attēls

 

Projekts Nr. 9.1.1.3 /15/I/001 „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Normatīvie dokumenti: Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumi Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un  nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.  pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"
 
Projekta īstenošanas periods: 2015. gada novembris līdz 2023. gada 31. decembris.
 
Kopējais finansējums: Pasākuma ietvaros pieejamais maksimālais kopējais attiecināmais finansējums ir 17 083 768 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 14 521 202 euro un valsts budžeta finansējums – 2 562 566 euro (MK 11.01.2022. noteikumi Nr.467).

Mērķa grupa: komersanti, biedrības un nodibinājumi, fiziskas personas, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki – ilgstošie bezdarbnieki, gados vecāki bezdarbnieki, bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie, un bezdarbnieki ar invaliditāti.

Projekta ietvaros minētās aktivitātes plānots īstenot kopā ar sadarbības partneri, akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum”, kas veiks piemērotāko atbalsta veidu noteikšanu un atbalsta sniegšanu sociālās uzņēmējdarbības veicējiem.

Galvenās aktivitātes:

1. Sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi par sociāliem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā, kā arī šādu sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas veidošanas pasākumiem.
Aktivitātes mērķis ir informēt sociālos uzņēmējus un Latvijas iedzīvotājus par jauno iniciatīvu un sociālo uzņēmumu piedāvātajām iespējām, to nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmes veicināšanā.
  

Lai sasniegtu projekta mērķauditoriju - sociālos uzņēmējus par iespējām piedalīties projektā, pasākuma publicitātei tiks nodrošinātas publikācijas elektroniskajos un drukātajos medijos.

Lai veicinātu kvalitatīvu dialogu par šo tēmu, projekta ieviešanas un īstenošanas fāzēs tiks īstenoti sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi, kas ietvers informēšanas un izglītošanas pasākumus (diskusijas, domnīcas, seminārus, konferences). Šo pasākumu mērķis ir atspoguļot aktuālos sociālās uzņēmējdarbības jautājumus, t.sk. par sociāliem uzņēmumiem raksturīgiem specifiskiem kritērijiem, atbalsta sistēmas veidošanas pasākumiem, kā arī sabiedrības iesaisti sociālo problēmu risināšanā.

Projektā tiks organizēti informatīvi semināri par sociālās uzņēmējdarbības pazīmēm/kritērijiem, kā arī par atbalsta sniegšanas iespējām sociālajai uzņēmējdarbībai, un šādas uzņēmējdarbības pieredzi. 

Iepirkuma rezultātā uz uzņēmuma līguma tiks piesaistīti pakalpojuma sniedzēji sabiedrības izpratnes veidošanas darbību īstenošanai un nodrošināšanai.

Lai iedzīvotājus, iestādes un komersantus sasniegtu praktiskā informācija, plānotas informatīvās aktivitātes gan Rīgā, gan Latvijas reģionos. Lai iepazīstinātu potenciālos projekta dalībniekus ar informāciju par atbalsta iespējām sociālajai uzņēmējdarbībai reģionos, sadarbībā ar plānošanas reģioniem tiks organizēti semināri uzņēmējiem, kas ir ieinteresēti veicināt jaunu uzņēmumu izveidi un attīstīt jaunas sociālās uzņēmējdarbības idejas.

2. Sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrāde

Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāta sociālo uzņēmumu atbalsta sistēma, kas paredzēta darbam ar pasākuma dalībnieku mērķa grupām. Atbalsta sistēma ietvers:

1) sociālās uzņēmējdarbības pazīmju un to piemērošanas metodikas izstrādi;
2) pasākuma dalībnieku sociālās uzņēmējdarbības reģistra prototipa izstrādi;
3) sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu un atbalsta sniegšanas metodikas izstrādi.

