2015.gads

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” tiek paplašināts ar jaunu aktivitāti – „Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēmas BURVIS saskarņu papildināšana datu apmaiņai ar pašvaldību informācijas sistēmām”. Tās paredzamais rezultāts ir abpusējs datu apmaiņas mehānisms, iestrādājot sistēmā BURVIS nepieciešamās funkcionālās izmaiņas gan datu nodošanai, gan saņemšanai pašvaldību informācijas sistēmās SOPA un LIETIS. Līdz ar to tiek pagarināts projekta īstenošanas laiks līdz 2015.gada 31.decembrim.
Projekta ietvaros tiek organizēts Vienošanās par sadarbību datu apmaiņā starp Labklājības ministriju, tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm un katru pašvaldību noslēgšanas process, kā rezultātā pašvaldības sociālais dienests saņems Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas e-pakalpojumus, tai skaitā jaunizstrādāto e-pakalpojumu pašvaldībām „VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai ar invaliditāti”, kā arī varēs izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras datus par saviem klientiem un veikt datu apmaiņu ar Labklājības ministrijas informācijas sistēmu SPOLIS par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību. Datu apmaiņas risinājumi mazinās pašvaldību administratīvo slogu, automatizējot datu apmaiņu starp pašvaldību un labklājības nozares iestādēm - VSAA, NVA, VDEĀVK un LM. 

2014.gads

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” tiek paplašināts ar trīs jaunām aktivitātēm - „Rīgas domes sociālo dienestu datu apmaiņa ar labklājības nozares informācijas sistēmām”; „Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes datu apmaiņa ar labklājības nozares informācijas sistēmām” un „Kandavas novada sociālā dienesta datu apmaiņa ar sistēmu SPOLIS”.
Pamatojums – Ministru kabineta 576. noteikumu grozījumi. Izskatīti Ministru kabineta 26.05.2014. sēdē. Protokols Nr.30 §17. Ministru kabineta 766. noteikumu grozījumi. Izskatīti Ministru kabineta 26.05.2014. sēdē.
Protokols Nr.30 §18.
Labklājība ministrija atzinumā par šiem grozījumiem pamato anotācijā jaunās aktivitātes nepieciešamību iekļaut šajā projektā: „Labklājības ministrija (turpmāk – LM) 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes pirmās kārtas ietvaros īsteno projektu Nr. 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” un otrās kārtas ietvaros - projektu Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001 "Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju   informācijas   sistēmu  un  centralizētas  IKT  infrastruktūras attīstība".
Datu  apmaiņas izstrādei starp pašvaldību sistēmām un nozares informācijas sistēmām (LM Sociālās politikas monitoringa sistēma,  Valsts sociālās  apdrošināšanas  aģentūras  Informācijas  servisa  sistēma,  Nodarbinātības  valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas  sistēma  un  Veselības  un  darbspēju  ekspertīzes  ārstu valsts komisijas  Invaliditātes  informācijas  sistēma)  finansējums tiek piesaistīts no abu  projektu  budžetiem. Projektā 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās  politikas  monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas  izstrāde, ieviešana un  e-pakalpojumu attīstīšana” aktivitātes  „Pašvaldību sociālo dienestu informācijas sistēmu un sistēmas SPOLIS datu apmaiņas risinājuma izstrāde” ietvaros tiek plānots izstrādāt pašvaldību datu nodošanu Labklājības ministrijai uz sistēmu SPOLIS, savukārt projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001 "Vienotās Labklājības informācijas sistēmas  (LabIS), nozares  centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" aktivitātes „VSAA IS uzlabojumu  un  e-pakalpojumu  izstrāde”  apakšaktivitāti „Datu apmaiņa ar pašvaldībām” ietvaros ir paredzēta labklājības nozares  datu nodošana  pašvaldībām.  LM projektu īstenošanas procesā ir secinājusi, ka apvienojot  abu  projektu iepriekšminētās  aktivitātes  vienā,  tiktu  optimizēts abu  projektu  ieviešanas  process – samazināts iepirkumu skaits no četriem uz diviem, kā  arī  optimizēta līgumu uzraudzība. Jaunā apvienotā aktivitāte „Labklājības nozares datu apmaiņa ar   pašvaldībām” projektā 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās  informācijas sistēmas  izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” nodrošinās kvalitatīvu informācijas tehnoloģiju risinājumu, jo izstrādes, testēšanas un ieviešanas process tiks organizēts ar vienu izpildītāju katrai pašvaldību informācijas sistēmai.
Apvienojot abu projektu finansējumu datu apmaiņas risinājuma izstrādei, tiek nodrošināts finanšu izlietojuma caurspīdīgums un mazināts dubultā finansējuma iespējamības risks. Ņemot vērā iepriekšminēto, noteikumu projekts paredz no 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes otrās kārtas projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001/001 „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" pārcelt aktivitātes „VSAA IS uzlabojumu un e-pakalpojumu izstrāde” apakšaktivitāti „Datu apmaiņa ar  pašvaldībām” un tai paredzēto finansējumu 251 683 euro apmērā uz pirmās kārtas projektu  3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana”.

2013.gads

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/023 „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” tiek piešķirtas virssaistības 150 000 LVL (213
430.77 euro) asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti izstrādei Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā un pašvaldību datu apmaiņai par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem. Pamatojums - Ministru kabineta noteikumu Nr.576 grozījumi. Izskatīti Ministru kabineta 08.08.2013. sēdē (Protokols Nr.43#3).
Labklājība ministrija atzinumā par šiem grozījumiem pamato anotācijā jaunās aktivitātes nepieciešamību iekļaut šajā projektā:
„Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā", nosaka, ka ar 2013.gada 1.janvāri valsts finansē asistenta pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem uz pašvaldības ikmēneša pieprasījuma pamata, piešķirot pašvaldībai finanšu līdzekļus pamatoti izlietoto pašvaldības līdzekļu apmērā. Tāpēc ir nepieciešams papildināt projektu "Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana" ar jaunu aktivitāti – pašvaldību datu saņemšana par piešķirto asistenta pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem un par asistenta pakalpojuma apmaksu pašvaldībām, datus saņemot, apstrādājot un glabājot Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā (turpmāk – SPOLIS). Aktivitāte „Asistenta pakalpojuma personām ar funkcionāliem traucējumiem administrēšana”, kuras ietvaros tiks izstrādāts asistenta pakalpojuma modulis sistēmā SPOLIS, to integrējot sistēmas esošajos reģistros, un saskarne datu izgūšanai un saņemšanai no pašvaldību sociālo dienestu informācijas sistēmām tiešsaistes režīmā. Dati par asistenta pakalpojumu tiks apstrādāti sistēmā SPOLIS, ģenerējot finanšu un progresa pārskatus par periodiem, bet personificētie dati tiks validēti tiešsaistē ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informācijas sistēmu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistru”.