Divu logo ansamblis "Līdzfinansē Eiropas savienība" un "Nacinālais attīstības plāns 2027."
Pasākuma numurs: 4.3.3.1.
Plānotais finansējums:

47 850 000 EUR* (t.sk. ESF+ finansējums – 40 672 500 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 7 177 500 EUR)

*Pasākumam ir noteikts elastības finansējums 33 850 000 EUR apmērā un līdz Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu pieņemšanai elastības finansējuma apmēru priekšfinansē no valsts budžeta finansējuma.

Mērķis: Veicināt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspēju un iekļaušanos darba tirgū, īstenojot profesionālās izglītības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas un neformālās izglītības pasākumus.
Mērķa grupa:

Bezdarbnieki, darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās personas.

Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
 • Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (atbalstu saņēmušie, dalību uzsākušie) – 34 312 personas.
 • Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas (atbalstu saņēmušas, dalību uzsākušas) – 3 000 personas.
 • Dalībnieki, kuri pēc dalības pārtraukšanas ir ieguvuši kvalifikāciju – 3 064 dalībnieki.
 • Dalībnieki, kuri pēc dalības pārtraukšanas ir nodarbināti, tai skaitā pašnodarbinātie – 4 692 dalībnieki.
Atbalstāmās darbības:
 • Karjeras konsultācijas mērķa grupas personām.
 • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu izstrāde un īstenošana.
 • Profesionālā izglītība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana.
 • Neformālās izglītības programmu īstenošana.
 • Transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāju mācību īstenošana.
 • Augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu īstenošana.
 • Atvērto tiešsaistes kursu platformā piedāvāto augstākās izglītības iestādes vai nozares uzņēmuma izstrādāto izglītības programmu apguve kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, kas mērķa grupas personām dod iespēju pilnveidot vai iegūt darba tirgum nepieciešamās zināšanas, prasmes un specializāciju.
 • Praktisko mācību bezdarbniekiem pie darba devēja un ar nozaru asociāciju iesaisti īstenošana.
 • Specifiski pakalpojumi mērķa grupas personām (surdotulka pakalpojumi mērķa grupas personām ar invaliditāti un ergoterapeita pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti.
 • Atbalsts bezdarbnieku reģionālajai mobilitātei.
 • Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi.
 • Informatīvi izglītojošo un sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumu īstenošana.
 • Izglītības iestāžu uzraudzība un mācību procesa kvalitātes kontrole, tai skaitā izglītības programmu ekspertīze, metodoloģiskā vadība un ieviešanas uzraudzība.
 • Projekta vadība un īstenošana.
Atbalsta likme: 85 %
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu:
Ieviešanas mehānisms: Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta atlases informācija: -
Projekta numurs/nosaukums: -
Projekta īstenošanas termiņš: -
Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: Nodarbinātības valsts aģentūra
Sadarbības partneri: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Pasākuma īstenošanas noteikumi: -
Vienkāršotās izmaksas:

-

Cita noderīga informācija:

4.3.3.1. pasākuma īstenošana plānota no 2025. gada IV ceturkšņa.

No 2023. gada 2. pusgada atbalsts mērķa grupai tiek nodrošināts Atveseļošanas fonda investīcijas 3.1.2.5.i. "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū" ietvaros.

3.1.2.5.i. investīcijas īstenošanas noteikumi pieejami šeit: https://likumi.lv/ta/id/343014

ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas

      Kontaktpersona:

Agnese Gelžina

Vecākā eksperte
agnese.gelzina [at] lm.gov.lv