Labklājības ministrijā ar Eiropas Savienības atbalstu tika īstenots aktīvās novecošanās jomas projekts „Latvijas visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izstrāde iedzīvotāju darba mūža pagarināšanai un uzlabošanai".

Projekta mērķis: izstrādāt uz pierādījumiem balstītu Latvijas aktīvās novecošanas stratēģiju, kura, ņemot vērā ievērojamās demogrāfiskās izmaiņas, veicinātu ilgāku un veselīgāku Latvijas iedzīvotāju darba mūžu.

Projekta specifiskie mērķi:

  • Analizēt mērķa grupas, kas ir personas vecākas par 50 gadiem, raksturojošās pazīmes (ekonomisko aktivitāti, izglītības līmeni, veselības stāvokli u.c.) un tās līdzdalību darba tirgū.
  • Identificēt galvenos šķēršļus, stimulus un traucējošus faktorus ilgākam darba mūžam.
  • Novērtēt esošos pasākumus un identificēt labās prakses piemērus aktīvai un veselīgai novecošanai.
  • Iezīmēt izaicinājumus veiksmīgai novecošanai un politikas pasākumus, kuri nepieciešami iedzīvotāju virs 50 gadu vecumam veselības uzlabošanai.
  • Novērtēt nepieciešamos soļus, lai uzlabotu mūžizglītības pasākumu nodrošināšanu (publiskā un privātā sektorā), līdzdalību un efektivitāti.
  • Sniegt uz pierādījumiem balstītas rekomendācijas, lai izstrādātu visaptverošu aktīvās novecošanas stratēģiju.

Projekta ietvaros Pasaules Banka veica pētījumu un sniedza rekomendācijas aktīvās novecošanās situācijas uzlabošanai un visaptverošai aktīvās novecošanās stratēģijas izstrādei. Vienlaikus Labklājības ministrija izveidoja stratēģisko sadarbību ar Austrijas Federālo darba, sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības ministriju, Polijas darba un sociālo lietu ministriju un Igaunijas Sociālo lietu ministriju, lai apmainītos ar labās prakses piemēriem un pieredzi mācību braucienu un semināru ietvaros. Semināri tika rīkoti gan par vispārīgiem aktīvās novecošanās jautājumiem, gan par tādām specifiskākām tēmām kā nodarbinātība, veselība, sociālā drošība un ģimenes locekļu aprūpe. Pētījuma gala secinājumi un projekta aktivitātēs gūtā pieredze tika prezentēta projekta noslēguma konferencē.

Lai sekmētu projekta pilnvērtīgu norisi un tā rezultātu pārraudzību, tika izveidota uzraudzības komiteja, kuras uzdevumi paredzēja sadarbību ar Pasaules Banku, pētījumā iekļauto secinājumu un ieteikumu izvērtēšanu un priekšlikumu sniegšanu aktīvas novecošanas stratēģijas izstrādē.

Projekta īstenošanas periods: 2014.gada marts - 2016.gada februāris.   

Pasaules Bankas pētījums "Aktīvās novecošanās izaicinājumi ilgākam darba mūžam Latvijā

Konceptuālais ziņojums "Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā”, 2016 un Ministru kabineta rīkojums Nr.507