25.11.2016. Eiropas Komisijas pārstāvji informēti par Latvijas paveikto

2016. gada 25. novembrī Eiropas Komisijas (EK) Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanās ģenerāldirektorāta pārstāvji aicināja Labklājības ministriju un Sabiedrības integrācijas fondu informēt par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (Fonds) ieviešanas progresu 2016. gadā.

Sanāksmē piedalījās arī Fonda konsultatīvās darba grupas locekļi, kuru vidū bija pārstāvji no EAPN Latvia (Latvijas PretNabadzības Tīkls), Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības, Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” un “Latvijas Sarkanais Krusts”, kā arī Labklājības ministrijas eksperti.

Sanāksmes laikā Labklājības ministrija un Sabiedrības integrācijas fonds informēja EK par sasniegtajiem rezultātiem,apgūtajiem līdzekļiem, Fonda informācijas sistēmas darbu, veiktajiem atbalsta komplektu iepirkumiem, partnerorganizāciju atlasi, izsniegtajiem atbalsta komplektu veidiem, zupas virtuvju darbību,īstenotajiem papildpasākumiem, nodrošinātajiem informācijas un publicitātes pasākumiem, veikto mērķgrupas aptauju un tās rezultātiem, kā arī par identificētajām problēmām darbības programmas īstenošanas gaitā unplānotajām izmaiņām2017. gadā.

Fonda īstenošanā iesaistītās partnerorganizācijas "Latvijas Samariešu apvienība" un "Latvijas Sarkanais Krusts" stāstīja par savu pieredzi atbalstāmo darbību īstenošanā. Pēcpusdienā EK pārstāvji apmeklēja biedrības "Svētā Jāņa Palīdzība" atbalsta komplektu izdales vietu un zupas virtuvi.

Sanāksmes laikā EK pārstāvji atzinīgi novērtēja Latvijas paveikto Fonda ieviešanā: atbalsta komplektu uzlabošanu un maksimālu piemērošanu mērķagrupām, zupas virtuvju skaita palielināšanu (no divām darbojušos zupas viertuvēm 2016.gada sākumā līdz 18 zupas virtuvēm 2016.gada nogalē), nodrošinot iespēju trūcīgām personām papildus atbalsta komplektam saņemt arī siltu maltīti, papildu atbalstu ģimenēm ar bērniem, papildpasākumu īstenošanas progresu.

Vienlaikus EK pārstāvji pauda cerību, ka tiks pieņemti grozījumi “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kā arī tiks rasti vislabākie risinājumi, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu trūcīgajiem.

Tāpat EK pārstāvji aicināja visus Fonda vadībā un ieviešanā iesaistītos meklēt sinerģiju starp Fondu un citiem finanšu instrumentiem, piemēram, ESF, lai palielinātu Fonda ietekmi uz mērķagrupas situāciju.

EK pārstāvji vērsa uzmanību, ka 2017.gadā darbības programmas ieviešanas gada pārskatā ir jāiekļauj informācija un ieguldījuma novērtējums attiecībā uz Fonda vispārīgajiem un specifiskajiem mērķiem.

Papildus EK pārstāvji iezīmēja tuvākajā nākotnē veicamos darbus:

  • grozījumi “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”;
  • darbības attiecībā uz ienākumu sliekšņa paaugstināšanu trūcīgas personas statusa noteikšanai nacionālajā līmenī vai tikai Fonda ietvarā;
  • strukturētais apsekojums 2017.gadā.