Atbalsta sistēmas (1) un (3) metodiku izstrādes ietvaros darbība tiks īstenota divos posmos – iepirkuma rezultātā piesaistīti pakalpojumu sniedzēji (juridiskas vai fiziskas personas) izstrādās metodikas. Atbalsta sistēmas izstrādei, tiks veikts novērtējums par līdz šim praksē sociālās uzņēmējdarbības izmantojamām teorētiskām pieejām un metodēm, to pieejamības un adaptēšanas iespējām un priekšlikumiem izmantošanai un piemērojamībai projektā, kā arī prioritāro atbalsta jomu noteikšana.
Metodiku tehniskās specifikācijas un nodevumu līgumu izvērtēšanai tiks piesaistīti konsultanti vai eksperti sociālās uzņēmējdarbības jomā.
Otrajā posmā, pēc atbalsta sistēmas izstrādes, tiks nodrošināta personāla un sadarbības partnera apmācība izstrādāto metodiku piemērošanai projektā darbam ar mērķa grupām, lai projekta ietvaros ieviestu izstrādātos modeļus/metodikas.
Izstrādātā atbalsta sistēma tiks prezentēta Pasākuma uzraudzības padomei, LM Darba tirgus politikas departamentam un sadarbības partnerim, kas pieņem lēmumu par izstrādāto metodiku apstiprināšanu.

3. Sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana

Aktivitātes ietvaros tiek īstenota sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana:

1) sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa organizēšana,
2) konsultāciju nodrošināšana sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu izstrādei.

Aktivitāte tiek īstenota divos posmos – iepirkuma rezultātā tiek piesaistīti pakalpojumu sniedzēji (juridiskas vai fiziskas personas) labāko ideju izvērtēšanai un atlasei. Otrajā posmā, pēc ideju izvērtēšanas, sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju mērķa grupai tiek nodrošinātas konsultācijas.
Aktivitāte paredzēta sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju mērķa grupai - fiziskām personām, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību. Projekta ietvaros paredzēti konsultatīvie un finanšu atbalsta instrumenti sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem, kuri plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību darbojoties izvēlētajā jomā.

4. Sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu piemērošana un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu īstenošana
 
Aktivitāti par piemērotāko atbalsta instrumentu noteikšanu un atbalsta sniegšanu sociālās uzņēmējdarbības veicējiem nodrošina sadarbības partneris. Tas notiek saskaņā ar aktivitātes ietvaros izstrādāto atbalsta instrumentu un atbalsta sniegšanas metodiku (darbība 2.3.).  
Pirms atbalsta instrumentu praktiskās uzsākšanas sadarbības partneris izstrādā iekšējās procedūras par pasākuma dalībnieku atbalsta piešķiršanas un uzraudzības kārtību.
Aktivitātes ietvaros sadarbības partneris nodrošina sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu un atbalsta sniegšanu:

1)  mērķa grupas dalībniekiem - komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem;
2) mērķa grupas dalībniekiem - fiziskām personām, kuras plāno uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, kuras biznesa ideja apstiprināta konkursa atlasē (3.darbības ietvaros), biznesa plāna īstenošanai;

Atbalsts tiek piešķirts pēc mērķa grupu dalībnieku reģistrācijas pasākuma dalībnieku Reģistrā (darbība 2.2.).
Aktivitātes ietvaros pasākuma dalībnieki iesniedz sadarbības partnerim izvērtēšanai izstrādātus biznesa plānus.

Sadarbības partneris:

 • izvērtē sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju izstrādātos biznesa plānus un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar izstrādāto metodiku (darbība 2.3.);
 • sniedz finanšu atbalstu pasākuma dalībniekiem, tai skaitā izvērtējot valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalstu;
 • nodrošina piešķirtā finanšu atbalsta uzskaiti un uzraudzību, tai skaitā pārbauda finanšu atbalstu saņēmušos pasākuma dalībniekus, vai piešķirtais finanšu atbalsts tiek izmantots lietderīgi.

Aktivitātes ietvaros sadarbības partneris nodrošina informācijas un datu uzkrāšanu par sniegto atbalstu mērķa grupām, t.sk. pasākumā iesaistītiem bezdarbniekiem, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem, un par personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem, tostarp ar informāciju par pasākuma dalībniekiem, kuru mērķis ir darba integrācijas sociālais uzņēmums un mērķa grupu iesaisti pasākumā.
Atbalsta instrumentu ieviešanu plānots turpināt pēc projekta izvērtēšanas fāzes, balstoties uz novērtējuma rezultātiem un gūtajiem pierādījumiem (5.darbības ietvaros). Sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu un atbalsta sniegšanas darbības efektivitāte būs viens no projekta starprezultātu izvērtējuma jautājumiem, kas tiks izmantots par pamatu priekšlikumu izstrādei tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai.  

