Sociālais dienests pakalpojumu sniegšanu uz laiku var pārtraukt, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja atzinumu, ja:

  • cilvēkam konstatēti veselības traucējumi, kuru dēļ tam līdz vienam mēnesim nepieciešama ārstēšanās ārstniecības iestādē;
  • cilvēks līdz vienam mēnesim ievietots citā valsts vai pašvaldības finansētā sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, atrodas ieslodzījuma vietā vai apgūst izglītības programmu.


Pārtraucot pakalpojumu sniegšanu, pakalpojumu sniedzējs sociālajam dienestam nosūta informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, norādot un pakalpojumu pārtraukšanas iemeslu. (noteikumu 41. punktā minēto informāciju).

Sociālais dienests pakalpojuma sniegšanu izbeidz, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja atzinuma, ja:

1.cilvēkam konstatēti psihotiski traucējumi, adaptācijas traucējumi ar suicidālām domām un uzvedību, personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājumu vai disfunkcijas dēļ vai psihosomatiskas saslimšanas un ārstniecības persona to nosūtījusi papildu izmeklēšanai vai ārstēšanai;
2.cilvēkam veselības stāvokļa dēļ ilgāk nekā mēnesi nepieciešams uzturēties ārstniecības iestādē;
3.cilvēks ievietots valsts vai pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, atrodas ieslodzījuma vietā ilgāk nekā vienu mēnesi vai zināms, ka soda izciešana būs ilgāka par vienu mēnesi;
4.cilvēks pakalpojumu nevar saņemt sava veselības stāvokļa vai citu pamatotu iemeslu dēļ;
5.cilvēks pakalpojumus saņēmis, pamatojoties uz apzināti nepatiesi sniegtām ziņām;
6.nevēlas līdzdarboties individuālā sociālās rehabilitācijas plānā un speciālista atzinumā norādīto uzdevumu izpildē;
7.neievēro pakalpojumu sniedzēja noteikto pakalpojumu sniegšanas laiku un kārtību;
8.cilvēks bez attaisnojoša iemesla neierodas saņemt pakalpojumus lēmumā par pakalpojumu piešķiršanu noteiktajā laikā un vietā.


Cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu izbeidz arī, pamatojoties uz cilvēka rakstisku iesniegumu par pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu.