Asistenta pakalpojums paredzēts, lai cilvēks ar invaliditāti var pārvietoties ārpus mājas.

Asistents ir persona, kas palīdz cilvēkam ar smagiem kustību, redzes un garīga rakstura traucējumiem iziet  ārpus mājas.

Asistents palīdz cilvēkam ar invaliditāti nokļūt uz:

 • darbu;
 • ārstniecības iestādēm;
 • dienas aprūpes centriem;
 • mācību iestādēm;
 • veikalu,  teātri, koncertu, sporta spēlēm vai citu pasākumu.

Asistenta pakalpojumu var saņemt:

 • cilvēki ar I un II invaliditātes grupu;
 • bērni ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadu vecumam.

Bērniem ar invaliditāti pieejami šādi atbalsta veidi:

 • asistenta pakalpojums;
 • aprūpes pakalpojums bērnam, kuram nepieciešama īpaša kopšana.

Bērns, kuram nav asistenta un nav vajadzīga īpaša kopšana, var izmantot pavadoņa pakalpojumu.

Pavadonis pavada un palīdz iziet ārpus mājas bērniem  ar pārvietošanās traucējumiem. 

Atbalsta lielums bērniem ar invaliditāti:

 • asistenta pakalpojums – 80 stundas mēnesī vai 100 stundas mēnesī ārstēšanas kursa vai rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas laikā;
 • aprūpes pakalpojums – līdz 80 stundām mēnesī.
 • pavadoņa pakalpojums – 60 stundas mēnesī;

Cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu asistenta palīdzība pieejama noteiktu stundu skaitu.

Stundu skaits atkarīgs no cilvēka vajadzībām.

Cilvēks ar I un II invaliditātes grupu:

Asistenta stundu skaits

- strādā, studē, nodarbojas ar paraolimpisko sportu

80 vai160 stundas nedēļā

- mācās pamata, vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, ir nevalstiskas organizācijas vai kapitālsabiedrības valdē

60 vai 120 stundas nedēļā

 

- strādā brīvprātīgā darbu, apmeklē dienas aprūpes centru, specializēto darbnīcu, regulāri saņem ārsta nozīmētu hemodialīzi vai ķīmijterapiju

40 vai 80 stundas nedēļā

- cilvēkiem ar I invaliditātes grupu no bērnības, kuriem nepieciešama īpaša kopšana, ja apmeklē dienas aprūpes centru vai specializēto darbnīcu 50 vai 100 stundas mēnesī

- apmeklē ārstu, aptieku, veikalu, teātri, koncertu, sporta spēles vai citus pasākumus vai iestādes

 

15 vai 30 stundas nedēļā

- cilvēkiem ar I invaliditātes grupu no bērnības, kuriem nepieciešama īpaša kopšana 30 vai 60 stundas mēnesī

Asistenta pakalpojumu apmaksā valsts.

Asistenta pakalpojumu nevar saņemt cilvēki ar invaliditāti, kas atrodas:

 • pansionātā;
 • slimnīcā.

Lai saņemtu pavadoņa pakalpojumu, jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • darba ekspertīzes ārstu komisijas atzinums par pavadoņa  nepieciešamību.
 • atzinumus pavadoņa pakalpojuma nepieciešamībai.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu bērns ar invaliditāti, jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • darba ekspertīzes ārstu komisijas atzinums par īpašas kopšanas  nepieciešamību.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu cilvēks ar I un II invaliditātes grupu, jāiesniedz:

 • iesniegums;
 • dokumenti par nepieciešamību apmeklēt sociālās aktivitātes.

Sociālais dienests izvērtē dokumentus un nosaka atbalsta lielumu – piešķiramo stundu skaitu katram cilvēkam.

Cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu sociālais dienests novērtēs vajadzību pēc asistenta pakalpojuma ar vienotu novērtēšanas anketu.