Labklājības ministrijas ir sagatavojusi un nodod informācijai ikgadējo Publisko pārskatu, kurā apkopoti 2015. gada rezultāti un iezīmētas 2016. gadā sagaidāmās aktivitātes.  

Esam gandarīti, ka visi galvenie pasākumi un aktivitātes pārskata gadā ir īstenotas atbilstoši plānotajam, kā arī vairākās jomās varam būt apmierināti ar paveikto un sasniegto, tomēr vienlaikus apzināmies, ka iedzīvotāju labklājības uzlabošanā vēl daudz izaicinājumu un līdz ar to arī darāmā.

Pārskata gadā Labklājības ministrijas uzmanība lielā mērā veltīta ģimenēm – gan, īstenojot finansiāla atbalsta pasākumus (pieauga maternitātes, paternitātes, slimības pabalstu un vecāku pabalstu apmēri, jo tika atcelti krīzes laikā noteiktie ierobežojumi), gan plānojot un piedāvājot jaunus sociālos pakalpojumus, kā, piemēram, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības cietušām pieaugušām personām.

Turpinājām asistenta pakalpojuma nodrošināšanu personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot iespēju minētām personām nokļūt darbā, skolā, medicīnas iestādēs u.c.

Lielu uzmanību veltījām ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai bāreņiem un bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem, lai primāri radītu iespēju bērniem uzaugt ģimenē.

Pārskata gadā turpinājām jau iepriekšējā gadā uzsākto pensiju indeksāciju, kā arī ieguvām papildus finansējumu, lai no 2016. gada varētu uzsākt pensiju pārrēķināšanu tām personām, kam pensijas tika aprēķinātas krīzes laikā pēc nosacījumiem, kas samazināja piešķirto pensiju apmērus.

2015. gada 1. pusgads Latvijai bija nozīmīga izaicinājuma laiks, jo tika nodrošināta prezidentūra Eiropas Savienības Padomē un, kā Eiropas Savienības prezidējošās valsts, Latvija savas funkcijas un pienākumus izpildīja veiksmīgi. Arī Labklājības ministrija, kā viena no institūcijām, kas nodrošināja uzdevumu izpildi savas kompetences ietvaros, ir gandarīta par paveikto šī uzdevuma ietvaros.

Nozīmīgs darbs visu 2015. gadu turpinājās saistībā ar Latvijas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (turpmāk - OECD), organizējot tikšanās ar OECD pārstāvjiem Latvijā, nodrošinot informāciju OECD ekspertiem ziņojumu sagatavošanas procesā, kā arī piedaloties OECD organizētās darba grupās un semināros. Un šobrīd, kad gatavojamies publicēt Publisko gada pārskatu, jau ir zināms, ka ieguldītais darbs ir bijis veiksmīgs un Latvija ir uzņemta OECD.

Papildus plānotajam, Latvijas un arī Labklājības ministrijas dienas kārtībā 2015. gadā tika iekļauta bēgļu krīzes jautājumu risināšana un attiecīgu neatliekamu lēmumu pieņemšana. Labklājības ministrija, sadarbībā ar citām iesaistītām institūcijām piedalījās rīcības plāna “Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana un uzņemšana Latvijā” izstrādē, lai izveidotu valsts rīcības ietvaru bēgļu un patvērumu meklētāju jautājumā.  Minētā rīcības plāna īstenošana ir uzsākta ar 2016. gadu.

Lielu pateicību vēlamies pateikt iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem, sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām par aktīvu līdzdalību, sniegtajiem atzinumiem, priekšlikumiem, ierosinājumiem un dalību Labklājības ministrijas organizētajos pasākumos, tādejādi sekmējot Labklājības ministrijas plānoto darbu realizāciju!