Sociālais dienests lēmumu par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz speciālista (sociālā darbinieka vai psihologa) atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību.pdf.gif - 641 B


Sociālais dienests nodrošina, ka speciālistam, kas sniedz pakalpojumu, sagatavo speciālista atzinumu, noslēguma ziņojumu vai noteikumu 39.punktā minēto informāciju (ja pakalpojuma saņemšanu cilvēks nepabeidz), ir atbilstoša izglītība un vismaz trīs gadus ilga profesionāla pieredze vardarbības radīto seku novēršanā vai mazināšanā. Psihologam papildus jābūt ieguvušam maģistra grādu specialitātē.

Piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, speciālists (sociālā dienesta nozīmēts cilvēks, vai gadījumā, ja cilvēks vērsies sociālās rehabilitācijas institūcijā, iespējams arī institūcijas speciālists, ja tādas tiesības tam piešķīris sociālais dienests) sniedz atzinumu vai cilvēkam ieteicams saņemt cietušo rehabilitācijas pakalpojumu un nosaka konkrētus uzdevumus cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējiem.

 

Ņemot vērā noteikumu 34.4.apakšpunktā noteikto, ka speciālists atzinumā iekļauj informāciju, vai cilvēkam ieteikts iesaistīties citā sociālās rehabilitācijas programmā, jo konstatēta viņa atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām, vai cilvēkam ir nepieciešams sociālās rehabilitācijas pakalpojums kā cilvēku tirdzniecības upurim, kā arī vai cilvēkam nepieciešama izmeklēšana un ārstēšana ārstniecības iestādē, iespējams, būs nepieciešama arī citu institūciju un speciālistu iesaiste jautājuma izlemšanā. Šādā gadījumā speciālists var sniegt priekšlikumu, ka cilvēkam, iespējams, vispirms nepieciešama ārstēšana vai cita sociālās rehabilitācijas programma. Pamatojoties uz šādu informāciju, sociālais dienests pagarina administratīvā akta izdošanas termiņu saskaņā ar Administratīva procesa likumu, pieprasa nepieciešamās ziņas no ārstniecības personas un pēc šo ziņu saņemšanas lemj par pakalpojuma nepieciešamību vai atteikumu to piešķirt.

Jāuzsver, ka, sagatavojot atzinumu, speciālistam ir jāiegūst informācija arī par faktiem, kādus sociālais dienests iesniedz ministrijā saskaņā ar 2.pielikumu. Saskaņā ar noteikumu 2.pielikumu, reizi gadā atskaitē par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu papildus citiem datiem jānorāda:

  • dominējošais vardarbības veids (saskaņā ar noteikumu 2.punktu);
  • cietušā saistība ar vardarbības veicēju (vardarbības veicējs – partneris, laulātais, sveša persona, tā dzimums).