attēls

Vai ir iespējams saņemt grantu grāmatveža algai, uzņēmuma vadītājam?
Jā, ir iespējams, ja tā ir jaunizveidota darba vieta biznesa projekta ietvaros.


Vai uzņēmums ar grantu varēs segt iepriekš paņemtu kredītu?
Nē, pasākuma ietvaros piešķirto grantu nevarēs izmantot uzņēmuma kredītsaistību dzēšanai. Atbalsts tiks piešķirts biznesa plānā un tāmē noradītajām aktivitātēm biznesa projekta ietvaros.

Vai grantu var pieteikt vairākām darbībām?
Grants ir paredzēts konkrēta projekta realizēšanai, savas sociālās uzņēmējdarbības realizēšanai vai paplašināšanai. Tas var tikt izlietots vairākām aktivitātēm atbilstoši MK noteikumos Nr. 467 norādītajam, t.i., var tikt finansēti:
- ilgtermiņa ieguldījumi (nav ierobežojumu uz ieguldījumu veidiem, var finansēt arī nemateriālos ieguldījumus)
- apgrozāmie līdzekļi
- apmācību un konsultāciju izdevumi
- darba algas.
MK noteikumi Nr. 467 paredz, ka finanšu atbalstu biznesa plānā aprakstītā projekta īstenošanai piešķir līdz diviem gadiem no finanšu atbalsta līguma noslēgšanas dienas. Pasākuma dalībnieks var saņemt finanšu atbalstu vairāk nekā vienu reizi, ja par iepriekšējā projekta realizāciju (saskaņā ar sākotnēji iesniegto biznesa plānu) ir iesniegta atskaite un gada pārskats par pilnu gadu pēc biznesa projekta īstenošanas beigām, kā arī pasākuma dalībnieks ir izpildījis iepriekš piešķirtā finanšu atbalsta līguma nosacījumus.

Grants ar vai bez PVN?
Ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītie nodokļi un nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli) ir attiecināmās izmaksas. PVN ir attiecināmās izmaksas, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem par nodokļiem un nodevām. Tomēr katrs projekts un finansējuma mērķis tiks izskatīts atsevišķi, ievērojot ES fondu vadlīnijas, skat. http://esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2016/vadlinijasvadlinijas-attiecinamo-un-neattiecinamo-izmaksu-noteiksanai-2014.-2020.gada-planosanas-perioda-.pdf

 

Svarīgi! Sniegtajām atbildēm ir informējošs raksturs.

Informācija atjaunota 26.03.2019