Vardarbību veikušiem pilngadīgiem cilvēkiem tiek sniegti pakalpojumi (turpmāk – vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums), kuru mērķis ir novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus, kā arī ir palīdzēt vardarbību veikušam pilngadīgam cilvēkam apzināt fiziskās un psiholoģiskās vardarbības pielietošanas sekas un mazināt vardarbības izpausmes pret apkārtējiem (ģimenē partneri, bērniem u.c. iespējams arī citiem pieaugušiem cilvēkiem). Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz bez izmitināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas laikā iespējami tuvu dzīvesvietai. Pakalpojuma sniedzēja uzdevumi ir - klienta iekšējās motivācijas veidošana pārmaiņas īstenošanai un pārmaiņu īstenošanas apņemšanās nostiprināšana.

 

Grupas terapijas vai individuālo konsultāciju mērķis ir panākt, ka:

  • cilvēks atpazīst un apzinās savu vardarbīgo uzvedību kā nepieņemamu un nosodāmu,
  • cilvēks ir motivēts un spēj uzņemties atbildību par savu uzvedību, lai nenodarītu pāri citiem cilvēkiem,
  • cilvēks maina ierastās saskarsmes veidus, izmanto dusmu pārvarēšanas spējas, nepielietojot pret citiem vērstu agresiju.

Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu var pieprasīt cilvēks:

  • pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību, vai kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu;
  • par kuru valsts vai pašvaldības policijas, sociālā dienesta vai bāriņtiesas rīcībā ir informācija, ka cilvēks izturējies vardarbīgi vai izteicis draudus pielietot vardarbību;
  • kurš baidās, ka viņš varētu izturēties vardarbīgi, vai atzīst, ka ir veicis vardarbību4.

 4. EP Lanzarotes konvencijas 7. Pants „Preventīvās iesaistīšanās programmas vai pasākumi” paredz, ka Ikviena Puse nodrošina to, ka personām, kuras baidās no tā, ka tās varētu izdarīt kādu no šajā konvencijā noteiktajiem nodarījumiem, attiecīgā gadījumā ir pieejamas efektīvas iesaistīšanās programmas vai pasākumi, kas paredzēti, lai izvērtētu un novērstu nodarījuma izdarīšanas risku. Savukārt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI  22.pantā paredz, ka dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personām, kuras baidās, ka tās varētu izdarīt 3. līdz 7. pantā minētos nodarījumus, vajadzīgā gadījumā ir pieejamas efektīvas intervences programmas vai pasākumi, kas paredzēti, lai izvērtētu un novērstu šādu nodarījumu izdarīšanas iespējamību.