Labklājības ministrija (LM) no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 28. februārim izsludina iedzīvotāju balsošanu par izvirzītajiem pretendentiem konkursā „Gada balva sociālajā darbā Latvijā 2020” (Konkurss).

Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, pagodināt visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus. Popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu un labo praksi.
Konkursa žūrijas komisijā balsošanai izvirzītie pretendenti:

Nominācija “Labākais sociālais darbinieks publiskajā sektorā 2020”

KONKURSS „ GADA BALVA SOCIĀLAJĀ DARBĀ LATVIJĀ 2020”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS PUBLISKAJĀ SEKTORĀ 2020

Pretendenta vārds un uzvārds

ILZE VĀVERĪTE

Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā

Jelgavas pilsēta

Pretendenta darba vieta

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Amata nosaukums

Rehabilitācijas nodaļas sociālā darbiniece

Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību

Sociālajā darbā

Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā

8,5 gadi

 

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2020. gadā:

Ilze Vāverīte organizē un veic praktiskās darbības asistenta pakalpojuma pašvaldībā nodrošināšanā 43 bērniem un 199  pilngadīgām personām ar invaliditāti. Ir eksperts kolēģu vidū Latvijas mērogā.  Pret klientiem izturas ar cieņu, sniedz atbalstu klienta ģimenes locekļiem.  Konfliktsituācijas risina sarunu ceļā. Pieklājīgi spēj  aizstāvēt profesionālo viedokli un pārliecināt klientu par pieņemto lēmumu.

Ilze informē kopienas iedzīvotājus par iespējām saņemt asistenta pakalpojumu, tajā skaitā sagatavojot informāciju informatīvajām izdevumam un portālam “Jelgavas vēstnesis” par pakalpojuma pieejamību.  Klientu konsultācijas laikā Ilze informē par sociālajiem un  NVA pakalpojumiem, NVO aktivitātēm, interešu izglītību, lai klienti aktīvāk integrētos sabiedrībā un izmantotu visas iespējas. Ilze ir bijusi sociālais mentors ilgstošajiem bezdarbniekiem ESF projekta ietvaros.

Sociālā darba praksē Ilze pielieto sistēmisko pieeju, lai iekļautu personu ar invaliditāti dažādās sistēmās un piesaistītu resursus integrācijai sabiedrībā. Lēmumus un līgumus sagatavo kvalitatīvi un rūpīgi,  izvērtējot vajadzības, pielietojot novērtēšanu un individuālo pieeju sociālā gadījuma risināšanā.

Ilze ir atbildīga par finanšu līdzekļu izlietošanu. Veiksmīgas sadarbības ar grāmatvežiem un juristiem rezultātā asistenta pakalpojums pašvaldībā organizēts atbilstoši prasībām.

Kopš 2019. gada Ilze kā eksperts piedalās Labklājības ministrijas darba grupā jaunas kārtības izstrādei asistenta pakalpojuma saņemšanai. Sadarbības rezultātā ir veikti uzlabojumi. Ilze rūpīgi analizē normatīvo aktu projektus, sagatavo atzinumus LPS un LLPA, piedalās sociālās politikas izstrādē personām ar invaliditāti.  Dalās ar pieredzi ar citu pašvaldību  sociālajiem darbiniekiem, kuri uzsāk savu praksi šajā jomā.

Ilze strādā komandā ar speciālistu asistenta pakalpojuma nodrošināšanas jautājumos.  Starpprofesionāļu komandā bieži vien iekļauti: jurists, grāmatvedis, sociālā gadījuma vadītājs, sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem, Dienas aprūpes centru vadītāja un sociālā darbiniece. Ilze sadarbojas arī ar ģimenes ārstiem un veselības veicināšanas speciālistiem.

Ārkārtējās situācijas laikā Ilze turpina organizēt asistenta pakalpojumu, klienti ir informēti par epidemioloģiskās drošības prasībām un apkalpoti klātienē. Ilzes būtiskais ieguldījums – profesionālais sociālais darbs asistenta pakalpojuma organizēšanā.

Ilze motivē, iedrošina kļūt par asistentu personas no klienta tuvāko personu loka, kā arī apmāca veikt asistenta pienākumus cilvēkus, kuri ir bezdarbnieki vai pensijas vecuma personas, veicinot šo personu nodarbinātību.

