Esam sagatavojuši un nododam sabiedrības rīcībā kārtējo Labklājības ministrijas Publisko gada pārskatu, kurā aprakstīts paveiktais 2014.gadā prioritāro virzienu ietvaros, sniegts detalizēts pārskats par finanšu izlietojumu, atspoguļoti citi 2014.gadā būtiski pasākumi, kā arī iezīmētas nākamajā gadā sagaidāmās un plānotās aktivitātes.

Pārskata gadā, līdzīgi kā iepriekšējos gados, pieejamo finanšu resursu ietvaros, Labklājības ministrija turpināja attīstīt atbalsta sistēmu vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām – personām ar invaliditāti, personām darbnespējas vai bezdarba gadījumos, bērniem, pensionāriem. Labklājības ministrijas darbība tika vērsta arī uz stratēģiskā ietvara izstrādi vairākās jomās - iekļaujošas nodarbinātības īstenošanai, sociālās palīdzības sistēmas pilnveidošanai un sociālās uzņēmējdarbības attīstībai. Taču stratēģiskā ietvara izstrāde ir tikai pirmais solis, lai uzsāktu reālas rīcības reformu īstenošanā.

Esmu gandarīts, ka 2014.gadā tika uzsākta pensiju indeksācija, ir izdevies paaugstināt pabalstu apmērus personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti, ir panākta godīga atbalsta sistēma attiecībā uz personām, kurām nepieciešama kopšana, jo no 2014.gada kopšanas pabalsta apmērs pieaugušajiem turpmāk būs tāds pats, kā bērniem.

Laimīgi bērni un pārticīgas ģimenes ir viens no labklājības jomā īstenoto pasākumu mērķiem. Lai atbalstītu ģimenes ar bērniem, tika ieviesti uzlabojumi atbalsta sistēmā vecākiem ar bērniem.

Ar 2014.gadu ir izdevies atsākt atbalstīt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikos, kā rezultātā 2014.gada vasaras brīvlaikā tika nodarbināti 4 287 skolēni. Reaģējot uz jauniešu samērā augsto bezdarba līmeni, Latvija tāpat kā citas ES dalībvalstis uzsāka īstenot tā saucamo “Jauniešu garantijas” pasākumu, kas dod lielākas iespējas īstenot mērķētus pasākumus, lai iekļautu darba tirgū jauniešus, vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās un nestrādā.

Pozitīvi uzteicamas 2014.gada laikā izstrādātās izmaiņas invaliditātes noteikšanas sistēmā, kas no vienas puses atbilstoši starptautiskajiem kritērijiem, veicot ekspertīzi, ņems vērā ne tikai veselības traucējumus, bet arī to radīto aktivitāšu un funkcionēšanas ierobežojumus, un no otras puses paredz arī būtisku administratīvā sloga samazināšanu, jo ekspertīzi tagad pamatā varēs veikt bez cilvēka klātbūtnes.

Esam spēruši pirmos soļus, lai ieviestu sabiedrībā balstītus, pēctecīgus un klienta individuālajām vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus. Paredzam, ka šāda ilgtspējīga sociālās aprūpes politika, katram klientam nodrošinās iespējas saņemt tieši viņam vispiemērotāko sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu.

Veiksmīgi pārskata gadā tika paveikti visi sagatavošanās darbi, lai jau ar 2015.gadu varētu uzsākt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām piedāvāto iespēju izmantošanu. Rezultātā, ar 2015.gadu trūcīgie cilvēki bez maksas varēs saņemt atbalstu – pārtikas preču komplektu, individuālo mācību piederumu komplektu un higiēnas un saimniecības preču komplektu.

Negaidīti un traģiski notikumi 2013.gada nogalē, kad Zolitūdē sabrūkot veikalam, tika zaudētas cilvēku dzīvības, bija pārbaudījums sociālajai jomai. Traģiskie notikumi parādīja, kā sadarbībā ar uzticamiem partneriem – sociālo dienestu un nevalstisko sektoru – spējam reaģēt un palīdzēt tik smagos gadījumos. Visu 2014.gadu turpinājās atbalsta nodrošināšana bojā gājušos piederīgajiem un cietušajiem – tika nodrošināts materiāls atbalsts, psiholoģiska palīdzība un sniegti rehabilitācijas pakalpojumi.

Noslēgumā īpaši vēlos atzīmēt milzīgo ieguldījumu, ko Labklājības ministrijas darbinieki 2014. gadā veltīja, lai sagatavotos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē, kas norisinājās 2015. gada 1.pusē. Šobrīd, kad gatavojamies Labklājības ministrijas Publiskā pārskata publicēšanai, jau zinām, ka Latvijas veikums Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē ietvaros ir augsti novērtēts, un varam būt gandarīti par paveikto.

 

Uldis Augulis, labklājības ministrs