Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.5.1.
Plānotais finansējums:

59 085 884 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 50 223 001 EUR un pašvaldības budžeta finansējums – 8 862 883 EUR)

Mērķis: Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana, tai skaitā infrastruktūras izveide un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana mērķa grupas personām.
Mērķa grupa:
 • Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa.
 • Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs.
 • Personas pensijas vecumā, tai skaitā personas ar demenci.
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
 • Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības veicināšanai izveidoto pakalpojuma sniegšanas vietu skaits – 540 pakalpojuma sniegšanas vietas.
 • Sociālās atstumtības riskam pakļautas personas, kuras saņēmušas sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus – 540 personas.
 • Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības pieaugums – 20 procenti.
Atbalstāmās darbības:
 • Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, tai skaitā:
  • Projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas izstrāde, izņemot projekta iesnieguma izstrādi.
  • Jaunu būvju būvniecība, esošu būvju un telpu pārbūve vai atjaunošana, tai skaitā būvekspertīze, būvuzraudzība, autoruzraudzība, ārējo inženiertīklu būvniecība, pārbūve vai atjaunošana un teritorijas labiekārtošana.
  • Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde.
  • Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanai pielāgota transportlīdzekļa iegāde un aprīkošana.
  • Specializēto transportlīdzekļu iegāde mērķa grupas personu mobilitātes nodrošināšanai.
 • Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana 4.3.5.1. pasākuma pirmās kārtas  mērķa grupas personām.
 • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
 • Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Atklāta projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-3-5-1-k-1
Projekta numurs/nosaukums -
Projekta īstenošanas termiņš: Projektus īsteno saskaņā ar vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2029.
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Pašvaldības vai to izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji.
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2024. gada 12. marta noteikumi Nr. 173
Vienkāršotās izmaksas:
 • Deleģētajā regulā Nr. 2023/1676 noteiktās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu vienas vienības izmaksas.
 • Netiešo izmaksu vienotā likme 15 % apmērā no tiešajām personāla izmaksām.
Cita noderīga informācija:

Kartējums sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstībai 2021.-2027. gadam 

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Jānis Laucis

Vecākais eksperts
janis.laucis [at] lm.gov.lv