Atbildība, profesionālisms un kvalitāte ir Labklājības ministrijas galvenās vērtības, kas atspoguļojas ikvienā mūsu darbā un caurvijas ikviena ministrijas darbinieka ikdienā.

Aizvadītais gads mums pagājis, turpinot iepriekšējos gados uzsāktās iniciatīvas un ieviešot jaunus pasākumus, atbilstoši Labklājības ministrijas darbības stratēģijā 2017. - 2019. gadam izvirzītajām prioritātēm. Ministrijas darbības jomas ir plašas, un tās skar jebkuru Latvijas iedzīvotāju. Vēlos akcentēt, ka mūsu darbā prioritāte ir katrs cilvēks.

Pārskata gadā viens no galvenajiem atslēgas vārdiem bija bērni un it īpaši bez vecāku aprūpes palikuši bērni. Bērnu dzīves kvalitāte, maksimāli veicinot katra bērna iespēju uzaugt labvēlīgā un ģimeniskā vidē, ir viena no nozīmīgākajām ministrijas darbības prioritātēm. 2018. gadā esam uzlabojuši gan esošos pakalpojumus, gan ieviesuši jaunus, kas vērsti uz jebkura bērna labklājību, kā arī veicina ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma attīstību. Pērn paaugstināts apmērs valsts pabalstam audžuģimenei bērna uzturam, kā arī atlīdzībai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, izveidoti reģionālie ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, uzsākta specializēto audžuģimeņu ieviešana, ieviesta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par otro un katru nākamo bērnu.

Otra, tikpat nozīmīga, Labklājības ministrijas prioritāte ir iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības un augstā nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvara samazināšana. Lai gan 2018.gadā Latvijā tika īstenota vērienīga nodokļu reforma, kuras viens no mērķiem bija ienākumu nevienlīdzības mazināšana iedzīvotājiem, būtiskākai nevienlīdzības mazināšanai, nepieciešams īstenot arī tieša finansiāla atbalsta pasākumus iedzīvotājiem. Esam gandarīti, ka izdevās papildu finansējuma ietvaros nodrošināt pensiju palielināšanu, veicot ikgadējo pensiju indeksēšanu un ieviešot izmaiņas pensiju piemaksās.

Viens no nozīmīgākajiem faktoriem darbspējas iedzīvotāju materiālās situācijas uzlabošanā ir iespēja strādāt un saņemt atbilstošu darba samaksu. Labklājības ministrija pārskata gadā turpināja darbu iekļaujošas nodarbinātības politikas īstenošanā, nodrošinot atbalsta pasākumus personām bezdarba gadījumā, tai skaitā, piedāvājot īpašus nodarbinātības veicināšanas pasākumus personām ar invaliditāti, ilgstošiem bezdarbniekiem un pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem.

Augstais pieprasījums pēc dažādajiem sociālajiem pakalpojumiem apliecina sabiedrības uzticēšanos valsts sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī, ka valsts iespējas nodrošināt pakalpojumus visiem, kuriem tie nepieciešami, ir jāturpina attīstīt. Ministrijas prioritāšu augšgalā ir tādu pakalpojumu nodrošināšana, kas nepieciešami personu ar invaliditāti socializācijai un aktīvākai līdzdalībai sabiedrībā, darba tirgū un  izglītībā. Tā, piemēram, piesaistot papildu finansējumu, ir izdevies nodrošināt tehniskos palīglīdzekļus lielākam cilvēku skaitam, nekā sākotnēji bija iespējams. Sadarbībā ar nevalstisko sektoru un reaģējot uz sabiedrības pieprasījumu, 2018.gadā esam ieviesuši jaunus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušajiem onkoloģijas pacientiem, kā arī bērniem paliatīvajā aprūpē un viņu piederīgajiem.

Lai gūtu plašāku ieskatu Labklājības ministrijas paveiktajā, aicinu iepazīties ar mūsu publisko pārskatu, kurā apkopota informācija par īstenotajiem pasākumiem, nodrošinātiem pakalpojumiem, par finanšu izlietojumu, kā arī sniegta iedzīvotāju situāciju raksturojoša informācija ministrijas darbības jomās. 

Vienlaikus vēlos izteikt pateicību sabiedrībai, nevalstiskajām organizācijām un  citām valsts un pašvaldību institūcijām par aktīvu un konstruktīvu sadarbību.  Tāpat saku paldies ikvienam Labklājības ministrijas darbiniekam par nesavtīgu, pašaizliedzīgu un kvalitatīvu ikdienas darbu!

Valsts sekretārs Ingus Alliks