Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas sociālais dienests piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu:

  1. par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu, tā saņemšanas laiku, kā arī, ja nepieciešams, transporta izmaksu kompensācijas apjomu3 , ja cilvēks saņem cietušo rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā;
  2. par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu un cilvēka uzņemšanu cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindā sociālajā dienestā, kurā cilvēks ir vērsies;
  3. par atteikumu piešķirt cietušo rehabilitācijas pakalpojumu, ja:
  • cilvēka statuss vai iesniegtie dokumenti (arī pēc precizējošas informācijas saņemšanas) neatbilst noteikumu prasībām;
  • pēc iepriekšējā cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas nav pagājuši 12 mēneši, izņemot ja cilvēkam pakalpojumu saņemt liegušas veselības problēmas, cilvēks bijis ievietots institūcijā (noteikumu 37.2., 37.3., 37.5.apakšpunktā minētajos gadījumos;
  • speciālista atzinumā norādīts, ka cilvēkam pirms cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas nepieciešams iesaistīties citos atbalsta pasākumos vai sociālās rehabilitācijas programmās.

Par pieņemtajiem lēmumiem sociālais dienests informē cilvēku atbilstoši Paziņošanas likumam (noteikumu 43.punkts).

Visus noteikumos minētos sociālā dienesta lēmumus var apstrīdēt attiecīgās pašvaldības domē vai tās noteiktā institūcijā, bet domes vai tās noteiktās institūcijas lēmumus – administratīvajā tiesā (noteikumu 44.punkts).

Ja cilvēkam ir nepieciešams pakalpojums ar izmitināšanu un viņam ir bērni, lēmumā norāda, vai bērni ir cietuši no prettiesiskām darbībām MK noteikumu Nr.1613 izpratnē, jo cietušo rehabilitācijas pakalpojumu cilvēkam ar bērniem sniedz šādos veidos:

  • ja cilvēkam nepieciešams saņemt cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā ar izmitināšanu un viņam ir bērns, kurš cietis no vardarbības, cilvēks cietušo rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt tādā institūcijā, kura palīdzību sniedz bērnam. Šajā gadījumā bērnam pakalpojuma piešķiršana jāorganizē atbilstoši MK noteikumiem Nr.1613, bet vecākam atbilstoši noteikumiem;
  • ja bērns nav cietis no vardarbības, ja nepieciešams, viņa uzturēšanos pakalpojumu sniedzēja institūcijā kopā ar pilngadīgo cilvēku, kas cietis no vardarbības, sedz no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam piešķirtajiem līdzekļiem atbilstoši noteikumiem.