Asistenta pakalpojuma sniegšanas ierobežojumi

Saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.punktu, kā arī MK noteikumu Nr.942 18.punktu asistenta pakalpojumu nepiešķir personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, stacionārās ārstniecības iestādēs vai ieslodzījuma vietās.

Ja asistenta pakalpojuma saņemšanas laikā personai ar invaliditāti piešķir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu, tā saņem stacionārās ārstniecības iestādēs pakalpojumu vai nokļūst ieslodzījuma vietā, asistenta pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta uz laiku, kamēr asistenta pakalpojuma saņēmējs uzturas minētajās institūcijās.

 

Ierobežojums saņemt asistenta pakalpojumu personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

Asistenta pakalpojums paredzēts, lai personai ar invaliditāti palīdzētu veikt darbības ārpus mājokļa, un šī pakalpojuma mērķis ir atbalstīt personas iespējas dzīvot neatkarīgu dzīvi, lai viņām nevajadzētu saņemt institucionālās aprūpes pakalpojumu.

Asistenta pakalpojumu pašvaldībā nav paredzēts izmantot personu ar invaliditāti saskarsmei ar radiniekiem vai aizgādņiem, kuri uzņēmušies pārstāvēt personas personiskās vai mantiskās intereses.

MK noteikumi Nr.942 neparedz asistenta pakalpojumu piešķiršanu personām, kuras saņem pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Jāņem vērā, ka saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu personas aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir paredzēta tikai tajos gadījumos, ja persona vecuma vai veselības stāvokļa dēļ pati nevar sevi aprūpēt. Atbilstoši ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma būtībai šī institūcija apņemas nodrošināt personai aprūpi un sociālo rehabilitāciju, t.i., atbalstīt pasākumus personas reintegrācijai sabiedrībā, ja tas ir iespējams personas veselības stāvokļa dēļ. Šo atbalsta pasākumu ietvaros klientiem tiek nodrošinātas arī atbalsta personas, kas sniedz pavadīšanas vai asistēšanas pakalpojumu.

 

Ierobežojums saņemt asistenta pakalpojumu personām, kuras atrodas stacionārās ārstniecības iestādēs

Personām ar invaliditāti un pašvaldību sociālajiem dienestiem ir jāņem vērā, ka stacionārajās ārstniecības iestādēs var būt arī ambulatorā nodaļa vai dienas stacionārs, kur sniedz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu. Līdz ar to, ja persona ar invaliditāti saņem ārstniecības pakalpojumus minētajās stacionāro ārstniecības iestrāžu struktūrvienībās, tai ir tiesības saņemt asistenta pakalpojumu.

Par ārstniecības iestādēm uzskatāmas arī medicīniskās rehabilitācijas iestādes (piemēram, Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”), jo saskaņā ar Ārstniecības likumu ārstniecība ir profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika un ārstēšana, medicīniskā rehabilitācija un pacientu aprūpe.

Jebkurai medicīniskās rehabilitācijas iestādei ir jānodrošina ārstniecības pakalpojumu pieejamība, t.sk. nokļūšana uz procedūru saņemšanu visiem cilvēkiem ar invaliditāti, kurus tās ir uzņēmušas. Tāpēc šim mērķim nepiešķir asistenta pakalpojumu. Tomēr asistenta pakalpojumu var piešķirt, lai palīdzētu personai ar invaliditāti nokļūt no mājokļa uz rehabilitācijas iestādi un atpakaļ.

 

Citi asistenta pakalpojuma saņemšanas ierobežojumi

Pilngadīgām personām ar I grupas redzes invaliditāti, kuras saņem Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pabalstu par asistenta izmantošanu, neapmaksā asistenta pakalpojuma pašvaldībā pirmās 10 stundas, kurās asistents nodrošināms minētā pabalsta ietvaros. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja aprēķinātais pakalpojuma apjoms būs 10 stundas, tad sociālajam dienestam nav jānodrošina asistenta pakalpojums pašvaldībā. Pie maksimāli iespējamā pakalpojuma apjoma - 40 stundām nedēļā – asistenta pakalpojumu piešķir līdz 30 stundām.

Asistenta pakalpojumu nodrošina un apmaksā tikai Latvijas teritorijā. Līdz ar to, ja pakalpojuma saņēmējs vēlas braukt uz ārzemēm, asistenta pakalpojumu piešķir, lai nokļūtu no mājokļa līdz lidostai, autoostai, stacijai vai Latvijas robežai un atpakaļ. Sociālais dienests atsaka piešķirt asistenta pakalpojumu pašvaldībā vai to pārtrauc sniegt, ja pakalpojumu izmanto ārpus Latvijas teritorijas – atsakot pakalpojumu daļā, kas paredzēta pakalpojuma izmantošanai ārpus Latvijas teritorijas.