Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.6.3.
Plānotais finansējums: 4 350 000 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 3 697 500 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 652 500 EUR)
Mērķis: Izveidot mehānismu psihosociālā atbalsta sniegšanai bērniem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, ar smagu slimību, funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem (bērna likumiskie pārstāvji, audžuģimene vai personas, ar ko bērns dzīvo vienā mājsaimniecībā).
Mērķa grupa: Bērni, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, ar smagu slimību vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti, kuri saslimšanas brīdī nonāk valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Bērnu klīniskā universitātes slimnīca'' stacionārā vai regulārā ambulatorā uzraudzībā un kuriem ir nepieciešams psihosociāls atbalsts, un viņu ģimenes locekļi (bērna likumiskie pārstāvji, audžuģimene vai personas, ar ko bērns dzīvo vienā mājsaimniecībā).
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
 • Bērni vecumā līdz 18 gadiem, kas saņēmuši atbalstu – 4 550 bērni.
 • Izveidots un aprobēts mehānisms psihosociālā atbalsta sniegšanai – 1 mehānisms.
Atbalstāmās darbības:
 • Mehānisma izstrāde un aprobēšana psihosociālā atbalsta sniegšanai 4.3.6.3. pasākuma mērķa grupām, tai skaitā:
  • Rokasgrāmatas izstrāde psihosociālā atbalsta sniegšanai.
  • Izmēģinājumprojekta īstenošana psihosociālā atbalsta sniegšanai un tā rezultātu efektivitātes novērtēšana.
  • Elektroniskā datu apmaiņas rīka izstrāde datu apmaiņai starp finansējuma saņēmēja informācijas sistēmām un pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammu SOPA.
  • Informatīvo materiālu izstrāde par psihosociālā atbalsta saņemšanas iespējām un digitālā risinājuma izstrāde šo materiālu publiskošanai.
 • Profesionālās veiktspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošana, tai skaitā:
  • Mācību un supervīzijas nodrošināšana finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personālam.
  • Informatīvo semināru īstenošana psihosociālā atbalsta sniegšanā iesaistītajiem speciālistiem.
 • Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
 • Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-3-6-3
Projekta numurs/nosaukums: 4.3.6.3/1/23/I/001 "Atbalsta sistēmas izveide bērniem ar smagām saslimšanām un viņu ģimenes locekļiem"
Projekta īstenošanas termiņš: 01.01.2022.–31.07.2027.
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Sadarbības partneri: Pašvaldības, kas iesaistās izmēģinājumprojekta psihosociālā atbalsta sniegšanai  īstenošanā
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2023. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 324
Vienkāršotās izmaksas:

Pārējās attiecināmās izmaksas 40 % apmērā no tiešajām personāla izmaksām.

Cita noderīga informācija:

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Egita Sāre

Vecākā eksperte
egita.sare [at] lm.gov.lv