• 2022. gads

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001) ietvaros tika veikts pētījums “Darba apstākļi un riski Latvijā 2019 – 2021”. Pētījuma mērķis bija noskaidrot aktuālo situāciju darba attiecību un darba aizsardzības jomā, analizēt iegūtos datus dinamikā un izstrādāt priekšlikumus tiesiskā regulējuma vai tā praktiskās ieviešanas uzlabošanai. Pētījumu veica Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības un SIA “TNS Latvia” pētnieku komanda.

Pētījums “Darba apstākļi un riski Latvijā 2019 – 2021”

  • 2019. gads

Pētījums "Darba apstākļi un riski Latvijā, 2017-2018". Pētījuma mērķis bija noskaidrot aktuālo situāciju darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā, analizēt iegūtos datus dinamikā un izstrādāt priekšlikumus esošās situācijas uzlabošanai. Pētījums parāda modernizētām darbavietām un jaunradītām profesijām raksturīgo darba vides riska faktoru ietekmes palielināšanos. Pētījumu veica personu apvienība SIA Civitta Latvija, SIA GRIF un UAB Civitta.

Pētījums "Darba apstākļi un riski Latvijā, 2017-2018" 

  • 2013. gads

2012. un 2013. gadā tika veikts pētījums "Darba apstākļi un riski Latvijā", kas īstenots Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" ietvaros. Pētījuma mērķis bija veikt darba aizsardzības sistēmas attīstības analīzi dinamikā, izvērtējot gan 2005.-2007. gadā, gan 2009.-2010. gadā līdzīgos pētījumos sniegto priekšlikumu īstenošanu. Šis pētījums sniedz papildu analītiskos datus arodveselības, darba drošības un darba tiesisko attiecību jomā, kas var kalpot par pamatu racionālu un efektīvu lēmumu pieņemšanai nodarbinātības un sociālās politikas programmu radīšanai un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, kā arī darba aizsardzības situācijas uzlabošanai dažādās mērķgrupās (piemēram, jauniešiem, mikrouzņēmumiem u. c.).  Pētījumu veica pētnieku grupa, kurā ietilpa SIA "TNS Latvia" un Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta eksperti.

  • 2010. gads

2009. un 2010. gadā tika veikts pētījums "Darba apstākļi un riski Latvijā", kas īstenots Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos" ietvaros. Pētījuma mērķis bija veikt darba aizsardzības sistēmas attīstības analīzi dinamikā, izvērtējot 2005.-2007. gadā līdzīgā pētījumā sniegto priekšlikumu īstenošanu. Pētījuma laikā veiktas darba devēju, darba aizsardzības speciālistu, nodarbināto aptaujas un pieejamo arodveselības un darba drošības datu bāzu analīze, kā arī objektīvās situācijas (veikto laboratorisko mērījumu) analīze. Pētījumu veica SIA „Inspecta Prevention" un SIA „TNS Latvia".

  • 2006. gads

2006. gadā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu, ESF līdzfinansētās nacionālās programmas "Darba tirgus pētījumi" projekta "Labklājības ministrijas pētījumi" ietvaros tika veikts pētījums „Darba apstākļi un riski Latvijā". Pētījumu veica Latvijas un ārvalstu arodveselības un darba drošības speciālistu izveidota pētnieku komanda (A/S „INSPECTA Latvia", Rīgas Stradiņa universitātes Darba un vides veselības institūts, TNS Latvia). Pētījuma mērķis bija noskaidrot situāciju darba aizsardzības jomā Latvijā un izstrādāt ieteikumus šo jomu regulējoša tiesiska pamata pilnveidošanai, lai veicinātu normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības prasību izpildi, ka arī priekšlikumus citiem veicamajiem pasākumiem, lai uzlabotu darba apstākļus un darba vidi Latvijas uzņēmumos.