Darba aizsardzības pakalpojumu sistēma - kompetentās institūcijas un kompetentie speciālisti

Jau kopš 2006.gada Latvijā ir izveidota darba aizsardzības pakalpojumu sistēma, kurā kā ārpakalpojumu sniedzēji iesaistītas kompetentās institūcijas un kompetentie speciālisti.

Ar kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem saprot ārpakalpojuma sniedzējus (komersantus), ko uz attiecīga līguma pamata darba devējs piesaista sava uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas sakārtošanai, tai skaitā darba vides risku novērtēšanai un preventīvo pasākumu izstrādei.

Atbilstoši Darba aizsardzības likuma prasībām darba devējam, ņemot vērā uzņēmumā nodarbināto skaitu un darbības veidu, ir jānorīko vai jāpieņem darbā viens vai vairāki darba aizsardzības speciālisti vai jānoslēdz līgums ar kompetentu speciālistu vai kompetentu institūciju.

Ņemot vērā smago un letālo nelaimes gadījumu un arodslimību skaitu, ir noteiktas no darba aizsardzības viedokļa bīstamās nozares, kurās obligāti ir jāiesaista kompetentā institūcija. Šīs nozares, kā arī izņēmumi, kad kompetento institūciju var neiesaistīt, noteiktas “Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 „Noteikumi par komerc­darbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju”.

Kompetento institūciju un kompetento speciālistu kompetences novērtēšanu reglamentē Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumi Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību".

Par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu, neievērojot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības, paredzēti sodi Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

 

Prasības kompetentajām institūcijām

Prasības kompetentajiem speciālistiem