ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas dokumenti

2010.gada 1.martā Latvijas Republikas Saeima ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas konvenciju “Par personu ar invaliditāti tiesībām” (turpmāk – ANO konvencija), kura stājās spēkā 2010.gada 31.martā. Likuma “Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” (https://likumi.lv/doc.php?id=205248) 2.pantā noteikts, ka ANO konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija (turpmāk – Ministrija). Pārējās nozaru ministrijas, izstrādājot politikas plānošanas dokumentus un tiesību aktu projektus, ir atbildīgas par to, lai tajos tiktu integrēts personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju princips, tādējādi nodrošinot ANO konvencijā noteikto personu ar invaliditāti tiesību īstenošanu savā nozarē.

ANO konvencijas mērķis ir nodrošināt, lai personas ar invaliditāti varētu izmantot savas tiesības tāpat kā jebkura cita persona. Tajā ir noteikts standartu minimums attiecībā uz personu ar invaliditāti pilsonisko, politisko, sociālo un ekonomisko tiesību aizsardzību invaliditātes jomā.

Ministrija regulāri izstrādā politikas plānošanas dokumentus, kas vērsti uz ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas ieviešanai un nosaka galvenos mērķus, pamatprincipus, rīcības virzienus un sasniedzamos rezultātus. Līdz šim Ministrija ir izstrādājusi 5 politikas plānošanas dokumentus personu ar invaliditāti tiesību ieviešanai Latvijā.
ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām politikas plānošanas dokumenti:
   1.Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pasākumu plāns 2010.-2012.gadam (http://polsis.mk.gov.lv/documents/3196);
   2. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (http://polsis.mk.gov.lv/documents/4559), savukārt pamatnostādņu īstenošanai sagatavoti šādi plāni:
      2.1 Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns 2014.gadam (http://polsis.mk.gov.lv/documents/4917);
      2.2 Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns 2015.-2017.gadam (http://polsis.mk.gov.lv/documents/5436);
      2.3 Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns 2018.-2020.gadam (http://polsis.mk.gov.lv/documents/6349);
      2.4 Plāns pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021.gadam (http://polsis.mk.gov.lv/documents/6411), kas izstrādāts atbilstoši ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam.

 

ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām pamatnostādņu 2013.-2019.gadam īstenošanas dokumenti