Pašvaldības atbalsts iedzīvotājiem 2023.gadā

Pašvaldības sniegtā materiālā atbalsta veidi

Valstī noteiktais tiesiskais pamats

 1. Sociālās palīdzības pabalsti

Pamata sociālās palīdzības pabalsti:

Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts -

materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai

 

 

Mājokļa pabalsts — materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai

 • Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 7. punkts;
 • Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta piektais punkts un 25. pants;
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5 .pants, 32. pants, 35. panta pirmās daļas 2. punkts, trešā, ceturtā un piektā daļa, 36. panta pirmā, otrā, 2. 1, trešā un piektā daļa, 37. pants, 38. panta otrā daļa;
 • Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzība saņemšanu”;
 • Pašvaldības saistošie noteikumi.

Papildu sociālās palīdzības pabalsti:

Pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai — materiāls atbalsts personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai

(trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām)

Mērķi: izdevumi veselības aprūpei, izdevumi izglītības nodrošinošai, apģērbam, kā arī papildus ēdināšanas izdevumi

 • Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 7. punkts;
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 41. punkts, 5. pants, 32. pants un 35. panta otrās daļas 1. punkts, 36. panta pirmā,  otrā, 2. 1, trešā un sestā daļa, 37. pants, 38. panta otrā un ceturtā daļa;
 • Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzība saņemšanu”;
 • Pašvaldības saistošie noteikumi.

Pabalsts krīzes situācijā — operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai

(bez materiālās situācijas izvērtēšanas)

 • Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 7. punkts;
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 39. punkts,  5. pants, 32. pants un 35. panta otrās daļas 2. punkts, 36. panta sestā daļa, 37. pants;
 • Pašvaldības saistošie noteikumi.

II. Pašvaldību brīvprātīgās iniciatīvas

Pašvaldības pabalsti, ko piešķir neizvērtējot materiālos resursus noteiktām iedzīvotāju grupām (piemēram, jaundzimušo aprūpei, politiski represētām personām, utt.) vai, izvērtējot ienākumus, citu mērķu sasniegšanai, kas neietilpst sociālās palīdzības pabalstu mērķos (piemēram, apbedīšanai, dokumentu atjaunošanai, utt.).

 • Pašvaldību likuma 5. pants;
 • Pašvaldības saistošie noteikumi.
 1. Citos ārējos tiesību aktos noteiktie pašvaldību obligāti izmaksājamie pabalsti

Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās:

 • vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai (27.p.);
 • vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (30.p.);
 • pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības (31.p., 31.1p.);
 • atbalsts bērna integrēšanai sabiedrībā (32.p.)
 • Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 11. punkts;
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums 12. panta ceturtā daļa un 43. pants;
 • Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31., 31.1 , 31. 2 , 31. 3 un 32. punkts;
 • Pašvaldības saistošie noteikumi.

 

Mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam

 • Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 11. punkts;
 • Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 5.1 punkts un 25.2 pants;
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums 12. panta ceturtā daļa un 43. pants;
 • Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 28. punkts;
 • Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumi Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzība saņemšanu”;
 • Pašvaldības saistošie noteikumi.

Pabalsti audžuģimenei:

 • ikmēneša pabalsts bērna uzturam (78.1.);
 • pabalsts apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei 78.2.);
 • atlīdzība par audžuģimenes pienākumu  veikšanu:
  • ilgāk par mēnesi (77.1.)
  • mazāk par mēnesi (77.2.)
 • Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 11. punkts;
 • Bāriņtiesu likums 25. panta trešā daļa;
 • Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumi Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.1. un 78.2. apakšpunkts, 77.1. un 77.2. apakšpunkts.
 • Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi nr.1549 „Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu” 2. punkts.
 • Pašvaldības sasitošie noteikumi.

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 • materiāls atbalsts, nevērtējot materiālo situāciju (mājokļa izdevumiem, ar izglītību saistītiem izdevumiem, citiem izdevumiem, tai skaitā brīvpusdienām);
 • materiāls atbalsts vērtējot materiālo situāciju, citu mērķu sasniegšanai
 • Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 11. punkts;
 • Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmā un trešā daļa;
 • Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.324 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un veidlapu aizpildīšana un iesniegšanas kārtību” (grozījumi);
 • Pašvaldības saistošie noteikumi.
 1. Pašvaldību brīvprātīgās iniciatīvas, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu

Pašvaldības papildu pabalsts aizbildnim

 • Pašvaldību likuma 5. pants;
 • Pašvaldības saistošie noteikumi.

Pabalsts aizgādnim

 • Pašvaldību likuma 5. pants;
 • Pašvaldības saistošie noteikumi.