Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.6.2.
Plānotais finansējums:

1 000 000 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 850 000 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 150 000 EUR)

Mērķis: Paaugstināt personu ar invaliditāti vai funkcionēšanas ierobežojumiem apkalpošanas efektivitāti un kvalitāti, kā arī paaugstināt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – komisija) nodarbināto profesionālās spējas, vienlaikus samazinot invaliditātes ekspertīzei patērēto laiku.
Mērķa grupa:

Komisijas ārsti, speciālisti, amatpersonas, atbalsta funkciju veicēji un citi darbinieki.

Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
  • Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu – 1 iestāde.
  • Pilnveidoto informācijas sistēmu skaits – 1 sistēma
  • Iesnieguma invaliditātes ekspertīzei vidējā izskatīšanas ilguma samazinājums – līdz 22,92 dienām.
Atbalstāmās darbības:
  • Mācību programmu izstrāde, aprobēšana, pilnveidošana un īstenošana mērķa grupas personu profesionālo spēju un metodiskās vadības uzlabošanai.
  • Komisijas procesu un analītiskās funkcijas attīstība, tai skaitā analītiskās funkcionalitātes pilnveidošana informatīvajā sistēmā un tās pilnveide atbilstoši plānotajām izmaiņām bērnu invaliditātes noteikšanas tiesiskajā regulējumā.
  • Komisijas sniegto pakalpojumu uzlabošana, izstrādājot vienotu informācijas sniegšanas modeli par pieejamo atbalstu invaliditātes noteikšanas gadījumā.
  • Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana par aktualitātēm invaliditātes noteikšanas, darbspējas un funkcionēšanas ierobežojumu vērtēšanas procesā.
  • Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.
  • Projekta vadība un īstenošana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-3-6-2
Projekta numurs/nosaukums: 4.3.6.2/1/23/I/001 "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošana"
Projekta īstenošanas termiņš: 01.06.2022.–31.12.2025.
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumi Nr. 404
Vienkāršotās izmaksas:
Cita noderīga informācija:

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Agnese Gelžina

Vecākā eksperte
agnese.gelzina [at] lm.gov.lv