Ja cilvēks nestrādā, viņš ir bezdarbnieks.

Likums nosaka, ka cilvēks par bezdarbnieku kļūst tikai tad,

ja viņš iegūst bezdarbnieka statusu.

 • Cilvēks, kas ir vecāks par 15 gadiem,
  kurš nestrādā un ir gatavs sākt strādāt,

 • cilvēks, kuram nav piešķirta vecuma pensija,

 • cilvēks, kurš nemācās klātienē arodskolā, profesionālajā vai
  vispārējā vidējās izglītības iestādē.


Bezdarbnieka statusu var iegūt cilvēks,

 

 • kurš neveic komercdarbību,
 • neatrodas cietumā;
 • nedzīvo ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (pansionātā).

 

 • Bezdarbnieka statusu var iegūt arī cilvēks ar invaliditāti,
  izņemot gadījumus, kad veselības un darbspēju ekspertīzes
  ārstu komisija ir noteikusi 100 procentu darbspēju zaudējumu.

Var reģistrēties jebkurā NVA filiālē vai sektorā

neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Tas nozīmē, cilvēks, kuram dzīves vieta ir, piemēram, Jūrmala,

var reģistrēties NVA filiālē vai sektorā Rīgā.


NVA filiāļu un sektoru adreses, darba laikus-
tu vari atrast NVA mājas lapā.

Bezdarbnieka statusa iegūšanai ir jāuzrāda pase.

Ja persona iesniedz visus dokumentus,

ja tā atbilst visiem kritērijiem,

NVA pieņem lēmumu par bezdarbnieka statusa piešķiršanu

vienas dienas laikā.

Bezdarbnieka statusu var zaudēt šādos gadījumos,

ja bezdarbnieks:

 • ieguvis pašnodarbinātā statusu;

 • nonācis pilnā valsts apgādībā;

 • ja viņš sasniedzis vecuma pensijas piešķiršanas vecumu;

 • ja sācis mācīties klātienē vispārējās vidējās vai
  profesionālās vidējās izglītības iestādē, izņemot vakarskolu;

 • atteicies no piemērota darba piedāvājuma divas reizes;

 • nepilda bezdarbnieka pienākumus bez attaisnojoša iemesla;

 • sniedzis nepatiesas ziņas bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai;

 • pārcēlies uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Savienības;

 • pilnībā zaudējis darba spējas,

 • atjaunots darbā ar tiesas spriedumu;

 • bezdarbnieks atteicies no bezdarbnieka statusa;

 • gadījumos, kad bezdarbnieks ir miris.

Arī lēmumu par bezdarbnieka statusa zaudēšanu pieņem NVA

vienas darba dienas laikā.

Bezdarbnieka statusu var atgūt.

Taču, ja bezdarbnieks:
 

 • atteicies no piemērota darba divas reizes;

 • bez attaisnojoša iemesla nav pildījis bezdarbnieka pienākumus;

 • sniedzis nepatiesas ziņas bezdarbnieka statusa iegūšanai un saglabāšanai;
 • pats atteicies no bezdarbnieka statusa,


viņš var iegūt bezdarbnieka statusu no jauna

ne agrāk kā pēc trim mēnešiem.

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots personai.

Ja lēmumu nosūta pa pastu,

tas ir spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.


NVA lēmumus var apstrīdēt, rakstot iesniegumu NVA direktoram.

To var darīt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Bezdarbniekam ir tiesības:

 • saņemt Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus,

 • saņemt bezdarbnieka pabalstu, ja tāds ir piešķirts,

 • saņemt karjeras konsultācijas,

 • saņemt stipendiju, ja viņš mācās kādā no NVA piedāvātajām programmām.

 • saņemt informāciju par brīvajām darba vietām.

Bezdarbnieka pienākumi ir:

noteiktajā dienā ierasties Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Katram bezdarbniekam ir individuālais darba meklēšanas plāns.

Plānā ieraksta datumu, kurā bezdarbniekam jāierodas NVA.

NVA var uzaicināt bezdarbnieku ierasties arī citā laikā.


Ja bezdarbnieks bez attaisnojoša iemesla

neierodas Nodarbinātības valsts aģentūrā noteiktā dienā,

viņš var zaudēt bezdarbnieka statusu.

Attaisnojoši iemesli ir:

Ja bezdarbnieks ir saslimis vai kopj slimu bērnu,

ja viņš šajā laikā, kad viņam jāierodas NVA,

ir bijis izsaukts uz tiesu, prokuratūru.


Ja bezdarbniekam ir miris laulātais draugs

vai pirmās pakāpes radinieks - tēvs, māte, bērni, brāļi vai māsas.


Par attaisnojošu iemeslu uzskata arī gadījumus,

kad bezdarbnieks sakarā ar dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos

vai citiem individuālajā darba meklēšanas plāna pasākumiem

nevar ierasties NVA.

Pirmajā darba dienā pēc attaisnojošo iemeslu izbeigšanās

bezdarbniekam jāierodas Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Viņam ir jāuzrāda attaisnojošo iemeslu apstiprinošs dokuments.

Piemēram, radinieka miršanas apliecība vai tās kopija.

Izziņa no ārsta par bērna slimību.

Tāpat bezdarbnieka pienākums ir aktīvi meklēt darbu.

Tas nozīmē, viņam jāinteresējas par brīvajām darba vietām.

Jāsūta CV uz uzņēmumiem, kur ir brīvas darba vietas,

jāpiedalās darba intervijās un konkursos.


Bezdarbnieka pienākums ir

ziņot Nodarbinātības valsts aģentūrai par to,

ka viņš ir stājies darba attiecībās,

ieguvis pašnodarbinātas personas statusu,

sācis mācīties klātienē arodskolā, profesionālajā vai

vispārējā vidējās izglītības iestādē;

ja viņš ir saslimis un slimojis ilgāk par divām nedēļām.

Bezdarbniekam ir tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu pieņem VSAA -

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.


Pēc tam, kad NVA - Nodarbinātības valsts aģentūrā pieņem lēmumu

par bezdarbnieka statusa piešķiršanu,

bezdarbnieks VSAA iesniedz iesniegumu

par bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanu.

Iesniegumu var iesniegt

jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā.

Iesniegumu par bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanu

var iesniegt arī NVA - Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Tas ir iespējams tikai tad,

ja bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai nav nepieciešami

apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti.

Tas ir šādos gadījumos:
 

 • ja bezdarbnieks pabalstu pieprasa pirmo reizi un
  pēc 1996. gada 1.janvāra un strādājis tikai Latvijā;

 • ja bezdarbnieks pabalstu pieprasa atkārtoti un
  viņš to ir saņēmis pēc 2000. gada 1. janvāra,
  un kopš tā laika ir strādājis tikai Latvijā;

 • ja bezdarbnieks pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas
  ir kopis bērnu līdz pusotra gada vecumam.

Par to, kā aprēķina bezdarbnieka pabalstu,

kā to izmaksā un citiem jautājumiem vari uzzināt VSAA -

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.


Tu vari rakstīt jautājumu VSAA un saņemt atbildi.

Vari interesēties VSAA nodaļās.

Nodaļu adreses, telefonus, darba laiku

vari atrast VSAA mājas lapā www.vsaa.gov.lv.
 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā ir arī īpaša sadaļa „Pabalsti".

Arī tajā ir informācija par bezdarbnieka pabalstu.

ES fondu ieguldījumi nodarbinātības un sociālās iekļaušanas veicināšanai

2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā

 

Eiropas Savienība (ES)

arī turpmāk atbalstīs projektus Latvijā,

kuri palīdzēs cilvēkiem meklēt un atrast darbu,

strādāt un uzlabot savus dzīves apstākļus.

 

Labklājības ministrija vadīs projektus,

projektiem naudu piešķirs gan ES, gan Latvijas valsts.

 

Kopā projektiem līdz 2020. gadam

iztērēs 406,3 miljonus eiro.

 

Kādi būs projekti,

un kurš tajos var piedalīties?

 

Projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nodarbinātības valsts aģentūrā

 

Projektā var piedalīties bezdarbnieki un darba meklētāji,

kuriem nav kādu zināšanu vai prasmju,

lai varētu veiksmīgi strādāt.

 

Piemēram, viņi var apgūt jaunu vai pilnveidot esošo profesiju, mācīties valodas,

mācīties strādāt ar datoru, vadīt auto vai traktoru.

 

Viņi var mācīties arī pie darba devēja.

 

Projekta dalībnieki saņem stipendiju.

Dalības laikā viņi var saņemt arī naudu,

lai samaksātu par dzīvošanu vai transportu,

lai aizbrauktu no mājām līdz mācību vietai un atpakaļ.

 

Projektā var piedalīties arī cilvēki ar invaliditāti,

viņiem palīdz dažādi speciālisti, piemēram, surdotulks, ergoterapeits.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra

palīdz bezdarbniekam ar invaliditāti speciāli pielāgot mācību vietu,

piemēram, nopērk speciālu krēslu, lampu, datoru.

 

Ja cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem

mācās pie darba devēja, viņiem ir atbalsta persona.

Tas ir cilvēks, kas palīdz bezdarbniekam orientēties un plānot darbus,

veidot sarunu jeb dialogu ar darba devēju.

 

Bezdarbniekiem, kuri vēlas piedalīties projektā

un bez maksas mācīties,

jāpiesakās kādā no Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm.

Projekts notiek Nodarbinātības valsts aģentūrā

no 2015. gada janvāra līdz 2021. gada decembrim.

 

 

Projekts “EURES tīkla darbība Latvijā” Nodarbinātības valsts aģentūrā

 

Šajā projektā bezdarbnieki un darba meklētāji

var uzzināt par brīvajām darba vietām ne tikai Latvijā,

bet visā Eiropas Savienībā.

 

Nodarbinātības valsts aģentūrā ir dažādi pasākumi –

informatīvie semināri, izstādes,

atvērto durvju dienas, kā arī individuālās konsultācijas.

 

Pasākumos var uzzināt par brīvajām darba vietām,

dzīves un darba apstākļiem, likumiem dažādās Eiropas  Savienības valstīs.

 

Darba devējiem projektā palīdz meklēt darbiniekus no citām valstīm Eiropā.

 

Projekts notiek Nodarbinātības valsts aģentūrā

no 2015. gada marta līdz 2020. gada decembrim.

 

 

Projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nodarbinātības valsts aģentūrā

 

Šis projekts palīdz bezdarbniekiem izvēlēties profesiju,

kurā mācīties, vai domāt par to un saprast,

kas vēl jāiemācās, lai nākotnē varētu strādāt.

 

Speciālisti izpēta, kādas profesijas būs nepieciešamas nākotnē,

kā arī izveido tādu informācijas platformu jeb sistēmu,

kurā bezdarbnieki var ātri atrast informāciju

par darba tirgū pieprasītākām profesijām.

 

Projekts notiek Nodarbinātības valsts aģentūrā

sadarbībā ar Ekonomikas ministriju

no 2016. gada marta līdz 2021. gada decembrim.

 

 

Projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nodarbinātības valsts aģentūrā

 

Šajā projektā bezdarbnieki, arī cilvēki ar invaliditāti

strādā speciāli pielāgotā darba vietā.

To sauc par subsidēto darba vietu.

 

Projektā var piedalīties cilvēki ar invaliditāti,

tai skaitā ar garīga rakstura traucējumiem,

kā arī cilvēki, kas vecāki par 55 gadiem,

bēgļi vai cilvēki ar alternatīvās personas statusu, cilvēki,

kas bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus (ilgstošie bezdarbnieki).

 

Lai bezdarbniekam ar invaliditāti būtu ērti strādāt,

subsidēto darba vietu speciāli pielāgo,

piemēram, ierīko atbalsta rokturus, nopērk

speciālus datorus, mēbeles.

 

Darba devējiem, kuri izveido jaunas darba vietas,

Nodarbinātības valsts aģentūra

palīdz nopirkt bezdarbnieka darbam nepieciešamās lietas.

 

Bezdarbniekam palīdz darba vadītājs.

Ja nepieciešams, viņam palīdz surdotulks, ergoterapeits.

Bezdarbniekam ar garīga rakstura traucējumiem palīdz atbalsta persona.

 

Projekta laikā bezdarbnieks (iepriekš piesakoties) var saņemt naudu,

lai samaksātu par dzīvošanu dienesta  viesnīcā vai īrētā dzīvoklī,

vai arī par transportu,

ja darba vieta ir tālu no mājām.

 

Lai piedalītos projektā,

bezdarbniekiem un darba devējiem jāpiesakās

kādā no Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm.

 

Projekts notiek Nodarbinātības valsts aģentūrā

no 2015. gada februāra līdz 2022. gada decembrim.

 

 

Projekts “Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācija” Nodarbinātības valsts aģentūrā

Projektā palīdz meklēt un atrast darbu bezdarbniekiem,

kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus.

Projektā var piedalīties arī bezdarbnieki ar atkarības problēmām:

alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarībām.

 

Bezdarbnieks var saņemt dažādu speciālistu

(karjeras konsultanta, psihologa un psihoterapeita) palīdzību.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra var nosūtīt bezdarbnieku uz

Sociālās integrācijas valsts aģentūru.

Tur bezdarbniekam vērtē veselības stāvokli un palīdz saprast,

kāda profesija viņam ir piemērotāka (profesionālā piemērotība noteiktam darbam).

 

Bezdarbnieks var piedalīties motivācijas programmā.

Tā ir programma, kurā sniedz atbalstu,

palīdz meklēt, atrast un uzsākt darbu.

Ar bezdarbnieku šajās programmās strādā sociālais mentors –

cilvēks, kurš palīdz bezdarbniekam iekārtoties darbā un viņu atbalsta ar padomu.

 

Ja bezdarbniekam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība,

viņš var piedalīties Minesotas 12 soļu programmā, apmeklēt narkologu.

Viņš var piedalīties arī citās terapijās.

Terapijā speciālisti palīdz bezdarbniekam

tikt galā ar veselības vai sociālajām problēmām.

 

Projektā bezdarbnieki varēs veikt veselības pārbaudes.

Viņiem palīdzēs samaksāt par transportu

uz veselības iestādēm – slimnīcām, veselības centriem u.c.,

kurās viņi ārstēsies.

 

Ilgstošajiem bezdarbniekiem,

kas vēlas piedalīties projektā un saņemt atbalstu,

jāpiesakās kādā no Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm.

 

Projekts notiek Nodarbinātības valsts aģentūrā

sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru

no 2015. gada augusta līdz 2021. gada decembrim.