Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniedz šādos veidos:

  • sociālās rehabilitācijas kursa veidā – līdz 30 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu (cietušo rehabilitācijas pakalpojums institūcijā);
  • individuālu konsultāciju veidā – ne vairāk par desmit 45 minūtes ilgām psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām, kuras var saņemt arī krīzes centrā bez izmitināšanas (cietušo rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā).

Pēc cilvēka pamatota iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālajā dienestā:

  • cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā var pagarināt līdz 60 dienām (noteikumu 5.1.apakšpunkts), ja cilvēks ir atzīts par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta kriminālprocesa ietvaros;
  • cietušo rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā var palielināt par desmit psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām (noteikumu 5.2.apakšpunkts).

Pakalpojumu sniedz iespējami tuvu cilvēka dzīvesvietai, izņemot gadījumu, ja cilvēks izteicis pamatotu vēlmi saņemt pakalpojumu citā administratīvajā teritorijā vai tas nepieciešams cilvēka drošības apsvērumu dēļ.

Atkārtoti cietušo rehabilitācijas pakalpojumu cilvēks var saņemt, ja pēc iepriekšējā pakalpojuma saņemšanas ir pagājuši 12 mēneši. Cilvēks pakalpojumu var pieprasīt arī atkārtoti, ja pēc pakalpojuma saņemšanas nav pagājuši 12 mēneši, ja pakalpojuma sniegšana izbeigta, pamatojoties uz noteikumu:

  • 37.2. apakšpunktu - cilvēkam veselības stāvokļa dēļ ilgāk nekā mēnesi nepieciešams uzturēties ārstniecības iestādē,
  • 37.3. apakšpunktu - cilvēks ievietots valsts vai pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, atrodas ieslodzījuma vietā ilgāk nekā vienu mēnesi vai zināms, ka soda izciešana būs ilgāka par vienu mēnesi,
  • 37.5. apakšpunktu - cilvēks pakalpojumu nevar saņemt sava veselības stāvokļa vai citu pamatotu iemeslu dēļ.

Savukārt sociālais dienests var pieņemt lēmumu atteikt pakalpojuma sniegšanu, ja iepriekš sniegtais cietušo rehabilitācijas pakalpojums izbeigts šādu iemeslu dēļ:

  • nav līdzdarbojies individuālā sociālās rehabilitācijas plānā un speciālista atzinumā norādīto uzdevumu izpildē;
  • neievēro pakalpojumu sniedzēja noteikto pakalpojumu sniegšanas laiku un kārtību;
  • bez attaisnojoša iemesla neierodas saņemt pakalpojumus lēmumā par pakalpojumu piešķiršanu noteiktajā laikā un vietā.
Pakalpojuma saņemšana steidzamā kārtā.

Ja cilvēks iesniedzis noteikumu 16.3. apakšpunktā minēto dokumentu (ir pieņemts tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmums par nošķiršanu), viņam ir tiesības cietušo rehabilitācijas pakalpojumu saņemt steidzamības kārtā. Šī norma piemērojama gadījumā, ja cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai veidojas rindas.