Asistenta pakalpojums pašvaldībā un asistenta pakalpojums izglītības iestādē

Persona ar invaliditāti, kura mācās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta), mācību gada laikā vienlaicīgi ar asistenta pakalpojumu pašvaldībā var saņemt arī asistenta pakalpojumu izglītības iestādē. Izglītības iestāde slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma sniedzēju un personu ar invaliditāti (vai viņa likumisko pārstāvi). Piešķirot asistenta pakalpojumu pašvaldībā, piešķirtā asistenta pakalpojuma apjoms izglītības iestādē netiek ņemts vērā.

Asistenta pakalpojumu pašvaldībā, ja personai ir piešķirts asistenta pakalpojums izglītības iestādē, var izmantot, lai nokļūtu līdz izglītības iestādei un atpakaļ. Jāņem vērā, ka jautājumi, kas saistīti ar asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, nav sociālā dienesta kompetencē. Asistenta pakalpojumu izglītības procesā nodrošina saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē” normām. Asistenta pakalpojumam izglītības iestādē nepieciešamo finansējumu nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija. Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē pieprasa attiecīgās skolas vai pirmsskolas izglītības iestādes vadībai, kura slēdz līgumu ar asistentu par pakalpojuma sniegšanu.

Personām, kuras studē augstākās izglītības iestādēs (augstskolās un koledžās), asistenta pakalpojums tiek nodrošināts asistenta pakalpojuma pašvaldībā ietvaros, saskaņā ar MK noteikumu Nr.942 normām (skatīt 1.pielikuma 3.punktu sadaļā - Kritēriji asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai, to piemērošana).  [saite: http://www.lm.gov.lv/lv/personam-ar-invalidati/asistenta-pakalpojums-pasvaldiba-cilvekiem-ar-invaliditati/kriteriji-asistenta-pakalpojuma-apjoma-noteiksanai-to-piemerosana]