5.novembrī Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē norisinājās pirmais seminārs projekta „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” semināru ciklā.

Semināru organizēja Labklājības ministrija (LM) sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu. Seminārā piedalījās Jelgavas un citu Latvijas pilsētu uzņēmumu pārstāvji, Jelgavas pašvaldības pārstāvji un žurnālisti. LM, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta un starptautiskās lidostas “Rīga” Komunikācijas vienības eksperti uzstājās ar prezentācijām.

Seminārā uzņēmumi ar nestandarta darbalaika grafiku saņēma informāciju par projektu „Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” un aicinājumu piedalīties projekta dalībnieku atlasē, organizējot elastīgu bērnu uzraudzības pakalpojumu savu darbinieku bērniem un saņemot līdzfinansējumu no projekta līdzekļiem.

Projekts ir pirmais Baltijas valstīs īstenojamais projekts darba un ģimenes dzīves saskaņošanai praksē, izmantojot subsidētus bērnu aprūpes pakalpojumus. Projekts ir līdzfinansēts Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros. Tā mērķis ir attīstīt elastīga laika bērnu aprūpes pakalpojumu vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Seminārā ar klātesošiem tika apspriestas vairākas ar bērnu aprūpes nodrošināšanu saistītas problēmas:

 • darba un ģimenes dzīves saskaņošanas stratēģijas un risinājumi Latvijas uzņēmumos
 • ārvalstu un Latvijas labas prakses piemēri
 • projekta priekšrocības un uzņēmumu ieguvumi projekta
 • bērnu aprūpes pakalpojuma praktiskās organizācijas jautājumi uzņēmumā
 • higiēnas, drošības u.c. prasības, kas jāievēro, organizējot šādu pakalpojumu uzņēmuma darbiniekiem
 • uzņēmumu atlases process projektam
 • uzņēmumu darbinieku anketēšana
 • uzņēmumu līdzfinansējuma proporcijas

1. Projekta “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” ideja, metodoloģija, norise un priekšrocības, Maksims Ivanovs, Labklājības ministrija

 • Latvijas uzņēmumi saskaras ar nepieciešamību risināt zemas darba produktivitātes, darbinieku mainības, darbaspēka izmaksu un citas cilvēkresursu problēmas
 • viena no pieejām minēto problēmu risināšanā ir sekmēt darbinieku darba un ģimenes saskaņošanu un īstenot ģimenei draudzīgas iniciatīvas
 • viena no efektīvākām darba un ģimenes dzīves saskaņošanas stratēģijām ir bērnu aprūpes nodrošināšanas stratēģija, kurā darba grafiks un organizācija paliek relatīvi neskarta, bet darbinieki tiek mudināti aprūpes pienākumus darba laikā novirzīt trešajām personām
 • šī stratēģija ir izdevīga gan darba ņēmējiem, gan darba devējam, jo palīdz darba devējam piesaistīt talantīgus darbiniekus, noturēt stabilu cilvēkkapitālu un samazināt darba spēka izmaksas
 • Latvijā ir liela darbinieku proporcija, kas strādā nestandarta darba laiku (vidēji 30-35% nodarbināto strādā maiņu darbu, kā arī vakaros, naktīs un brīvdienās/svētku dienās) un saskārās ar lielāku darba un ģimenes dzīves līdzsvara izjaukšanu
 • grūtības saskaņot nestandarta darba laiku ar parastiem bērnu aprūpes pakalpojumiem (bērnudārzu darba laiks no 7:00 – līdz 19:00) un BTAL likumā noteikto pienākumu – neatstāt bērnu līdz 7g.v. bez pieaugušā uzraudzības  
 • bērnu aprūpes nepieejamības gadījumā šādi darbinieki ir spiesti samazināt nodarbinātības apjomu, strādāt nepilnu laiku vai vispār pārtraukt darba attiecības uzņēmumos ar nestandarta darba laiku
 • darba un ģimenes saskaņošana ir viens no instrumentiem, kā piesaistīt darbiniekus darbavietām
 • darba devēju ekspektācijas, izrādot atbalstu darba un ģimenes saskaņošanā, saistītas ar darbinieku motivācijas un lojalitātes uzlabošanos, pozitīvas attieksmes pret darbavietu veidošanos, kas tādējādi paaugstinātu darba produktivitāti

Analizējot ieguvumus uzņēmuma attīstībai un ilgtspējai, izdalāmi vairāki faktori:

 • faktori, kas saistīti ar darbinieku atlasi, piesaisti un darbinieku mainības mazināšanu
 • faktori, kas saistīti ar darbinieku motivācijas un lojalitātes veicināšanu uzņēmumam un konkrētam darba devējam
 • faktori, kas saistīti ar individuālo un kopējo darba ražīgumu (produktivitāti)
 • faktori, kas saistīti ar kāda noteikta organizācijas tēla veidošanu un uzturēšanu
 • organizācijās reti kad ir aprēķinātas izmaksas, ar ko jārēķinās darbinieku mainības, biežu slimības atvaļinājumu, ilgstošas prombūtnes, darba kavēšanas vai neapmierinātības ar darbu dēļ
 • projekta ietvaros būs iespējams iegūt aprēķinus par izmaksu dinamiku vairākās pozīcijās, finansiālu ieguvumu un iniciatīvas rentabilitāti, salīdzinot eksperimenta un kontroles grupu uzņēmumus
 • ārvalstīs veikto pētījumu rezultāti („Reassessing the Family-Friendly workplace: trends and influences in Britain, 1998-2004”, 2007) liecina, ka  ģimenei draudzīgu iniciatīvu ieviešana ir veids, kā organizācijas var samazināt ar nodarbinātību saistītās izmaksas līdz pat 25 %

2. Ilgtspējas indekss. Ģimenei draudzīgi komersanti, Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts
 

3. Ģimenei draudzīgs uzņēmums VAS ‘‘Starptautiskā lidosta ‘‘Rīga’’’’, Sarmīte Rinmane, Komunikācijas vienības vadītāja