No 2023. gada 1. novembra tiesības uz Atbalsta personas lēmuma pieņemšanā pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu, kurām ir garīga rakstura traucējumi.

No 2026. gada 1. janvāra tiesības uz Atbalsta personas lēmuma pieņemšanā pakalpojumu būs arī pilngadīgām personām ar III invaliditātes grupu, kurām ir garīga rakstura traucējumi. Līdz 2026. gada 1. janvārim pašvaldība atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu personām ar III invaliditātes grupu var nodrošināt par saviem līdzekļiem.

Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums ir sociālais pakalpojums, kas tiek sniegts pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem, lai to atbalstītu lēmumu pieņemšanā.

Pakalpojuma ietvaros atbalsta persona sniedz palīdzību personai ar garīga rakstura traucējumiem, lai tā vienlīdzīgi ar citiem varētu īstenot savas tiesības. Atbalsts lēmumu pieņemšanā ļauj atbalstāmajai personai pašai pieņemt sev nozīmīgus lēmumus, palīdz paplašināt savu dabisko atbalsta loku, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas zināšanas un izpratni par savām tiesībām.

Atbalsta personas pakalpojums sevī ietver gan uzticības pilnu attiecību veidošanu starp atbalsta personu un atbalstāmo personu, gan nepieciešamā atbalsta jomu un atbalsta sniegšanas intensitātes noteikšanu, gan atbalsta sniegšanu lēmumu pieņemšanā. Atbalsta personas pakalpojums tiek sniegts, izmantojot uz personu vērsto domāšanas un plānošanas pieeju.

Pakalpojumu nodrošina biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA"" (biedrība "Zelda"), papildu informācija biedrības tīmekļa vietnē vai zvanot pa tālruni 67442828 vai 25133788. 

Kas ir atbalsta persona?

Atbalsta persona lēmumu pieņemšanā ir biedrības "Zelda" darbinieks, kas atbilstoši profesionālajai kompetencei sniedz pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem atbalstu lēmumu pieņemšanā, palīdz plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi.

Ko dara atbalsta persona?

Atbalsta personas uzdevumi ir nodrošināt:

 • atbalstāmajai personai iespēju paust savu gribu, izvēli, plānot un pašai pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselību un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem;
 • atbalstāmās personas lemtspējas īstenošanu;
 • atbalstāmajai personai iespēju pieprasīt informāciju un saņemt skaidrojumu;
 • atbalstāmās personas gribas, izvēles un lēmumu skaidrojumu trešajām pusēm;
 • atbalstāmās personas tiesības uz atbilstošām garantijām attiecībā par iejaukšanos personas dzīvē, tai skaitā, garantijās jāietver aizsardzība no ļaunprātīgas izmantošanas un pārmērīgas ietekmes.

Kādās jomās atbalsta persona sniedz atbalstu?

Atbalsta personas pakalpojuma ietvaros atbalsts lēmumu pieņemšanā tiek nodrošināts šādās jomās:

 • Tiesību un interešu aizstāvības joma;
 • Finanšu joma, (t.sk. budžeta plānošana un īpašumu pārvaldīšanas jautājumi);
 • Ikdienas dzīve;     
 • Veselības aprūpes joma (līdz ārsta kabinetam);
 • Sociālās aprūpes joma;
 • Atbalsta loka veidošana.

Kādā apjomā atbalsta persona sniedz atbalstu?

Personai nepieciešamo atbalsta intensitāti nosaka izmantojot personas vajadzību izvērtējuma veidlapu, un iedala trīs līmeņos:

 • pirmais līmeni – atbalsts tiek sniegts līdz 8 stundām mēnesī;
 • otrais līmenis – atbalsts tiek sniegts līdz 20 stundām mēnesī;
 • trešais līmenis – atbalsts tiek sniegts līdz 35 stundām mēnesī.

Cik ilgi atbalsta persona sniedz atbalstu?

Pakalpojumu sniedz 12 mēnešus. Izbeidzoties biedrības "Zelda" lēmumā norādītajam pakalpojuma sniegšanas termiņam, pakalpojumu var piešķirt atkārtoti, izvērtējot personas vajadzības. Pakalpojumu personām sniedz rindas kārtībā.

Lai saņemtu pakalpojumu persona iesniedz biedrībā iesniegumu (aizpildītu brīvā formā vai izmantojot biedrības "Zelda" veidlapu). Iesniegumā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, faktiskās dzīvesvietas adresi, kontaktinformāciju un informāciju par personai noteikto invaliditāti.

Biedrība mēneša laikā  no iesnieguma iesniegšanas dienas izvērtē personas sniegto informāciju un invaliditātes informatīvajā sistēmā (IIS) pārliecinās par personai noteikto invaliditātes grupu un to, vai personai ir garīga rakstura traucējumi.

Ja IIS nav pazīmes par to, ka personai ir garīga rakstura traucējumi un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) rīcībā nav datu par to, ka personai ir garīga rakstura traucējumi, persona pēc biedrības pieprasījuma iesniedz psihiatra izziņu, kas apliecina, ka personai ir garīga rakstura traucējumi.

Biedrība izskata iesniegtos dokumentus, pārbauda personas atbilstību pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem, izvērtē personas vajadzības izmantojot personas vajadzību izvērtējuma veidlapu, pēc kā pieņem lēmumu:

 • par pakalpojuma piešķiršanu personai, nosakot pakalpojuma sniegšanas termiņu, atbalsta jomas, intensitātes līmeni un apjomu;
 • par personas uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai, ja persona atbilst pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem, bet ir beidzies pakalpojuma nodrošināšanai piešķirtais finansējums;
 • par atteikumu piešķirt pakalpojumu, ja persona neatbilst pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem.

Pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas biedrība slēdz līgumu ar personu un atbalsta personu lēmumu pieņemšanā.

Pakalpojumu var pārtraukt, ja persona nonākusi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē, atrodas ieslodzījuma vietā vai cita iemesla dēļ pakalpojumu faktiski nodrošināt nav iespējams.

Pakalpojumu izbeidz pirms lēmumā noteiktā termiņa beigām, ja:

 • persona izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī;
 • persona ir iesniegusi iesniegumu par to, ka nevēlas saņemt pakalpojumu; 
 • persona apdraud atbalsta personas veselību vai dzīvību, izturas pret atbalsta personu necienīgi vai aizskaroši vai atbalsta personai nav drošas darba vides darbā ar personu;
 • persona nav sasniedzama vismaz četrus mēnešus.