Asistenta pakalpojuma ilguma (saņemšanas perioda)  noteikšana

Asistenta pakalpojuma apjoms (stundas nedēļā) un asistenta pakalpojuma ilgums (vienreizējs, uz vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem, līdz kārtējā gada beigām vai vienu gadu) pašvaldības sociālajam dienestam jānorāda ne tikai lēmumā par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, bet arī līgumā par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu. Lai līguma slēgšanas laikā par pakalpojuma apjomu un ilgumu nerastos domstarpības, pašvaldības sociālajam dienestam ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju par optimālo pakalpojuma apjomu un ilgumu jāvienojas pirms lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas. Nosakot asistenta pakalpojuma ilgumu, pašvaldības sociālajam dienestam ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju jāvienojas par optimālo, ja iespējams, reāli paredzamo pakalpojuma ilgumu. Ja pakalpojuma pieprasīšanas dienā nav zināmas visas aktivitātes, kuras varētu tikt izmantotas, un pastāv iespēja, ka pakalpojuma apjoms varētu palielināties, pašvaldības sociālajam dienestam ieteicams pieņemt lēmumu par maksimālo pakalpojuma stundu skaitu, kas paredzēts attiecīgajai aktivitātei. Pēc asistenta pakalpojuma uzskaites lapas (u.c. apliecinājuma dokumentu, ja noslēgtais līgums tos paredz) iesniegšanas, pašvaldības sociālais dienests apmaksā tikai reāli sniegtos asistenta pakalpojumus.

Nosakot asistenta pakalpojuma ilgumu, pašvaldības sociālajam dienestam iespēju robežās jāņem vērā arī praktiskie apsvērumi par prognozējamo finanšu līdzekļu izlietojumu.

  • Lietderīgi ir izvērtēt iespēju piešķirt pakalpojumu līdz kārtējā gada beigām, jo asistenta pakalpojumam paredzētie valsts budžeta līdzekļi tiek ieplānoti kalendārajam gadam.
  • Jāvērtē asistenta pakalpojuma saņēmēja objektīvās vajadzības (izmantot pakalpojumu) un iespējas.
  • Jāizvērtē sociālā dienesta administratīvā kapacitāte (ņemot vērā prognozes par atkārtotu klienta iesnieguma izskatīšanu).
  • Nosakot asistenta pakalpojuma ilgumu, pašvaldības sociālajam dienestam lēmumā vēlams norādīt argumentus, pamatojoties uz kuriem tiek balstīta attiecīgā izvēle (piemēram, klienta iesniegumā norādītais ilgums, mācību gads, darba līguma termiņš, dokumentu derīguma termiņš u.tml.).

Pieņemot lēmumu par asistenta pakalpojuma ilgumu, kā arī slēdzot līgumus ar asistentu un asistenta pakalpojuma pieprasītāju, pašvaldības sociālajam dienestam ir jāņem vērā, ka VDEĀVK atzinumus par asistenta pakalpojuma nepieciešamību izsniedz gan uz nenoteiktu, gan uz noteiktu laiku. Lai nepieļautu risku, ka asistenta pakalpojumu saņem klients, kurš neatbilst asistenta pakalpojuma saņemšanas kritērijiem, lēmumi par pakalpojuma piešķiršanu jāpieņem un līgums par asistenta pakalpojuma sniegšanu ir jāslēdz uz laiku, kas nepārsniedz VDEĀVK atzinumā noteikto laiku.