Pieaugušie

Atbalsts pilngadīgai personai ar invaliditāti

Asistenta pakalpojuma piešķiršanas soļi pilngadīgajiem

Asistenta pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti

Pirmreizējas/ atkārtotas invaliditātes ekspertīzes veikšanas shēma

Invaliditātes apliecības uzrādīšana pakalpojumu saņemšanai

Valsts apmaksāta sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti

Valsts apmaksāta sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar redzes invaliditāti

Valsts apmaksātu tehnisko palīglīdzekļu pieprasīšanas kārtība

Bērni

Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti

Pilnveidotais asistenta pakalpojums bērniem – pavadoņa pakalpojums

Pilnveidotais asistenta pakalpojums bērniem – asistenta un aprūpes pakalpojums

Asistenta pakalpojums bērnam ar invaliditāti izglītības iestādē

Tehniskie palīglīdzekļi bērniem

Surdotulka pakalpojumi bērnam ar dzirdes traucējumiem, izglītības programmas apguvei un saskarsmes nodrošināšanai

Psihologa konsultācijas bērnam, kuram noteikta pirmreizēja invaliditāte un viņa ģimenei

Bezmaksas starppilsētu sabiedriskais transports bērnam ar invaliditāti

Pilotprojekts par ģimeniskas vides nodrošināšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Izmaiņas invaliditātes noteikšanas procesā, kad bērns ar invaliditāti kļūst pilngadīgs

Personas ar invaliditāti stāvvietu izmantošanas karte, ja vecāka aprūpē ir bērns ar invaliditāti

Atbrīvojums no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa, ja vecāka aprūpē ir bērns ar invaliditāti

ES fonda ietvaros pieejmais atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm

Atbalsts bērnu paliatīvajā aprūpē esošajiem bērniem un viņu ģimenēm dzīvesvietā