Elastība un drošība darba attiecībās

Ņemot vērā to, ka mūsdienās ir radušies jauni stratēģiskie izaicinājumi, piemēram, globalizācija un konkurentu spiediens, pāreja uz zināšanām balstītu ekonomiku, sabiedrības novecošana, jauni ģimenes modeļi, Eiropas integrācijas process, īpaša loma ir piešķirama elastdrošībai.

 

Elastdrošība (angļu valodā – flexicurity) ir integrēta stratēģija, lai vienlaikus uzlabotu elastību un drošību darba tirgū. Ar šo iezīmi var raksturot sabiedrību, kas ir gatava un spēj mainīties un gūt labumu no globālās vides, nezaudējot iekšējo saliedētību un dzīves kvalitāti. Elastdrošības modelis cenšas savienot sociālo taisnīgumu ar augstiem ekonomiskiem rādītājiem. Elastdrošības kontekstā ne tik daudz tiek veidoti kādi jauni politikas pasākumi, bet gan vairāk uzmanība pievērsta sociālās un nodarbinātības politikas kopsakarībām, palīdzot justies darbiniekiem/indivīdam pietiekami aizsargātam, tajā pašā laikā saskatot globalizācijā un darba tirgus izmaiņās jaunas iespējas.

 

Elastdrošība balstās uz sekojošiem elastdrošības principiem:

 • tā ietver elastīgus un drošus darba līgumu nosacījumus, visaptverošas mūžizglītības stratēģijas, efektīvas aktīva darba tirgus politikas un mūsdienīgas sociālās drošības sistēmas;
 • nodrošināms līdzsvars starp darba devēju, darbinieku, darba meklētāju un valsts institūciju tiesībām un pienākumiem;
 • elastdrošības ieviešanā ir jāņem vērā nacionālās darba tirgus un darba attiecību īpatnības;
 • elastdrošībai ir jāsamazina atšķirības starp darbinieku un iedzīvotāju bez darba. Vienlaikus ir jāveicina darbinieku un iedzīvotāju, kas ir bez darba, iekļaušanos darba tirgū, palikšanu darbā un vieglāku pāreju uz citu darbu;
 • jāveicina darbinieku mobilitāte gan uzņēmuma ietvaros, gan starp uzņēmumiem. Labas kvalitātes darba vietas un darba organizācija, darba prasmju uzlabošana ir elastdrošības pamatā; 
 • elastdrošībai ir jāveicina dzimumu līdztiesība, gan sekmējot vienādu pieeju nodarbinātībai, gan piedāvājot iespējas savienot ģimenes un darba dzīvi, kā arī nodrošinot vienlīdzīgas iespējas migrantiem, jauniešiem, cilvēkiem ar invaliditāti, vecākiem cilvēkiem;
 • tās ieviešanai ir nepieciešams dialogs starp valsti un sociālajiem partneriem, lai veicinātu ātrākas pārmaiņas un veiksmīgāku politikas īstenošanu;
 • elastdrošības politikai jābūt efektīvai attiecībā pret budžeta izmaksām pret visām iesaistītajām pusēm, pievēršot īpašu uzmanību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Elastdrošību veido četri būtiski elementi:

 • elastīgi un droši darba līgumu nosacījumi, kas nodrošina pietiekamu elastību gan darbiniekiem, gan darba devējiem, radot iespēju iesaistīt riskam pakļautās grupas, pilnīgas nodarbinātības veicināšanai;
 • visaptveroša mūžizglītība, kas nodrošina apmācības visas dzīves laikā, lai iedzīvotāji spētu pielāgoties straujajām izmaiņām un inovācijām darba tirgū;
 • aktīva darba tirgus politika, kas sekmē pāreju starp dažādām  nodarbinātības situācijām un sniedz atbalstu darba mainīšanas laikā;
 • mūsdienīgas sociālās drošības sistēmas, nodrošinot ienākumu drošību jeb ienākumu aizvietojumu sociālā riska iestāšanās gadījumā, tajā pašā laikā veicinot darbinieku atgriešanos darba tirgū.

 

Papildus informācija par elastdrošību, tās veicināšanu pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā.