Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.4.1.1.
Plānotais finansējums:

15 000 000 EUR* (t.sk. ESF+ finansējums – 12 750 000 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 2 250 000 EUR)

*Pasākumam ir noteikts elastības finansējums 2 997 728 EUR apmērā un līdz Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu pieņemšanai elastības finansējuma apmēru priekšfinansē no valsts budžeta finansējuma.

Mērķis: Sekmēt sociālās inovācijas sociālo pakalpojumu jomā, nodrošinot mūsdienīgu, cilvēka vajadzībām atbilstošu un aktuālu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību.
Mērķa grupa:
 • Pilngadīgas personas un bērni ar invaliditāti.
 • Pilngadīgas personas un bērni ar garīga rakstura traucējumiem, tai skaitā multipliem traucējumiem.
 • Pensijas vecuma personas, tai skaitā personas ar demenci.
 • Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas.
 • Ielu bērni un jaunieši.
 • Personas, kas atkarīgas no atkarību izraisošām vielām un procesiem.
 • Personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas.
 • Ilgstoši bezdarbnieki.
 • Citas sociālās atstumtības riskam pakļauto personu grupas.
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
 • Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu – 15 iestādes.
 • Biedrības un nodibinājumi, kas saņēmuši atbalstu - 15 biedrības un nodibinājumi.
 • Komersanti, tai skaitā sociālie uzņēmumi, kas saņēmuši atbalstu – 5 komersanti.
 • Personas, kuras saņēmušas inovatīvus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus – 600 personas.
 • Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu skaita pieaugums – 30 pakalpojumi.
Atbalstāmās darbības:
 • Sociālās inovācijas pazīmju un definīcijas, kā arī sociālo inovāciju ideju pieteikumu vērtēšanas kritēriju un sociālo inovāciju projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriju un to piemērošanas metodiku izstrāde.
 • Veiktspējas stiprināšanas un izpratnes par sociālajām inovācijām veicināšanas pasākumi potenciālajiem sociālo inovāciju pieteicējiem.
 • Sociālo inovāciju ideju atlase un sociālo inovāciju projektu pieteikumu atlase.
 • Sociālo inovāciju projektu īstenošana.
 • Sociālo inovāciju projektu īstenošanas rezultātu novērtēšana.
 • Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumi par sociālo inovāciju projektu īstenošanu.
 • Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
 • Projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-4-1-1
Projekta numurs/nosaukums: 4.4.1.1/1/24/I/001 "Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā"
Projekta īstenošanas termiņš: -
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Sabiedrības integrācijas fonds
Sadarbības partneri: -
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumi Nr. 820
Vienkāršotās izmaksas:
Cita noderīga informācija:

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Līga Ozola

Vecākā eksperte
liga.ozola [at] lm.gov.lv