Pēc rakstura Ilze ir atbildīga un mērķtiecīga, laba 3 bērnu māte un arī vecmāmiņa. Radoša personība,  Latvijas un Jelgavas pilsētas patriote, aktīvā kora dalībniece, kura ar prieku piedalās Dziesmas svētkos un Zemgales reģiona kultūras pasākumos, ieguldot savu enerģiju un radošumu kultūras un tradīciju saglabāšanā. Ilzei ir lieliska humora izjuta un spējas uzlabot garastāvokli saviem darba kolēģiem gan ikdienā, gan grūtajos brīžos. Patīk rokdarbi - tamborēt un adīt. Ilze mīl mājdzīvniekus (kaķus), par kuriem kārtīgi rūpējas un stāsta kolēģiem par šo mājdzīvnieku nedarbiem. Ilze ir arī paraugs veselīgam dzīvesveidam, gandrīz ronis, peldoties Lielupē līdz vēlam rudenim.

KONKURSS „ GADA BALVA SOCIĀLAJĀ DARBĀ LATVIJĀ 2020”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS PUBLISKAJĀ SEKTORĀ 2020

Pretendenta vārds un uzvārds

ASTRĪDA CIESALNIECE

Administratīvā teritorija, kurā pretendents strādā

Jēkabpils pilsēta

Pretendenta darba vieta

Jēkabpils Sociālais dienests

Amata nosaukums

Sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem

Joma, kurā pretendents ieguvis izglītību

Sociālajā darbā

Pretendenta darba pieredze  sociālās labklājības jomā

25 gadi

 

Informācija par pretendenta sasniegumiem 2020. gadā:

Astrīda Ciesalniece ir viena no sociālā darba celmlaužiem Jēkabpilī, kā arī sociālā dienesta veidotājiem un pirmajiem darbiniekiem. Sociālajā darbā pavadīti 25 darba gadi.

Darba gadu pirmsākumos redzētais apmaiņas braucienos Zviedrijā, Vācijā un Dānijā rosināja interesi un paplašināja redzesloku par sociālo darbu, ko Astrīda izmanto joprojām, pildot savus tiešos darba pienākumus. Astrīda pilnveido savas zināšanas, uzskatot, ka cilvēkam jāmācās visas dzīves garumā, attīstot savu personību, lai spētu veiksmīgāk risināt problēmsituācijas, kas arī ir nemitīgi mainīgas. Astrīda strādājusi dažādās sociālā darba jomās un viņas profesionālās, un personiskās īpašības ļauj veidot komunikāciju ar ikvienu klientu, neatkarīgi no viņu vecuma, sociālā un veselības stāvokļa. Kopš 2003. gada Astrīda ir specializējusies sociālo pakalpojumu sniegšanā. Astrīda ir savas jomas lietpratēja. Viņas redzeslokā ir personas ar īpašām vajadzībām un viņu tuvinieki. Astrīda sniedz atbalstu gan ar praktiskām konsultācijām, gan ar padomu, palīdzot viņiem pilnvērtīgi integrēties sabiedrībā un veiksmīgi uzlabot dzīves kvalitāti.

Astrīda ar savām zināšanām un iegūtajām prasmēm ar prieku dalās arī ar citiem darba kolēģiem. Savā ikdienas darbā Astrīda sadarbojas ar dažādu jomu institūcijām, organizācijām un speciālistiem, veiksmīgai gadījuma vadīšanai piemeklējot atbilstošāko risinājumu.

Kā nozīmīgāko profesionālo ieguldījumu var minēt Astrīdas spēju un vēlmi dažādot sociālā darba metodes un pieejas atbilstoši katra klienta situācijai respektējot un atbalstot sociālos ētikas principus. Veiksmīgai gadījuma risināšanai ar klientu pozitīvu rezultātu visbiežāk nodrošina abpusējs kontakts, uzticēšanās, motivācijas attīstīšana tālākām pārmaiņām un sadarbība dažādu praktisku problēmu risināšanā.

Astrīdai enerģiju sniedz grāmatu lasīšana, mūzikas klausīšanās, kā arī rokdarbi un ēdiena gatavošana, par kuru nereti pārliecinās arī Astrīdas kolēģi, baudot viņas pagatavotos kārumus. Astrīda dzīves spēku rod mierīgā, harmoniskā dzīves vidē, ko sniedz ģimene, kā arī iespēja darīt lietas, kas sagādā prieku.

KONKURSS „ GADA BALVA SOCIĀLAJĀ DARBĀ LATVIJĀ 2020”

NOMINĀCIJA: LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS PUBLISKAJĀ SEKTORĀ 2020