 1.bērnu)

22,76 (par 2.bērnu)

34,14 (par 3.bērnu)

50,07 (par 4.bērnu)

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta

10,00 (par 2 bērniem)

66,00 (par 3 bērniem)

Par katru nākamo bērnu +50,00

116,00 (par4 bērniem)

166,00 (par 5 bērniem)

216,00 (par 6 bērniem) utt.

10,00 (par 2 bērniem)

66,00 (par 3 bērniem)

Par katru nākamo bērnu +50,00

116,00 (par 4 bērniem)

166,00 (par 5 bērniem)

216,00 (par 6 bērniem) utt.

10,00 (par 2 bērniem)

66,00 (par 3 bērniem)

Par katru nākamo bērnu +50,00

116,00 (par 4 bērniem)

166,00 (par 5 bērniem)

216,00 (par 6 bērniem) utt.

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti

106,72

106,72

106,72

Bērna kopšanas pabalsts līdz 1,5 gadu vecumam

171,00

171,00

171,00

Bērna kopšanas pabalsts no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem

42,69

42,69

42,69

Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra līdz 1,5 gadu vecumam

171,00

 

171,00

 

171,00

Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra no 1,5 gada vecuma līdz 2 gadiem

42,69

 

42,69

 

42,69

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu

 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 107,50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129,00
 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 107,50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129,00

No 01.07.2021.

 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 215,00
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 258,00

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

54,07

54,07

54,07

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

171,00 (par 1 bērnu)

222,30 (par 2 bērniem)

273,60 (par 3  un vairāk bērniem)

171,00 (par 1 bērnu)

222,30 (par 2 bērniem)

273,60 (par 3  un vairāk bērniem)

171,00 (par 1 bērnu)

222,30 (par 2 bērniem)

273,60 (par 3  un vairāk bērniem)

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi

171,00

171,00

171,00

Bērna adopcijas pabalsts1

 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 107,50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129,00
 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 107,50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129,00
 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 107,50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 129,00

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts

313,431

313,43

313,43

Bērna piedzimšanas pabalsts

421,17

421,17

421,17

Atlīdzība par bērna adopciju

1 422,87

1 422,87

1 422,87

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts pensionēšanās vecumu sasniegušajiem

64,03

64,03

109,00

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā:

Personām ar I invaliditātes grupu

83,24

104,00

152,60

kopā ar 30% piemaksu, ja nestrādā – 198,38

Personām ar II invaliditātes grupu

76,84

 

96,00

130,80

kopā ar 20% piemaksu, ja nestrādā – 156,96

Personām ar III invaliditātes grupu

64,03

80,00

109,00

Personām ar I invaliditātes grupu kopš bērnības

138,74

159,50

190,40

kopā ar 30% piemaksu, ja nestrādā – 247,52

Personām ar II invaliditātes grupu kopš bērnības

128,06

147,23

163,20

kopā ar 20% piemaksu, ja nestrādā – 195,84

Personām ar III invaliditātes grupu kopš bērnības

106,72

122,69

136,00

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā

 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 92,50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111,00
 • bērnam līdz 6 gadu vecumam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72
 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 92,50
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111,00
 • bērnam līdz 6 gadu vecumam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72
 • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 136,00
 • pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 163,00
 • bērnam līdz 6 gadu vecumam bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 136,00

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās

79,68

79,68

79,68

Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana

213,432

ja invaliditāte ir kopš bērnības – 313,43

213,43 

ja invaliditāte ir kopš bērnības – 313,43

213,43 

ja invaliditāte ir kopš bērnības – 313,43

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem

106,72

106,72

106,72

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm

100,00

 

100,00

 

109,00

Izmaksājamās atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēra ierobežojums (apdrošināšanas atlīdzībām - mēnesī, papildu izdevumiem - vienam apdrošināšanas gadījumam)

1 600,75

 

1600,75

 

2 725,00

Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī, kuru izmanto pakalpojuma aprēķināšanai3

764,42

 (2017. gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī)

839,13

 (2018. gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī)

908,89

 (2019. gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī)

40% no vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī

305,77

335,65

363,56

70% no vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī

535,09

587,39

636,22

Apbedīšanas pabalsti:

Bezdarbnieka nāves gadījumā

192,09

192,09

327,00

Sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā

192,09

192,09

327,00

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā

128,06

128,06

218,00

 

 

 

Sociālās apdrošināšanas iemaksas:

Iemaksu objekta minimālais apmērs pašnodarbinātajiem un brīvprātīgajām iemaksām (izņemot MU) 4

5 160 eiro gadā

(430,00 mēnesī)

5 160 eiro gadā

(430,00 mēnesī)

6 000 gadā

(500,00 mēnesī)

Iemaksu objekta maksimālais apmērs

62 800

62 800

62 800

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis:

Atvieglojums par apgādībā esošas personas uzturēšanu

230,00

250,00

250,00

Neapliekamais minimums personai, kurai piešķirta pensija

3 240 gadā

(270,00 mēnesī)

3 600 gadā

(300,00 mēnesī)

3 960 gadā

(330,00 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa

1 848 gadā

(154,00 mēnesī)

1 848 gadā

(154,00 mēnesī)

1 848 gadā

(154,00 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa

1 440 gadā

(120,00 mēnesī)

1 440 gadā

(120,00 mēnesī)

1 440 gadā

(120,00 mēnesī)

Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikts politiski represētās personas statuss, un personai, kurai noteikts nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss

1 848 gadā

(154,00 mēnesī)

1 848 gadā

(154,00 mēnesī)

1 848 gadā

(154,00 mēnesī)

Minimālā darba alga

430,00

430,00

500,00

 

– no 2019. gada 1. jūlija

2 – no 2019. gada 1. jūlija tiek noteikts paaugstināts pabalsta apmērs tām personām, kurām invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības.

3 – piemērojama tā kalendāra gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, kas noteikta par kalendāra gada 12 mēnešu periodu pirms gada, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (piemēram: ja apdrošināšanas gadījums iestājies 2021. gadā – piemēro 2019. gada valsts vidējo apdrošināšanas iemaksu algu).

4 – no 2018. gada 1. janvāra pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru (430 eiro mēnesī), no šiem ienākumiem ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 5% apmērā pensiju apdrošināšanai. No pirmajiem 50 eiro gadā iemaksas nav jāveic. Pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI vispārējā apmērā un no starpības 5 % pensiju apdrošināšanai.

No 2021. gada 1. jūlija pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru (500 eiro mēnesī), no šiem ienākumiem ir jāveic VSAOI 10% apmērā pensiju apdrošināšanai. Pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru, no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI vispārējā apmērā un no starpības 10 % pensiju apdrošināšanai.