Logo - Atveseļošanās fonda pasākumus saskaņā ar nacionālo attīstības plānu finansē Eiropas Savienība
Pasākuma numurs: 3.1.2.5.i.
Plānotais finansējums: 30 153 584 EUR (t.sk. Atveseļošanas fonda finansējums – 28 710 000 EUR un valsts budžeta finansējums (pievienotās vērtības nodoklis) – indikatīvi 1 443 584 EUR)
Mērķis: Veicināt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspēju un iekļaušanos darba tirgū, īstenojot profesionālās izglītības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas un neformālās izglītības pasākumus, un uzlabotas profilēšanas sistēmas ietvaros izstrādāt un ieviest digitālu prasmju novērtēšanas rīku efektīvāka individuālā pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājuma veidošanai, uzsvaru liekot uz digitālajām prasmēm.
Mērķa grupa: Bezdarbnieki, darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās personas.
Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
 • Atskaites punkti:
  • līdz 2023. gada 30. jūnijam  – lai veicinātu tādu ekonomikas atveseļošanu, kurā tiktu radīts daudz jaunu darbavietu, Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem (bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautām personām), īstenojot aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, ir izveidots pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājums, kurā galvenā uzmanība pievērsta digitālajām prasmēm;
  • līdz 2023. gada 31. decembrim – digitālā rīka izstrāde prasmju novērtēšanai.
 • Mērķrādītāji:
  • līdz 2025. gada 31. martam – 10 000 bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji ar pilnveidotām prasmēm;
  • līdz 2026. gada 30. jūnijam  – 20 450 bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautie iedzīvotāji ar pilnveidotām prasmēm.
 • Uzraudzības rādītājs:
  • līdz 2024. gada 30. septembrim –  3 000 bezdarbnieki, darba meklētāji, bezdarba riskam pakļautās personas ar pilnveidotām prasmēm.
 • Kopējie rādītāji:
  • dalībnieku skaits, kuri piedalījušies apmācībās vai ieguvuši atbilstošu izglītību;
  • personu skaits, kuras ir nodarbinātas vai iesaistītas darba meklēšanā;
  • personu skaits vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuras saņem atbalstu.                                                      
Atbalstāmās darbības:
 • Karjeras konsultācijas mērķa grupas personām.
 • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu izstrāde un īstenošana mērķa grupas personām.
 • Profesionālā izglītība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana, kas ietver:
  • profesionālās tālākizglītības programmu apguvi bezdarbniekiem (ieskaitot modulārās izglītības programmu veidus);
  • profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi bezdarbniekiem;
  • otrajam, trešajam vai ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošas ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu bezdarbniekiem, organizējot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.
 • Neformālās izglītības programmu apguve mērķa grupas personām.
 • Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju mācības mērķa grupas personām.
 • Augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu apguve mērķa grupas personām.
 • Atvērto tiešsaistes kursu platformā piedāvāto augstākās izglītības iestādes vai nozares uzņēmuma izstrādāto izglītības programmu apguve kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kas mērķa grupas personām dod iespēju pilnveidot vai iegūt darba tirgum nepieciešamās zināšanas, prasmes un specializāciju.
 • Praktiskās mācības bezdarbniekiem pie darba devēja (turpmāk – praktiskās mācības).
 • Praktiskās mācības bezdarbniekiem ar nozaru asociāciju iesaisti.
 • Specifiski pakalpojumi mērķa grupas personām (surdotulka pakalpojumi mērķa grupas personām ar invaliditāti un ergoterapeita pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti).
 • Atbalsts bezdarbnieku reģionālajai mobilitātei.
 • Prasmju novērtēšanai paredzētā digitālā rīka izstrāde un ieviešana.
 • Publicitātes pasākumu īstenošana.
 • Informatīvi izglītojošo un sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumu īstenošana.
 • Izglītības iestāžu uzraudzība un mācību procesa kvalitātes kontrole, tai skaitā izglītības programmu ekspertīze, metodoloģiskā vadība un ieviešanas uzraudzība.
 • Projekta vadība un īstenošana.
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/3-1-2-5-i-bezdarbnieku-darba-mekletaju-un-bezdarba-riskam-paklauto-iedzivotaju-iesaiste-darba-tirgu
Projekta numurs/nosaukums: 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 "Prasmju pilnveide pieaugušajiem"
Projekta īstenošanas termiņš: 01.02.2023.–30.06.2026.
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Nodarbinātības valsts aģentūra
Sadarbības partneri: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Pasākuma īstenošanas noteikumi: Ministru kabineta 2023. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 323
Vienkāršotās izmaksas:

Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam īstenošanai

Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam īstenošanai

Vienības izmaksu standarta likmes aprēķinu un piemērošanu profesionālās un neformālās izglītības mācību programmas apguves un stipendijas izmaksām

Vienotā likme 20 % apmērā personāla, tai skaitā veselības apdrošināšanas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksām.

Vienotā likme pārejām izmaksām, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, 7 % apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Cita noderīga informācija:

Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Agnese Gelžina

Vecākā eksperte
agnese.gelzina [at] lm.gov.lv