Gada pārskats 2021. gads

Cienījamais lasītāj!

Labklājības ministrija ir sagatavojusi ikgadējo publisko pārskatu, kurā atskatāmies uz 2021. gadā paveikto un iezīmējam ieceres sociālajā jomā 2022. gadā.

Pārskata gadā apstiprinātās Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam nosaka prioritātes turpmākajiem septiņiem gadiem labklājības jomā, paredzot sekmēt iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazināt ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstīt pieejamu un individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un juridiskā atbalsta sistēmu, kā arī veicināt augstu nodarbinātības līmeni kvalitatīvā darba vidē.

Valdība 2021. gadā apstiprinājusi arī no pamatnostādnēm izrietošus trīs Labklājības ministrijas sagatavotos plānus, kuros iezīmēti konkrēti paveicamie uzdevumi 2021. – 2023. gada periodam personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai, sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai un darba aizsardzības jomas attīstībai. Nozīmīgs darbs ieguldīts Sociālo pakalpojumu pilnveidošanas un attīstības plāna 2022.–2024. gadam izstrādē, kas pārskata periodā nodots sabiedrības vērtēšanai.

Strādājot pie minimālo ienākumu palielināšanas, Labklājības ministrija 2021. gadā ieviesa minimālo ienākumu reformu, palielinot valsts materiālo atbalstu dažādām iedzīvotāju grupām. Valdībā apstiprināti virkne pasākumu minimālo ienākumu atbalsta pilnveidošanai visvairāk nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, nosakot tos Plānā minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.–2024. gadam.

Nodrošinot cilvēkiem ar invaliditāti labvēlīgākus nosacījumus asistenta pakalpojuma saņemšanai, no 2021. gada 1. jūlija ir spēkā būtiskas izmaiņas asistenta pakalpojuma nodrošināšanas kārtībā. Lai izzinātu līdzšinējo pieredzi iespējami tiešāk un no plašāka iesaistīto loka, Labklājības ministrija iesaistījās Valsts kancelejas organizētajā Inovāciju laboratorijā par asistenta pakalpojuma uzlabošanu, pilnveidotajā pakalpojumā ietverot arī darba grupas secinājumus.

Lai veicinātu ģimenisku vidi bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kas ir viena no Labklājības ministrijas prioritātēm bērnu un ģimenes politikas jomā, no 2021. gada 1. jūlija dubultots pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu.

Arī 2021. gadā mūsu darbu ietekmēja 2020. gadā sākusies COVID-19 vīrusa izplatība pasaulē un Latvijā, ieviešot būtiskas izmaiņas gan darba vietā – pārsvarā strādājām un lēmumus pieņēmām attālināti, gan darba saturā – nodrošinājām atbalsta pasākumus COVID-19 ietekmes un mājsaimniecību izdevumu par energoresursiem mazināšanai, tādējādi sniedzot atbalstu iedzīvotājiem krīzes pārvarēšanai.

Jauna pieredze Labklājības ministrijas nodarbinātajiem pārskata gadā bija Valsts kancelejas izstrādātā Tiesību aktu projektu jeb TAP portāla ieviešana, kad apguvām modernāku Ministru kabinetā izskatāmo dokumentu saskaņošanas, iesniegšanas, virzības un izskatīšanas kārtību un īstenojām citādu sabiedrības līdzdalību, kas arī līdzšinēji bijusi būtiska mūsu darba sastāvdaļa. Uzlabojot Labklājības ministrijas tīmekļa vietnes pieejamību dažādām iedzīvotāju grupām, sagatavoti materiāli vieglajā valodā un tajā pieejama iespēja "Atskaņot tekstu". Minētais ir tikai daļa pasākumu, kas Labklājības ministrijai palīdz pilnveidot savas sadarbības prasmes un iespējas.

Labklājības ministrija pateicas katram – iedzīvotājam, sadarbības partnerim valsts, pašvaldību un nevalstiskajā sektorā, Eiropas Savienības un starptautiskajās institūcijās – par līdzdalību, ieteikumiem un atbalstu sekmīgā sociālās jomas attīstībā.

Valsts sekretārs Ingus Alliks