5. Pasākuma starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai

Pasākuma starprezultātu novērtēšanu veic pēc sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrādes un gadu pēc sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas aprobēšanas.
Novērtējuma būtiskākie jautājumi ietvers:

 • sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu ieviešanu, to efektivitātes izvērtējumu, pielietošanas stiprās un vājās puses, sociālo uzņēmumu identificēšanas sistēmas (reģistra), kā arī projekta sākumposmā identificētos riskus;
 • izvēlētā administrēšanas modeļa un sadarbības partnera, kā alternatīvu institūciju atbilstību būt starpniekam atbalsta sniegšanā, izvērtējumu;
 • informācijas pieejamības, kvalitātes un atbilstības riskus (tostarp attiecībā uz uzņēmumu uzraudzību);
 • priekšlikumus nepieciešamo uzlabojumu veikšanai;
 • priekšlikumus iespējamā tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai.

Attiecībā uz sociālo uzņēmējdarbību papildus tiks izvērtēta:

 1. prioritāro virzienu noteikšanas nepieciešamība un to atbilstība, izvērtējot finansējuma ietekmi uz konkrētu problēmu risināšanu;
 2. konkrēto atbalsta aktivitāšu pamatojumam un pieprasījuma analīzei, pamatojot ar konkrēto jomu vai attīstības virzienu vajadzībām;
 3. uzņēmējdarbības atbalsts - pretstatot nozares atbalstītos un neatbalstītos uzņēmumus, lai noteiktu gan atbalsta ietekmes, gan arī sniegtā atbalsta neparedzētos efektus.

Attiecībā uz nodarbinātības jomu tiks izvērtēta mērķa grupu dalībnieku nodarbinātības sekmēšana/rezultāti darba integrācijas uzņēmumos, tostarp potenciāls ilgtspējīgai iesaistei darba tirgū, sociālo uzņēmumu radītās darba vietas, to ilgtspēja, raksturojums.
Pasākuma starprezultātu novērtēšana notiks atbilstoši laika grafikam, to izstrādās iepirkumu rezultātā piesaistītas fiziskas vai juridiskas personas, balstoties uz pakalpojuma līgumā noteiktām prasībām.

6. ESF projekta Nr.9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" 

Uzraudzības padome

 ir izveidota, lai sekmētu Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumu Nr.467 darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" (turpmāk - pasākums) īstenošanu, pilnvērtīgu norisi, rezultātu pārraudzību un rekomendāciju sniegšanu.

Uzraudzības padomes sastāvā ir pilnvaroti pārstāvji no Labklājības ministrijas, Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Pašvaldību savienības, Reģionālo attīstības centru apvienības, plānošanas reģioniem, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kā arī no nevalstiskajām organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem). Vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji padomes darbībā piedalās novērotāju statusā. Padomes personālsastāvu un nolikumu apstiprina labklājības ministrs.

Uzraudzības padomes galvenie uzdevumi:

 • analizēt pasākuma ieviešanas progresu un sniegt ieteikumus pasākuma ieviešanas pilnveidei;
 • sniegt ieteikumus un konsultācijas par nepieciešamajām izmaiņām sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmā, atlases kritērijiem un to piemērošanas metodikai, atbalsta instrumentiem un atbalsta sniegšanas nosacījumiem;
 • izvērtēt un saskaņot pasākuma starprezultātu novērtējumu un sniegt ieteikumus sociālās uzņēmējdarbības tālākai attīstībai un pilnveidei. 

7.  Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu

Informācija par projektu (t.sk. par līdzfinansējumu no ESF) tiks izvietota ministrijas un sadarbības partnera telpās uz informatīvajiem plakātiem. Par projekta īstenošanu tiks nodrošināta projekta publicitāte, sniedzot informāciju plašsaziņas līdzekļiem, regulāri aktualizēta informācija LM un sadarbības partnera mājaslapā un projekta Facebook kontā.

UZ PROJEKTA SADAĻU