Savukārt, lai tēvi varētu iesaistīties savu jaundzimušo bērnu aprūpē, viņiem ir iespēja līdz bērna divu mēnešu vecumam izmantot 10 dienu ilgu paternitātes atvaļinājumu. Sociāli apdrošinātie tēvi, kuri šo atvaļinājumu izmanto, saņem paternitātes pabalstu. 

Tiesības uz paternitātes pabalstu ir arī vienam no vecākiem sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz trim gadiem adopciju.

Paternitātes pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Detalizētāka informācija 

No 2020. gada 1. septembra tiesības uz maternitātes/paternitātes pabalstu ir  personām, par kurām Latvijas Republikā ir veiktas vai  bija jāveic obligātās iemaksas maternitātes/paternitātes apdrošināšanai:

  • ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (grūtniecības atvaļinājuma pirmā diena/bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma pirmā diena) vai
  • ne mazāk kā 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā.