Kas var iegūt bezdarbnieka statusu?


Cilvēks, kas ir vecāks par 15 gadiem,
kurš nestrādā un ir gatavs sākt strādāt,

cilvēks, kuram nav piešķirta vecuma pensija,

cilvēks, kurš nemācās klātienē arodskolā, profesionālajā vai
vispārējā vidējās izglītības iestādē.

Bezdarbnieka statusu var iegūt cilvēks,

 

kurš neveic komercdarbību,
neatrodas cietumā;
nedzīvo ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (pansionātā).
 

Bezdarbnieka statusu var iegūt arī cilvēks ar invaliditāti,
izņemot gadījumus, kad veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

Kur var reģistrēties?

Var reģistrēties jebkurā NVA filiālē vai sektorā

neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Tas nozīmē, cilvēks, kuram dzīves vieta ir, piemēram, Jūrmala,

var reģistrēties NVA filiālē vai sektorā Rīgā.


NVA filiāļu un sektoru adreses, darba laikus-
tu vari atrast NVA mājas lapā.

Kādus dokumentus jāuzrāda?

Bezdarbnieka statusa iegūšanai ir jāuzrāda pase.

 

Cik ilgā laikā piešķir bezdarbnieka statusu?

Ja persona iesniedz visus dokumentus,

ja tā atbilst visiem kritērijiem,

NVA pieņem lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu

vienas dienas laikā.

 

Kad var zaudēt bezdarbnieka statusu?

Bezdarbnieka statusu var zaudēt šādos gadījumos,

ja bezdarbnieks:

 • ieguvis pašnodarbinātā statusu;

 • nonācis pilnā valsts apgādībā;

 • ja viņš sasniedzis vecuma pensijas piešķiršanas vecumu;

 • ja sācis mācīties klātienē vispārējās vidējās vai
  profesionālās vidējās izglītības iestādē, izņemot vakarskolu;

 • atteicies no piemērota darba piedāvājuma divas reizes;

 • nepilda bezdarbnieka pienākumus bez attaisnojoša iemesla;

 • sniedzis nepatiesas ziņas bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai;

 • pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Savienības;

 • pilnībā zaudējis darba spējas,

 • atjaunots darbā ar tiesas spriedumu;

 • bezdarbnieks atteicies no bezdarbnieka statusa;

 • gadījumos, kad bezdarbnieks ir miris.

Arī lēmumu par bezdarbnieka statusa zaudēšanu pieņem NVA

vienas darba dienas laikā.

 

Vai var atgūt bezdarbnieka statusu?

 

Bezdarbnieka statusu var atgūt.

Taču, ja bezdarbnieks:
 

 • atteicies no piemērota darba divas reizes;

 • bez attaisnojoša iemesla nav pildījis bezdarbnieka pienākumus;

 • sniedzis nepatiesas ziņas bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai;
 • pats atteicies no bezdarbnieka statusa,


viņš var iegūt bezdarbnieka statusu no jauna

ne agrāk kā pēc trim mēnešiem.

 

Kad lēmums stājas spēkā?

 

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots personai.

Ja lēmumu nosūta pa pastu,

tas ir spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.


NVA lēmumus var apstrīdēt, rakstot iesniegumu NVA direktoram.

To var darīt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

Kādas ir bezdarbnieka tiesības?

Bezdarbniekam ir tiesības:

 • saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus,

 • saņemt bezdarbnieka pabalstu, ja tāds ir piešķirts,

 • saņemt karjeras konsultācijas,

 • saņemt stipendiju, ja viņš mācās kādā no NVA piedāvātajām programmām.

 • saņemt informāciju par brīvajām darba vietām.

 

Kādi ir bezdarbnieka pienākumi?

 

Bezdarbnieka pienākumi ir:

noteiktajā dienā ierasties Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Katram bezdarbniekam ir individuālais darba meklēšanas plāns.

Plānā ieraksta datumu, kurā bezdarbniekam jāierodas NVA.

