Speciālists un sociālais dienests, nosakot vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma veidu ( individuālas konsultācijas vai grupu nodarbības), ņem vērā, ka grupa tiek komplektēta no cilvēkiem ar līdzīga rakstura problēmām un vardarbības veidu (piemēram, vardarbība pieaugušo, tuvinieku, partneru starpā, vardarbība pret bērniem), kā arī:

  • cilvēka intelekta līmeni, fiziska vai garīga rakstura traucējumu veidu;
  • vai cilvēkam ir nosliece uz atkarības vielu lietošanu, kas varētu traucēt grupas darbu;
  • vai cilvēkam ir pārmērīga agresivitāte, kas varētu apdraudēt citu grupas dalībnieku un iesaistīto speciālistu drošību.

 
Sociālais dienests pēc speciālista atzinuma saņemšanas nekavējoties pieprasa informāciju no Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības pēc sociālā dienesta atrašanās vietas par to, vai cilvēks ir probācijas klients, kas piedalās probācijas programmā, kura koriģē ar vardarbību saistītu uzvedību, jo vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu nepiešķir cilvēkam, kurš ir probācijas klients, uz laiku, kamēr viņš piedalās probācijas programmā, kas koriģē ar vardarbību saistītu uzvedību.

Piecu darbdienu laikā pēc Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības pēc sociālā dienesta atrašanās vietas atbildes saņemšanas sociālais dienests pieņem lēmumu:

  1. par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma piešķiršanu, tā saņemšanas laiku un veidu – individuālas konsultācijas vai grupu nodarbība;
  2. par vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma piešķiršanu un uzņemšanu minētā pakalpojuma saņēmēju rindā;
  3. par atteikumu piešķirt vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu, ja:
  • cilvēka statuss vai iesniegtie dokumenti (arī pēc precizējošas informācijas saņemšanas) neatbilst šo noteikumu prasībām;
  • pēc iepriekšējā vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma saņemšanas nav pagājuši 12 mēneši;
  • cilvēkam vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums izbeigts šo noteikumu 37.6., 37.7. vai 37.8. apakšpunktā minēto iemeslu dēļ.


Par pieņemtajiem lēmumiem sociālais dienests informē cilvēku atbilstoši Paziņošanas likumam (noteikumu 43.punkts).

Visus noteikumos minētos sociālā dienesta lēmumus var apstrīdēt attiecīgās pašvaldības domē vai tās noteiktā institūcijā, bet domes vai tās noteiktās institūcijas lēmumus – administratīvajā tiesā (noteikumu 44.punkts).