Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.4.2.
Plānotais finansējums:

5 582 000 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 4 744 700 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 837 300 EUR)

Mērķis: Īstenot atbalsta pasākumus diskriminācijas risku novēršanai, vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšanai, lai sekmētu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.
Mērķa grupa:

Personas, kuras pakļautas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam invaliditātes, vecuma, dzimuma, etniskās piederības, reliģiskās pārliecības vai seksuālās orientācijas dēļ.

Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
  • Biedrības un nodibinājumi, kuri saņēmuši atbalstu – 124 biedrības un nodibinājumi.
  • Diskriminācijas riskam pakļautas personas, kurām mazināts diskriminācijas risks un veicināta iekļaušanās sabiedrībā – 18 600 personas.
Atbalstāmās darbības:
  • Atbalsta pasākumu (t.sk.,konferences, konsultācijas, lekcijas, semināri, diskusijas, domnīcas, darbnīcas, interešu grupu nodarbības, atbalsta grupas, aktīvās atpūtas pasākumi ārpus mājas u.c.) īstenošana šajā pasākumā noteiktajām mērķa grupas personām vienlīdzīgu iespēju un tiesību realizēšanai dažādās dzīves jomās.
  • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
  • Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Atklāta projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-3-4-2-k-1
Projekta numurs/nosaukums: -
Projekta īstenošanas termiņš: Projektu īstenošanas ilgums ir individuāls, nepārsniedzot 18 mēnešus
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Biedrība vai nodibinājums, kura projekta iesniegums ir apstiprināts
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2024. gada 2. aprīļa noteikumi Nr. 212
Vienkāršotās izmaksas:

Pārējās attiecināmās izmaksas 40 % apmērā no tiešajām personāla izmaksām.

Cita noderīga informācija:

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Egita Sāre

Vecākā eksperte
egita.sare [at] lm.gov.lv