NVA var uzaicināt bezdarbnieku ierasties arī citā laikā.


Ja bezdarbnieks bez attaisnojoša iemesla

neierodas Nodarbinātības valsts aģentūrā noteiktā dienā,

viņš var zaudēt bezdarbnieka statusu.

 

Kādi ir attaisnojošie iemesli, ja bezdarbnieks neierodas NVA norādītajā dienā?

 

Attaisnojoši iemesli ir:

Ja bezdarbnieks ir saslimis vai kopj slimu bērnu,

ja viņš šajā laikā, kad viņam jāierodas NVA,

ir bijis izsaukts uz tiesu, prokuratūru.


Ja bezdarbniekam ir miris laulātais draugs

vai pirmās pakāpes radinieks - tēvs, māte, bērni, brāļi vai māsas.


Par attaisnojošu iemeslu uzskata arī gadījumus,

kad bezdarbnieks sakarā ar dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos

vai citiem individuālajā darba meklēšanas plāna pasākumiem

nevar ierasties NVA.

 

Kad jāierodas NVA?

 

Pirmajā darba dienā pēc attaisnojošo iemeslu izbeigšanās

bezdarbniekam jāierodas Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Viņam ir jāuzrāda attaisnojošo iemeslu apstiprinošs dokuments.

Piemēram, radinieka miršanas apliecība vai tās kopija.

Izziņa no ārsta par bērna slimību.

 

Kādi vēl ir bezdarbnieka pienākumi?

 

Tāpat bezdarbnieka pienākums ir aktīvi meklēt darbu.

Tas nozīmē, viņam jāinteresējas par brīvajām darba vietām.

Jāsūta CV uz uzņēmumiem, kur ir brīvas darba vietas,

jāpiedalās darba intervijās un konkursos.


Bezdarbnieka pienākums ir

ziņot Nodarbinātības valsts aģentūrai par to,

ka viņš ir stājies darba attiecībās,

ieguvis pašnodarbinātas personas statusu,

sācis mācīties klātienē arodskolā, profesionālajā vai

vispārējā vidējās izglītības iestādē;

ja viņš ir saslimis un slimojis ilgāk par divām nedēļām.

 

Kas piešķir bezdarbnieka pabalstu?

 

Bezdarbniekam ir tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu pieņem VSAA -

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.


Pēc tam, kad NVA - Nodarbinātības valsts aģentūrā pieņem lēmumu

par bezdarbnieka statusa piešķiršanu,

bezdarbnieks VSAA iesniedz iesniegumu

par bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanu.

Iesniegumu var iesniegt

jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā.

 

Kādos gadījumos iesniegumu pieņem NVA?

 

Iesniegumu par bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanu

var iesniegt arī NVA - Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Tas ir iespējams tikai tad,

ja bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai nav nepieciešami

apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti.

Tas ir šādos gadījumos:
 

 • ja bezdarbnieks pabalstu pieprasa pirmo reizi un
  pēc 1996. gada 1.janvāra un strādājis tikai Latvijā;

 • ja bezdarbnieks pabalstu pieprasa atkārtoti un
  viņš to ir saņēmis pēc 2000. gada 1. janvāra,
  un kopš tā laika ir strādājis tikai Latvijā;

 • ja bezdarbnieks pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas
  ir kopis bērnu līdz pusotra gada vecumam.

 

Kā aprēķina bezdarbnieka pabalstu?

 

Par to, kā aprēķina bezdarbnieka pabalstu,

kā to izmaksā un citiem jautājumiem vari uzzināt VSAA -

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.


Tu vari rakstīt jautājumu VSAA un saņemt atbildi.

Vari interesēties VSAA nodaļās.

Nodaļu adreses, telefonus, darba laiku

vari atrast VSAA mājas lapā www.vsaa.gov.lv.
 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā ir arī īpaša sadaļa „Pabalsti".

Arī tajā ir informācija par bezdarbnieka pabalstu.