Atlīdzība par papildus izdevumiem un pakalpojumiem ārstēšanas periodā 
Atlīdzība par papildus izdevumiem - izdevumu par ārstēšanu un medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju, ceļa izdevumu, apmeklējot ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādi, samaksas par pavadoņa pakalpojumiem, izdevumiem tehnisko palīglīdzekļu iegādei un remontam, izdevumu apdrošinātās personas aprūpei kompensācija, ja šie izdevumi pārsniedz veselības aprūpes bāzes programmā un/vai rehabilitācijai sociālās aprūpes bāzes programmā paredzētos izdevumus. Atlīdzības papildu izdevumu kompensācijai kopējā summa uz vienu apdrošināšanas gadījumu nedrīkst būt lielāka par apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divdesmit pieckāršu apmēru (apdrošināšanas gadījumiem, kuri iestājušies 2024. gada 1. janvārī vai vēlāk – 3425 eiro (25 x 137 eiro)).