8.1.Finanšu pārskats

Sociālais dienests pēc pakalpojumu sniedzēja nodrošinātā cietušo rehabilitācijas pakalpojuma (gan pakalpojuma ar izmitināšanu, gan pakalpojuma dzīvesvietā) sniegšanas pārtraukšanas vai izbeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz ministrijā pārskatu par finansējuma izlietojumu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu.

 

Pārskatu par finansējuma izlietojumu 3 individuālo konsultāciju sniegšanai saskaņā ar noteikumu 1. Pielikumu sociālais dienests pēc pakalpojumu sniedzēja nodrošināto individuālo konsultāciju pēc rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas pabeigšanas saņemšanas ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz ministrijā.

Sociālais dienests finanšu līdzekļus izlieto cietušo rehabilitācijas pakalpojumam, ievērojot šādus nosacījumus (noteikumu 50.punkts):

 • vienas speciālista darba stundas cena nepārsniedz 17,59 eiro pirms nodokļu samaksas,
 • cietušo rehabilitācijas pakalpojums institūcijā vienam klientam izmaksā ne vairāk kā 25,72 eiro dienā,
 • katram cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņēmējam transporta izdevumi nepārsniedz 7 eiro vienai konsultācijai, ja cilvēks cietušo rehabilitācijas pakalpojumu saņem dzīvesvietā vai ja transporta izdevumi nepieciešami, saņemot individuālās konsultācijas pēc cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas pabeigšanas, saskaņā ar noteikumu 24. punktu,
 • daļu sociālajam dienestam paredzēto administrēšanas izdevumu var novirzīt cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējam dzīvesvietā;
 • par cietušo rehabilitācijas pakalpojumu ar izmitināšanu maksā no dienas, kad cilvēks iestādē iesniedzis iesniegumu cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanai.

Ministrija sociālajam dienestam administrēšanas izdevumiem novirza finanšu līdzekļus ne vairāk kā 10 % apmērā no cietušo rehabilitācijas pakalpojumam paredzētajiem līdzekļiem (noteikumu 49.punkts).

 

Finanšu līdzekļus, kas paredzēti administrēšanas izdevumu segšanai pašvaldības sociālais dienests izmanto:

 • darbinieku, kas ir iesaistīti pakalpojuma nodrošināšanā, atlīdzības izdevumiem;
 • darbavietas ierīkošanai darbiniekiem;
 • telpu īres un apsaimniekošanas izdevumiem, komunālajiem maksājumiem;
 • biroja, kancelejas preču (t.sk. biroja tehnikas un aprīkojuma) iegādei;
 • transporta izdevumiem, kas saistīti ar līgumsaistību izpildi un pakalpojuma kvalitātes kontroli;
 • citām vajadzībām, kas saistītas ar pakalpojuma pašvaldībā administrēšanu.

Ministrija analizē pieprasījumu pēc cietušo rehabilitācijas pakalpojuma un, ja, apkopojot noteikumu 1. pielikumā iekļautās pakalpojuma pieprasījuma prognozes, konstatē, ka tās pārsniedz valsts budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus, par to informē sociālo dienestu.
 

Ja ministrija konstatē kļūdas noteikumu 46. vai 47. punktā minētajos pārskatos vai konstatēti pārkāpumi cietušo rehabilitācijas pakalpojuma vai norēķinu sniegšanā, ministrija pārtrauc finansējuma piešķiršanu līdz kļūdu izlabošanai vai pārkāpumu novēršanai.

 

Pēc kļūdu izlabošanas un pārkāpumu novēršanas ministrija izdara pārrēķinu un veic maksājumus par iepriekšējo periodu.

 

Nepamatoti izmaksātos līdzekļus ietur no nākamajā mēnesī sociālajam dienestam paredzētajiem līdzekļiem cietušo rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai.

 

8.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušām pilngadīgām personām pašvaldību finanšu pārskata veidlapa

Finanšu pārskata veidlapaexcels.gif - 643 B

Maksāšanas nosacījumiword.gif - 648 B

 

8.3.Pārskats par pakalpojumu
Sociālais dienests reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz 20. janvārim iesniedz ministrijā informāciju par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar noteikumu 2. pielikumu.