8.janvāris
• Bulgārijas prezidentūras darba programmas prezentācija
• Eiropas Komisijas darba programmas prezentācija

 •  sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Linda Pauga

9.janvāris
• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā
• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

 •  sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis

12.janvāris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

15.janvāris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Natālija Pīlipa

17.-18.janvāris
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 •  sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

19.janvāris
Padomes ieteikuma projekts par Eiropas ietvaru kvalitatīvai un efektīvai māceklībai

 • sanāksmē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniece Santa Ozoliņa un Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

29.janvāris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Natālija Pīlipa

6.februāris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis

8.februāris
Padomes ieteikuma projekts par Eiropas ietvaru kvalitatīvai un efektīvai māceklībai

 • sanāksmē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniece Santa Ozoliņa un Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

13.-14.februāris
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

15.februāris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

20.februāris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Natālija Pīlipa

21.februāris
• Padomes secinājumu projekts par 2018.gada Ikgadējo izaugsmes pētījumu un Vienoto nodarbinātības ziņojumu
• Padomes ieteikuma projekts par Eiropas ietvaru kvalitatīvai un efektīvai māceklībai

 • sanāksmē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniece Santa Ozoliņa un Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

26.februāris
Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere 

6.marts
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis

8.marts
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

9.marts

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībāmsanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

19.marts
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde 

 

4.-5.aprīlis
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

10.aprīlis
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

12.aprīlis
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Darba attiecību

23.aprīlis

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
 • Padomes ieteikuma projekts par darbinieku un pašnodarbināto personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai
 • Nodarbinātības politikas starptautiskā dimensija

 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Starptautiskās sadarbības un ES politikas departamenta direktores vietniece Ina Elksne

24.aprīlis

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (otrie grozījumi)
 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (trešie grozījumi)

 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

25.aprīlis
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

26.aprīlis

 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
 • Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr.6/2018 „Darbaspēka brīva pārvietošanās - pamatbrīvība nodrošināta, bet mērķētāka ES fondu izmantošana sekmētu darbinieku mobilitāti?"

 - sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere un Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

27.aprīlis
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis

3.maijs
Padomes secinājumu projekts par darba tirgus nākotni: dzīvescikla pieeja
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

4.maijs
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

7.-8.maijs
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

14.maijs
Padomes lēmumu projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas vadlīnijām
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

15.maijs
• Padomes secinājumu projekts par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr.6/2018 „Darbaspēka brīva pārvietošanās - pamatbrīvība nodrošināta, bet mērķētāka ES fondu izmantošana sekmētu darbinieku mobilitāti?"
• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Linda Pauga

16.maijs
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

17.maijs
• Padomes secinājumu projekts par integrētām bērnu attīstības politikām kā instrumentu nabadzības samazināšanai un sociālās iekļaušanas veicināšanai
• Padomes ieteikuma projekts par darbinieku un pašnodarbināto personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Linda Pauga

18.maijs
• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

23.maijs
Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

24.maijs
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

25.maijs
• Padomes secinājumu projekts par darba tirgus nākotni: dzīvescikla pieeja
• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
• Padomes lēmumu projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas vadlīnijām
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Linda Pauga

28.maijs
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

29.maijs
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

30.maijs
Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
 - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

4.jūnijs
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

5.jūnijs
•Padomes secinājumu projekts par darba tirgus nākotni: dzīvescikla pieeja
•Eiropas Sociālais fonds plus un Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds
•Padomes secinājumu projekts par integrētām bērnu attīstības politikām kā instrumentu nabadzības samazināšanai un sociālās iekļaušanas veicināšanai
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Linda Pauga

15.jūnijs
•Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
•Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75
•Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94
•Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu Nr.337/75
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

25.jūnijs
Bulgārijas prezidentūras noslēgums
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Linda Pauga

2.jūlijs
•Austrijas prezidentūras darba programma
•Eiropas Komisijas darba programma
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Maksims Ivanovs

4.jūlijs
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Maksims Ivanovs

6.jūlijs
Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
- sanāksmē piedalījās Labklājības Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

9.jūlijs
Padomes ieteikuma projekts par darbinieku un pašnodarbināto personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

13.jūlijs
Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

16.jūlijs
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

23.jūlijs
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

25.jūlijs
•Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
•Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

11.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

13.septembris

Padomes ieteikuma projekts par darbinieku un pašnodarbināto personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

 

14.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta direktors Māris Badovskis

 

24.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs, kā arī Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Agnese Gaile

 

27.septembris

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

1.oktobris
Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs 

4.oktobris
Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

8.oktobris
Padomes ieteikuma projekts par darbinieku un pašnodarbināto personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

9.oktobris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

15.oktobris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

22.oktobris
Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

23.oktobris
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga 

26.oktobris
•Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1365/75
•Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94
•Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu Nr.337/75
•Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

30.oktobris
•Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta ziņojums „Dzimumu līdztiesība un jaunatne: digitalizācijas iespējas un riski”
•Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesību, jaunatni un digitalizāciju
-sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

5.novembris

Padomes ieteikuma projekts par darbinieku un pašnodarbināto personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

9.novembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

13.novembris

 • Eiropas Jauniešu foruma vadītāja vietnieka prezentācija
 • Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesību, jaunatni un digitalizāciju
 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

14.novembris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)
 • Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

15.novembris

Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

21.novembris

Padomes secinājumu projekts par dzimumu līdztiesību, jaunatni un digitalizāciju

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

26.novembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

17.decembris

Austrijas prezidentūras rezultāts

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

19.decembris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga