Projekta nosaukums: Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)

Projekta Nr: 10.1.3.0/18/TP/010

Mērķis: nodrošināt horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju izpildi un horizontālā principa efektīvu integrēšanu Kohēzijas politikas fondu plānošanas, ieviešanas, uzraudzības un izvērtēšanas procesos, lai sekmētu darbību pozitīvo ietekmi plašākai sabiedrības daļai.

Projekta mērķa grupa: Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās valsts pārvaldes iestādes, sadarbības partneri, sociālie partneri, biedrības un nodibinājumi, pilsētu pašvaldības.

Projekta galvenās darbības: projekta ietvaros tiks īstenotas darbības, kas veicina nediskrimināciju dzimuma, invaliditātes, vecuma vai etniskās piederības dēļ:

 • Projekta vadība;
 • Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana;
 • Dzimumu līdztiesības eksperta piesaiste;
 • Vadlīniju par vides un informācijas pieejamību augstskolām un valsts pārvaldes iestādēm izstrāde;
 • Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi;
 • Pētījuma par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējumu veikšana;
 • Pētījuma "Analīze par vides pieejamības pašnovērtējumu valsts un pašvaldību iestādēs” veikšana;
 • Pētījuma par asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmēju viedokli saistībā ar veiktajām izmaiņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanā veikšana;
 • Pētījums par horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas ietekmi un ieguldījumu uz dzimumu līdztiesības veicināšanu, personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, diskriminācijas novēršanu;
 • Vides pieejamības konsultācijas projektu īstenošanas vietās;
 • Vides un informācijas pieejamības pašnovērtējuma valsts un pašvaldību ēkās koordinēšana;
 • Informatīvo materiālu par horizontālo principu izstrāde.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums: 363 200 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 308 720 EUR, valsts budžeta finansējums – 54 480 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums: no 2018. gada 4. ceturkšņa līdz 2023. gada 31. aprīlim. 

Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija

Kontakti:
Inese Vilcāne, projekta vadītāja,
Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte
Tālrunis: 64331836
E-pasts: 
Inese.Vilcane@lm.gov.lv

Saistošie dokumenti: 2018. gada 4. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 562 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi”