Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.6.5.
Plānotais finansējums: 13 050 000 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 11 092 500 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 957 500 EUR)
Mērķis: Laikus identificēt bērnu uzvedības vai atkarību problēmu veidošanās risku un nodrošināt savlaicīgu un vajadzībām atbilstošu pakalpojumu un atbalsta sniegšanu uzvedības traucējumu un atkarību problēmu risināšanai.
Mērķa grupa:
 • Speciālisti, kuru darbs ir saistīts ar atbalsta vai pakalpojumu nodrošināšanu bērniem vai ģimenēm ar bērniem.
 • Bērna atbalsta speciālisti – Bērnu aizsardzības centra darbinieki, kuri nodrošina atbalstu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām, viņu tiesību un interešu pārstāvniecību un bērna vajadzībām atbilstošu pakalpojumu piesaisti.
 • Ģimenes ar bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku, tai skaitā audžuģimenes un aizbildņi.
 • Bērni ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku.
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
 • Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu – 1 iestāde.
 • Prevencei un atbalsta pakalpojumu ieviešanai īstenoto izmēģinājumprojektu skaits - 2 izmēģinājumprojekti.
Atbalstāmās darbības:
 • Ģimenēm ar bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku, tai skaitā audžuģimenēm un aizbildņiem, un bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku pieejamās atbalsta sistēmas un pakalpojumu izvērtēšana.
 • Atbalsta pasākumi mērķa grupām:
  • Bērnu uzvedības vai atkarību problēmu agrīnu risku novērtēšanas sistēmas pilnveide.
  • Bērna atbalsta speciālistu tīkla izveide.
  • Psihoemocionālā atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku, tai skaitā audžuģimenēm un aizbildņiem, un bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku.
  • Kompetences pilnveides un atbalsta pasākumi speciālistiem, kuru darbs ir saistīts ar atbalsta vai pakalpojumu nodrošināšanu bērniem vai ģimenēm ar bērniem.
 • Multidisciplināra atbalsta pakalpojuma izstrāde un ieviešana ģimenēm ar bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku, tai skaitā audžuģimenēm un aizbildņiem, un bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku.
 • Informēšanas pasākumi sabiedrībai un mērķa grupām.
 • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
 • Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-3-6-5
Projekta numurs/nosaukums: 4.3.6.5/1/24/I/001 "Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm"
Projekta īstenošanas termiņš: 02.05.2024.–31.12.2029.
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Bērnu aizsardzības centrs
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2023. gada 21. novembra noteikumi Nr. 676
Vienkāršotās izmaksas:
Cita noderīga informācija:

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Ineta Mača

Vecākā eksperte
ineta.maca [at] lm.gov.lv