Lai tēvi varētu iesaistīties savu jaundzimušo bērnu aprūpē, viņiem ir iespēja līdz bērna sešu mēnešu vecumam izmantot 10 darba dienu ilgu paternitātes atvaļinājumu. Sociāli apdrošinātām personām paternitātes pabalstu piešķir un izmaksā par piešķirtā atvaļinājuma 10 darba dienām:

  1. bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu;
  2. vienam no vecākiem sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 18 gadiem adopciju;
  3. vienai personai, kura pēc bērna mātes lūguma iesaistās bērna aprūpē, ja bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta vai bērna tēvs ir miris, vai bērna tēvam ir pārtrauktas aizgādības tiesības.

Paternitātes pabalstu piešķir 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Detalizētāka informācija