Informācija par darbinieku nosūtīšanu un ar to saistītajiem jautājumiem mājas lapā ievietota atbilstoši 2014.gada 15.maija Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr.1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”) prasībām


Šajā informatīvajā materiālā (elektroniskajā bukletā) ir sniegta informācija par darbinieku nosūtīšanu un ar to saistītajiem tiesiskajiem aspektiem. Informatīvajā materiālā sniegts darbinieku nosūtīšanas jēdziena skaidrojums, informācija par noteikumiem, kas jāievēro gan ārvalstu, gan Latvijas darba devējiem, kuri nosūta darbiniekus veikt Latvijā vai citā valstī, kā arī ietverta informācija par valsts pārvaldes iestādēm, kas iesaistītas darbinieku nosūtīšanas īstenošanā, uzraudzībā un kontrolē, informācija darbiniekiem par viņu tiesībām, kā arī informācija par administratīvo atbildību un administratīvajiem sodiem. Vienlaikus šajā informatīvajā materiālā ir ietverta arī cita informācija, kas varētu būt noderīga saistībā ar darbinieku nosūtīšanu – tiesu prakse, publikācijas, skaidrojumi utt.

DARBINIEKA NOSŪTĪŠANAS JĒDZIENS


VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR DARBINIEKU NOSŪTĪŠANU


INFORMĀCIJA DARBA DEVĒJIEM

INFORMĀCIJA DARBINIEKIEM

 

ADMINISTRATĪVIE SODI UN TO PIEDZIŅA


CITA NODERĪGA INFORMĀCIJA

 

Vispārīga informācija Eiropas Komisijas lapā par darbinieku nosūtīšanu: